Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1978 6 birželis
 

1. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1978/6 birželis; Autorius : Red.
SELECTED POST-WAR LITHUANIAN POETRY. Edited and translated by Jonas Zdanys. Introduction by Rimvydas

2. PENNSYLVANIJOS ANGLIAKASIŲ LIETUVA 1978/6 birželis; Autorius : J.G.
VLADAS BŪTĖNAS: Pennsylvanijos angliakasių Lietuva. Nuotraukos ALGIMANTO KEZIO, S.J. Portfolio: Elena

3. JULIUS ŠMULKŠTYS VERTINA MARKSĄ 1978/6 birželis; Autorius : Kęstutis Skrupskelis
JULIUS ŠMULKŠTYS: Kari Marx. New York: Twayne, 1974. Pp. 151.Sunku Šmulkščio veikalą vertinti

4. KNYGA APIE PABALTIJO VALSTYBIŲ SANTYKIUS 1978/6 birželis; Autorius : Jonas A. Stiklorius
Prof. dr. Bronis J. Kasias (seniau: Kazlauskas), daug metų dėstęs politinius mokslus ir Europos istoriją

5. AUGUSTINO VOLDEMARO RAŠTAI 1978/6 birželis; Autorius : Alaušius
PROF. AUGUSTINAS VOLDEMARAS: Raštai. Redagavo Morkus Šimkus. Išleido "Laisvosios Lietuvos" leidykla,

6. LIETUVIŠKOJI MONOGRAFIJA APIE ADOMĄ GALDIKĄ 1978/6 birželis; Autorius : Stasys Goštautas
ADOMAS GALDIKAS. Redagavo dr. Juozas Girnius. Teksto autoriai: M. Galdikienė, L. Andriekus, V. Vizgirda ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai