Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1960
Categories 1960
1 sausis (25), 10 gruodis (19), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (20), 5 gegužė (19), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (19), 9 lapkritis (15)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. UPELIAI NEGRIŽTA Į KALNUS 1960/1 sausis; Autorius : J. Grinius
Pr. Naujokaičio "Upeliai negrįžta į kalnus" stambus romanas, sukomponuotas iš dviejų temų. Viena jų

2. ANT SAULĖGRĄŽOS VAMZDŽIO 1960/1 sausis; Autorius : Pr. Naujokaitis
Greitai visai sutems, ir daugiau nematysiu šito liūdno pasaulio...(42 psl.)štai po ranka Vlado šlaito

3. ROMO VIESULO PARYŽIETIŠKOS "DAINOS" 1960/1 sausis; Autorius : Paulius Jurkus
Praeitų metų rudenį iš Paryžiaus grįžo dailininkas Romas Viesulas, parsiveždamas pluoštą naujų

4. DAIL. VYTAUTO KASIULIO MONOGRAFIJA 1960/1 sausis; Autorius : V. V.
Per-Eric Persson leidykla Hel-singborge, Švedijoje, išspausdino Paryžiuje gyvenančio dail. V. Kasiulio

5. A. MACEINOS "DIDŽIOJI PADĖJĖJA" 1960/1 sausis; Autorius : K. Pr. Gaidamavičius
IJau prieš keletą metų buvo girdėti, kad prof. A. Maceina rašo veikalą apie Išganytojo Motiną. Jis

6. NAUJI VADOVĖLIAI 1960/1 sausis; Autorius : Vadovėlių Leidimo Komisija
1. Domas Velička, "Lietuvių literatūra", I dalis. Tautosaka. Trumpas tautosakos kursas su chrestomatija

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1960/1 sausis; Autorius : Red.
Vyskupas Vincas Brizgys: Negesinkime Aukurų. Brooklyn, 1959. 211p.Stasius Būdavas: Rūsti siena. Apysaka.

8. IGNO ŠEINIAUS POMIRTINĖ KNYGA 1960/2 vasaris; Autorius : Pr. Naujokaitis
1959 metų pabaigoje Lietuvių Dienos išleido Igno Šeiniaus, mirusio tų pat metų pradžioje, pomirtinę

9. MŪSŲ BELETRISTIKA ANGLŲ KALBOJ 1960/2 vasaris; Autorius : Jonas Aistis
SELECTED LITHUANIAN SHORT STORIES. Edited by Stepas Zobars-kas. Introduction by Charles Angoff.Voyages Press,

10. NEGESINKIME AUKURŲ 1960/2 vasaris; Autorius : Dr. A. Baltinis
Vyskupas VINCENTAS BRIZGYS: NEGESINKIME AUKURŲ. Brook-lyn, 1959. 211 p.Moterystė yra vienas iš

11. TAUTOS PRAEITIS 1960/2 vasaris; Autorius : Antanas Kučas
TAUTOS PRAEITIS, Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas Tomas I, Knyga 1. Chicago, 111.

12. ISTORINĖS LIETUVOS ALBUMAS 1960/2 vasaris; Autorius : A. Šapoka
Nors ir deklamuodavom apie savojo krašto grožį bet jo, matyt, tinkamai neperpratom, neišgyvenom ar gal

13. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1960/2 vasaris; Autorius : Red.
Juozas švaistas: Jo Sužadėtinė, Romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Chicago, 1959. 394 p. Kaina

14. PASAKĖČIOS 1960/3 kovas; Autorius : Aug. R.
A. Giedrius; PASAKĖČIOS. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 175p. Kaina 2 dol.Pasakėčių istorija

15. Skaitytojai rašo 1960/3 kovas; Autorius : Red.
Siunčiu 10 dol. pašto perlaida už 1960 metų prenumeratą. "Aidai" per dešimtį metų gaivino ir ugdė

16. "EGLUTĖS" DEŠIMTMETIS 1960/4 balandis; Autorius : V. Benjaminas
Šių metų pradžioje vaikų laikraštėlis "Eglutė" pradėjo savo gyvenimo vienuoliktuosius metus. Per

17. KALVOS IR LANKOS 1960/5 gegužė; Autorius : Administrator
Albinas Baranauskas: KALVOS IR LANKOS. Knygyno "Spauda" leidinys. 1959. 155 p.Autorius tituliniame puslapyje

18. EUROPOS KNYGA JAUNIMUI 1960/5 gegužė; Autorius : S.A.-tis
Prieš kiek laiko Vokietijoje išėjo veikalas "Das Europa Buch für die Jugend" (Welt in Wort und Bild

19. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1960/5 gegužė; Autorius : Red.
COM MENTATION ES BALTICAE.VI-VII. 1958-59 Bonn. 1959. Verlag der Baltischer Forschungsinstitut. Iš

20. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1960/6 birželis; Autorius : Red.
Juozas Švaistas: JO SUŽADĖTINE, premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoje, 394

21. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1960/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Vincas Ramonas: MIGLOTAS RYTAS. Apysakos. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Chicago, 1960. 166 p. Kaina 2

22. BALTŲ INSTITUTO DARBAI 1960/7 rugsėjis; Autorius : V. Trumpa
Paskutinis Baltų Studijų instituto darbų dvigubas tomas (Commentatio-nes Balticae) tęsia toliau

23. JO YRA ŽEMĖ 1960/8 spalis; Autorius : Aug. R.
Algimantas Mackus: JO YRA ŽEME. Eilėraščiai. Viršelį ir skyrių vinjetes piešė Dalia

24. VINCO RAMONO "MIGLOTAS RYTAS" 1960/9 lapkritis; Autorius : J. Grinius
Vincas Ramonas — vienas tų lietuvių rašytojų, kuris su savo naujais raštais retai tepasirodo

25. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1960/9 lapkritis; Autorius : Red.
Gimtoji kalba, š.m. 2 nr., išeina 4 kartus per metus. Laikraštis skiriamas lietuvių kalbos reikalams.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai