Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Literatūra ir menas 1947 3 birželis
 

1. MAIRONIO DIDYBĖ POETO 15 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ MININT 1947/3 birželis; Autorius : A. Gražiūnas
1. Nenykstančio populiarumo poetas Maironis neabejotinai ligi šios dienos populiariausias

2. Žodžiai nežinomiems prometėjiškos kovos draugams 1947/3 birželis; Autorius : A.Nyka-Niliūnas
AŠTUNTOJI ELEGIJA Baisus yra pasaulyje likimas tų kelių ištikimų kovotojų, Kurie apsisprendė

3. „TARP SKAUSMŲ Į GARBĘ“ PASKAIČIUS (Iš DIENINIO) 1947/3 birželis; Autorius : Vaižgantas
I.1895, Mintaujoje. (Iš Vaižganto raštų IV tomo persispausdiname rašytojo įspūdžius, jam pirmą

4. BURLAIVIAI 1947/3 birželis; Autorius : HENRIKAS NAGYS
ai pavasario drumsti upeliai blaškė mano burlaivius mažus. Mano juoką supo vėjas žalias,

5. LYJANČIĄ NAKTĮ 1947/3 birželis; Autorius : Antanas Rūkas
    ro atdarą langą lengvutis šniokštimas įeina ir vaikšto aplinkui, kaip miegas,

6. PROFESORIUS VIZGIRDA 1947/3 birželis; Autorius : Vlada Proščiūnaitė
Pirmo veiksmo pirmas paveikslas iš to pat vardo dramos veikalo (Šventadienio rytą tolumoje skamba

7. FRAGMENTAS IŠ „PADAVIMO APIE KORNETO KRISTUPO RILKE'S MEILĘ IR MIRTĮ“ 1947/3 birželis; Autorius : RAINER MARIA RILKE
Telesforas Valius R.M.Rilke's išliustracijos (medžio raižinys) Jojame,

8. Studentas iš Rudosios vaistinės 1947/3 birželis; Autorius : Julius Kaupas
Didžiojoj Vilniaus gatvėj, išdidžiai vingiavusioj per pačią Kauno senamiesčio širdį, stovėjo

9. LITERATŪRA 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Prancūzai turi jau išleidę keturis mūsų poeto Milašiaus raštų tomus. Išeis dar kiti šeši.

10. MENAS 1947/3 birželis; Autorius : red.
Muzika ir teatras * Lietuvių baletas, prieš karą užsirekomendavęs ne tik savo krašte, bet ir

LITERATŪRATuojau po išlaisvinimo Prancūzų Akademija, nuo pat kardinolo Richelieu laikų spietusi aplink

12. Literatūros premijos Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1947/3 birželis; Autorius : red.
Daug kas galvoja, kad V. Europoje vyrauja šūkis menas menui, o Amerikoje menas yra pajungtas bizniui.

13. Charles Despiau 1947/3 birželis; Autorius : N.
MENASAristide Maillol mirtis vokiečių okupacijos metais smarkiai sukrėtė plastinio meno rūmą. Buvo

14. Muzika ir filma 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Roberto Schumanno koncervatorija Dūsseldorfe įsivedė kat. bažnytinės muzikos skyrių, kuriam

15. Naujienos 1947/3 birželis; Autorius : red.
* Prancūzai neteko pasižymėjusio mokslo vyro, jų Mokslų Akademijos nario P. L e n g e v i n o. Jis buvo

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai