Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1962
Categories 1962
1 sausis (28), 10 gruodis (24), 2 vasaris (21), 3 kovas (25), 4 balandis (27), 5 gegužė (26), 6 birželis (20), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (27), 9 lapkritis (22)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. RYTAI IR VAKARAI TARPTAUTINĖJE KNYGŲ MUGĖJE 1962/1 sausis; Autorius : Dr. J. Grinius
Prieš antrą pasaulinį karą tarptautinės reikšmės turėjo Vokietijos Leipzigo mugės. Tačiau šitam

2. ROMANAS APIE REZISTENTO NELAIMINGĄ MEILĘ 1962/1 sausis; Autorius : Dr. J. Grinius
(Alė Rūta: BROLIAI, London 1961, Nidos klubo leidinys, 319 psl.)Šis "Brolių" romanas įeina penktuoju

3. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1962/1 sausis; Autorius : Red.
Mykolas Krupavičius: KUNIGAS DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas Čikagoje 1961

4. ŽVILGSNIS JIEŠKANČION ŽMOGAUS ŠIRDIN 1962/2 vasaris; Autorius : Vald. Cukuras
(Dr. Pr. Gaidamavičius: DIDYSIS NERIMAS. Išleido Immacula-ta, Putnam, Conn. 1961 m. 297 p. Kaina

5. PR. NAUJOKAIČIO "MAŽI ŽINGSNIAI" 1962/2 vasaris; Autorius : Administrator
Mes, turį gyvenimo patirties, galime drąsiai pasakyti: duokite vaikams ir paaugliams tik pačias geriausias

6. KUNIGAS DIEVO IR ŽMONIŲ TARNYBOJE 1962/3 kovas; Autorius : Stasys Yla
Daug prirašyta ir rašoma apie kunigą kitomis kalbomis. Rašoma į-vairiais atžvilgiais, žiūrint

7. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1962/3 kovas; Autorius : red
Vladas Mingėla: KUN. ANTANAS MILUKAS. Jo gyvenimas ir darbai. Išleido Kun. A. Miluko monografijai leisti

8. TAUTA IR TAUTINĖ IŠTIKIMYBĖ 1962/4 balandis; Autorius : S. Suž.
Tauta ir tautinė ištikimybė nesiriša tokiu saitu, kad nebūtų galima jo nutraukti. Savajai tautai galima

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1962/4 balandis; Autorius : Red.
Vladas Mingėla: KUN. ANTANAS MILUKAS. JO GYVENIMAS IR DARBAI. Išleido kun. dr. Miluko Monografijai leisti

10. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1962/5 gegužė; Autorius : Red.
LAISVĖS KOVŲ DAINOS. Suredagavo Jonas Aistis. Išleido Lietuvos Nepriklausomybės Fondas. New Yor-kas, 1962

11. PAŽADINTI SFINKSAI 1962/5 gegužė; Autorius : Aug. Raginis
Alfonsas Gricius: PAŽADINTI SFINKSAI. Lyrika. Išleido Lietuvos Dienos. Los Angeles, 1961. 47 p,

12. TREČIOJI TAUTOS PRAEITIES KNYGA 1962/5 gegužė; Autorius : Viktoras Gidžiūnas
Tautos praeitis, istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas, t. I, kn. 3. Chicago, 111., 1961.

13. NAUJA A. BARANAUSKO "ANYKŠČIŲ ŠILELIO" LAIDA 1962/5 gegužė; Autorius : A. DŽ.
Į reprezentancinių knygų eiles į-sirašė nauja Antano Baranausko "Anykščių Šilelio" laida. Knygą

14. NEBĖRA NIEKO SVETIMO 1962/6 birželis; Autorius : J. Bl.
Liūne Sutema: NEBĖRA NIEKO SVETIMO. Chicago, 1962. Išleido Jūrų Skautijos Korporacija Gintaras. Tiražas

15. APIE ELEMENTORIŲ Ė 1962/6 birželis; Autorius : A.G. Giedraitis
Pedagogai visais amžiais jieškojo ir tebejieško būdų, kaip lengviau ir greičiau galima būtų išmokyti

16. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1962/6 birželis; Autorius : Red.
H. Tautvaišienė: TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TUNDROJE. Išleido Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjungos

17. MEA CULPA 1962/8 spalis; Autorius : Myk. Biržiška
1956.1.3 Vaclovui Biržiškai pasimirus, kelių jo paliktų ir labiau ar mažiau spaudai parengtų veikalų

18. PARTIZANINIS KARAS GINTARO PAKRANTĖJE 1962/8 spalis; Autorius : K. Milius
Iš pavadinimo kai kas gali pamanyti, jog tai yra knyga, panaši į J. Daumanto "Partizanus už Geležinės

19. ALFONSO TYRUOLIO SACRA VIA 1962/8 spalis; Autorius : A. G.
Knygelė atrodo gana poetiškai: kukliu, baltu viršeliu.plona, talpinanti 32 Romos sonetu (nejučiomis

20. AMERIKOS LIETUVIŲ SPAUDOS PIONIERIUS 1962/8 spalis; Autorius : Administrator
1962 metų pradžioje pasirodė Vlado Mingėlos knyga apie kun. Antaną Miluką (1871.VI.13-1943.III.19).

21. B. DVARIONO "ŽIBUTĖ" 1962/8 spalis; Autorius : J. Žilevičius
Pernai Lietuvoje išleista B. Dvariono "žibutė pirmoji pražydo" (Vilnius, 1961 m. 36 p.), chorui rinkinys.

22. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1962/8 spalis; Autorius : Red.
Juozas Švaistas: ŽIOBRIAI PLAUKIA. Romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Čikaga, 1962. 233 p.

23. UKRAINIEČIŲ NOVELIŲ RINKINYS 1962/9 lapkritis; Autorius : L. Kovalenko
(Blauer November. Ukrainische Er-zaehler unseres Jahrhunderts. Wolfgang Rithe Verlag, Heidelberg.

24. TAUTŲ KAPINYNAS SIBIRO TUNDROJE 1962/9 lapkritis; Autorius : K. Milius
Mūsų literatūra apie sovietų ištremtų lietuvių vargą ir kančias Sibire nėra gausi. Todėl iki šiol

25. ŠILUVOS GARSAS LAISVAME PASAULYJE 1962/9 lapkritis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas
(P. J. Vaišnora, M.I.C., MOMENTUI! APPARITIONIS B. V. MA-RIAE IN ŠILUVA AD RESTAU-RANDAM FIDEM CATHOLICAM

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai