Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1960
Categories 1960
1 sausis (25), 10 gruodis (19), 2 vasaris (22), 3 kovas (20), 4 balandis (20), 5 gegužė (19), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (19), 9 lapkritis (15)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. ĮVYKIAI 1960/1 sausis; Autorius : Red.
"Aidų" redakcija, pradėjusi antrą darbo dešimtmetį. Iš kairės: Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M.,

2. KONCERTAI NIUJORKE 1960/2 vasaris; Autorius : E. G.
Šių metų pradžioje Niujorko apylinkės lietuviai turėjo progos pasiklausyti vertingų koncertų. Tai

3. SOVIETŲ TEISINGUMAS 1960/2 vasaris; Autorius : Č. Butkys
Tokiu pavadinimu teisininkas Vytautas Vaitiekūnas išleido New Yor-ke knygą, kurios turinys yra

4. ĮVYKIAI 1960/2 vasaris; Autorius : Red.
* Minint 42 Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo metines, Valstybės Sekretorius Ch. Herteris paskelbė

5. AUGŠTO LYGIO KONCERTAS 1960/3 kovas; Autorius : L. A
Kovo 6 d. Niujorke Town Hali salėje buvo labai augšto lygio koncertas, kurio programą išpildė pianistas

6. PRASMINGAS ATSIGAIVINIMAS 1960/3 kovas; Autorius : ST. MERINGIS
Čikagos lietuviškoji nausėdija nūnai vis labiau pasitenkina meno surogatais ir liaudiškos kūrybos

7. TRIJŲ JUBILEJŲ ŠVIESOJE 1960/3 kovas; Autorius : Tėv. L. Andriekus, O.F.M.
Šio "Aidų" numerio leidėjas yra Shenandoah (Pennsylvania) lietuvių šv. Jurgio parapijos klebonas kun.

8. PAPRASTAS ŽMOGUS MŪSŲ VEIKLOJE 1960/3 kovas; Autorius : Vytautas Volertas
Kiekvienam organizuotam vienete neišvengiamai turi būti vadovaujančių asmenų. Jiems, tinkamai

9. DĖL POLITINĖS PASAULĖŽVALGOS 1960/3 kovas; Autorius : L. Dambriūnas
Dr. V. Viliamas, atsiliepdamas į mano pastabą, kad Maritaino politinė filosofija galėtų būti geras

10. ĮVYKIAI 1960/3 kovas; Autorius : Red.
• Adomo Galdiko aliejinės tapybos darbų paroda atidaryta Feigl galerijoje Niujorke kovo 16 d.

Mums, žemiau pasirašiusiems, tenka didi garbė, o taip pat ir didi pareiga rūpintis Čikagos Pedagoginio

12. JAUNIMO LITERATŪROS KONKURSAS 1960/4 balandis; Autorius : Red.
Vladas Šlaitas, laimėjęs Liet. Rašytoju Draugijos premiją už poezijos rinkinį "Ant saulėgrąžos

13. ADOMO GALDIKO ALIEJINĖS TAPYBOS PARODA 1960/4 balandis; Autorius : R. Viesulas
Tai jau ketvirtoji Adomo Galdiko dailės paroda New Yorke, iš kurių trys Feigl galerijoje. Kaip

14. APIE LIETUVĮ MENININKĄ KŪRĖJĄ 1960/4 balandis; Autorius : V.
Š. m. sausio m. 30 d. Tarptautinio Instituto patalpose Bostono Lietuvių Kultūros Klubo susirinkime, dail.

15. AIDŲ ŽURNALO FILOSOFIJOS, PSICHOLOGIJOS, IR DOROS REIKALAIS STRAIPSNIAI 1960/4 balandis; Autorius : Aleksandras Ružaniec - Ružancovas
(1944-1958 metų bibliografija)FILOSOFIJABalčiūnas, V. kun.: Gyvoji dvasia 48/ 16-17, 289-293.Br., St.:

(Aidų š. m. nr. 2)Nors aš niekuomet nei sapnuoti nesapnavau, žinoma, dabar nesapnuoju ir niekuomet

17. JAUNIMO STOVYKLA "DAINAVA" 1960/4 balandis; Autorius : Al. Gimantas
1955 m. Kalėdų antroji diena. Saulėtas, bet šaltokas vidudienis. Automašinoje šešetas keleivių veda

18. ĮVYKIAI 1960/4 balandis; Autorius : Red.
• Lietuvos pasiuntinybės pranešimu, Lietuvos atstovas Juozas Kajec-kas, Estijos—Johannes Kaiv,

19. V.K.JONYNO VITRAŽAI LIET. PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNE, BROOKLYNE 1960/5 gegužė; Autorius : P. Jurkus
V. K. Jonynas savo studijojeBrooklyno lietuvių pranciškonų vienuolyno koplyčioje praeitų metų rudenį

20. TRUBADŪRAS 1960/5 gegužė; Autorius : Vladas Jakubėnas
Dažnai girdime posakį, kad "istorija kartojasi"; taip pat dažnai istorikai mus įspėja, kad "istorija

21. P. VAIČIŪNO "PRISIKĖLIMAS" ČIKAGOS SCENOJE 1960/5 gegužė; Autorius : St. Meringis
čikagos scenos darbuotojų sąjungos dramos teatro premjera Jaunimo Centro salėje, 1960.111. 13 d.: Petro

22. ASMUO IR SAMBŪRIS 1960/5 gegužė; Autorius : Vytautas Volertas
KO JIEŠKOME VISUOMENĖJECivilizuotas žmogus negali gyventi atsiskyręs nuo visuomenės. Tik žmonių

23. ĮVYKIAI 1960/5 gegužė; Autorius : Red.
* Minint Pabaltijo valstybių pavergimo dvidešimtmetį, bus ruošiamos manifestacijos ir atitinkami

24. "ČIURLIONIO" ANSAMBLIO KONCERTAS 1960/6 birželis; Autorius : J. ž-čius.
Lietuvių šeštadieninė Maironio mokykla Brooklyne, dešimties metų sukakčiai paminėti, gegužės 21 d.

25. SANDROS ČIPKUVIENĖS TAPYBOS PARODA 1960/6 birželis; Autorius : R.
Sandra čipkuviene surengė savo tapybos parodą Almaus Meno Galerijoje, Great Necke, nuo š.m. geg. 1 -15 d.

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai