Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1947
Categories 1947
1 balandžio (30), 2 gegužė (24), 3 birželis (35), 4 liepa (23), 5 rugpjūtis (23), 6 rugsėjis (21), 7 spalis (24), 8 lapkritis (23), 9 gruodis (20)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1947/2 gegužė; Autorius : red.
Stepas Zobarskas DAS LIED DER SENSEN, aus dem Litauischen ūber tragen von Renate Gladel und Stasys

2. Knyga apie didelius siekius ir smulkmenas 1947/3 birželis; Autorius : Aug. Molnas
VERTINIMAI J. Augustaitytė-Vaičiūnienė, Skeveldros. Eilėraščiai. Išleido Liudas Vismantas,

3. Pirmo stovyklinio romano proga 1947/3 birželis; Autorius : A. K...as
Medardas Bavarskas, Pilkieji namai — romanas. Schweinfurt 1947. Iš šalies žiūrint, stovyklinis

4. Alės Rūtos – Nakaitės debiutas 1947/3 birželis; Autorius : L. M.
Alė Rūta-Nakaitė, Be tavęs. Poezija. Leidėjas Antanas Urbonas. Iliustravo A. Veščiūnas. Spausdinta

5. Tarp nuodėgulių ir kibirkščių 1947/4 liepa; Autorius : A. Gražiūnas
V E R T I N I M A IAntanas Škėma, Nuodėguliai ir kibirkštys. Novelės. „Patria“ leid. Tūbingen,

6. Dovana mažiesiems 1947/4 liepa; Autorius : L. Žitkevičius
Viktoras Simaitis, Vyturėliai laukuos Autoriaus leidinys. Reutlingenas, 1947 m. Tiražas 5000 egz. Kaina 5

LITERATŪRABirželio 11—12 dienomis Augsburgo-Hochfeldo lietuvių kolonijoje įvyko antrasis Lietuvių

8. Poetas kryžkelėje 1947/5 rugpjūtis; Autorius : J. Grinius
J. Aistis, Nemuno ilgesys, Groene, Maine, 1947, Lietuvos Pranciškonų leidinys, 78 psl. Vienas mūsų

9. Atsiųsta paminėti 1947/5 rugpjūtis; Autorius : red.
Sambūris. Innsbruck, 1947. gegužis. Spausdinta rotatorium, 38psl. Tai savo turiniu neblogas Innsbrucko

10. NAUJASIS LIETUVIŠKAS EX-LIBRIS 1947/6 rugsėjis; Autorius : STASYS PILKA
KZ nukankinto bibliofilo Viktoro Cimkausko atminimui Ex-libris'as kaipo toksai Knygos savininkas nori

11. LITERATŪRA 1947/6 rugsėjis; Autorius : red.
* Liepos 2 d. Hermannas H e s s ė, Nobelio premijos laureatas, kukliai atšventė savo 70 metų amžiaus

12. Jaunas poetas gedulo drabužiuos 1947/6 rugsėjis; Autorius : J. Grinius
V E R T I N I M A I Henrikas Nagys Lapkričio Naktys, lyrika, išleido Povilas Abelkis Freiburge, 112

13. Atkištinė knyga 1947/6 rugsėjis; Autorius : A. Gražiūnas
23 svetimieji. Nobelio premijos laureatų, akademikų, garsiųjų rašytojų novelės, apysakos, romanų

14. Žodžiai ir žmonės iš tėvynės 1947/7 spalis; Autorius : Bern. Brazdžionis
    V E R T I N I M A I Naujos A. Vaičiulaičio knygos proga A n t a n a s Vaičiulaitis:

15. Tėvynės Sargas 1947/7 spalis; Autorius : J. Girnius
Šituo vardu neseniai pasirodė naujas 96 psl. leidinys, skirtas visuomeniniams klausimams. Kaip M.

16. Pretenzingi žvilgsniai 1947/7 spalis; Autorius : A. Džiugėnas
„Žvilgsniai“ — neperiodinis leidinys, 1947 m. birželis, Nr. 3., 60 psl.Jau trečias

17. Knygos įrišimo menas Kaune 1947/7 spalis; Autorius : St. Meringis
L I T E R A T Ū R AKnygos mėgėjas, bibliofilas stengiasi įsigyti retą, dažnai ne tik turiniu, bet ir

18. Nauji leidiniai 1947/7 spalis; Autorius : red.
* Vincas Ramonas, Kryžiai. Romanas. Išleido „Patria“ Tiubingene. Viršelis dail. P. Osmolskio. 286

19. Koks bus ateities laikraštis 1947/8 lapkritis; Autorius : red.
Kai San Francisko mieste posėdžiavo Sąjunginių Tautų konferencija, didžiulis ,,New York Times“

20. Dūžtančio liberalizmo romanas 1947/9 gruodis; Autorius : J. Miliušis
VERTINIMAI Vincas Ramonas KRYŽIAI, romanas, Išleido PATRIA Tubingen, 1947 — 400 lietuviškos

21. Brydė rugiuose 1947/9 gruodis; Autorius : A. Gražiūnas
Balys Gražulis, Brydė rugiuose, novelės, „Patria“, 1947 — Lietuviškosios knygos 400-tieji metai.

22. Benedikto Rutkūno ketvirtoji lyrikos knyga 1947/9 gruodis; Autorius : J. M. Buknaitis
Benys Rutkūnas, Sparnus man meta paukštės, Ketvirta lyrikos knyga, „Pulsas plaka“ pataisytoji laida,

23. Vytauto K. Jonyno monografija 1947/9 gruodis; Autorius : Henrikas NAGYS
MENASAleksis Rannit, V. K. Jonynas, un xylographe llthuanien; Editions arts et sciences Baden-Baden, 1947;

24. Pauliaus Augiaus iliustruotoji „Žalčio pasaka“ 1947/9 gruodis; Autorius : Henrikas NAGYS
Pauliaus Augiaus 101 iliustracija, iš jų 62 spaustų tiesiog nuo medžio rėžinių. Tekstas prie

25. „Das Kunstwerk“ apie Čiurlionį 1947/9 gruodis; Autorius : red.
Vokiečių k. leidžiamas meno žurnalas „D a s K u n s t w e r k“ savo paskutiniam dvigubam numery

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai