Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1965
Categories 1965
1 Sausis (20), 10 Gruodis (21), 2 Vasaris (19), 3 Kovas (19), 4 Balandis (19), 5 Gegužė (20), 6 Birželis (22), 7 Rugsėjis (15), 8 Spalis (18), 9 Lapkritis (19)
 

1. PAKELIUI Į NAUJĄ PROZOS ŽODĮ 1965/1 Sausis; Autorius : Andrius Sietynas
Pas mus jau senokai tapo banalu skųstis laikraštinės (o kartais ir rimtų žurnalų) kritikos bei jury

2. ŽILIO "GYVENIMO ŠALTINIAI" 1965/1 Sausis; Autorius : K. V. Cukuras
Jau kuris laikas lietuviškos knygos mylėtojas dairėsi ir laukė, kada pasirodys knyga, kurioj būtų

3. NUMERIO BENDRADARBIAI 1965/1 Sausis; Autorius : red
Savo negausioje lietuviškosios išeivijos bendruomenėje savieji autoriai aplamai buvo gerai skaitytojams

4. PRUNSKIO "MOKSLAS IR RELIGIJA" 1965/2 Vasaris; Autorius : J. Girnius
  Kun. dr. J. Prunskis pernai paskelbė savo dvidešimt aštuntąją knygą "Mokslas ir religija"

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1965/2 Vasaris; Autorius : Red
    Kun. Stasys Yla, TIKIU DIEVĄ. Maldynas. Išleido Tėvai Marijonai. Chicago, 1964. 702

6. SIDABRINĖS KAMANOS 1965/3 Kovas; Autorius : A. B.
Pereitais metais Kazys Bradūnas pasirodė su aštuntuoju savo poezijos rinkiniu (Kazys Bradūnas.

7. "VIENŲ VIENI" LAISVĖS KOVOJE 1965/4 Balandis; Autorius : Vytautas Vardys
N. E. Sūduvis, VIENŲ VIENI. Dvidešimt penkerių metų rezistencijoje. Čikaga, 1964 m. Į Laisvę Fondo

8. N. NARUTĖS "RELIKVIJŲ" POEZIJA 1965/4 Balandis; Autorius : Aug. Raginis
Nerimą Narutė: RELIKVIJOS. Lyriniai natiurmortai. Išleido Lietuvių Dienos. Los Angeles, 1964. 71 psl.

9. STASIO YLOS VEIKALAI 1965/5 Gegužė; Autorius : J. Girnius
Pernai, 1964 metais, pasirodė net trys kun. Stasio Ylos veikalai: Moderni mergaitė, Dievas sutemose ir

10. PASAKOJIMAI APIE ŽEMAIČIŲ KRYŽIUS IR KOPLYTĖLES 1965/5 Gegužė; Autorius : J. Gimbutas
Igno Končiaus "žemaičių kryžius ir koplytėles" išleido "Tėviškėlė" Čikagoje 1965 m. Spausdino VI.

11. D. BRAZYTĖS DEBIUTAS VAIKŲ LITERATŪROJ 1965/5 Gegužė; Autorius : L. Galinis
Vaikų literatūra lietuvių kalba kas kartą mažėja, nes tėvai neperka lietuviškų knygų, o ir daugumas

12. TARPTAUTINIUOSE KŪRYBOS BARUOSE 1965/6 Birželis; Autorius : Dr. Tomas Žiūraitis. O. P.
Numatyta kas pusmetį (birželio ir gruodžio mėn.)   pateikti svetimomis ilbomis pasirodančių

13. JŪRAGIO "TOLIMIEJI MIRAŽAI" 1965/6 Birželis; Autorius : Aug. R.
Juozas Almis Jūragis: TOLIMIEJI MIRAŽAI. Išleido Gintaras. Sidney, 1964. 142 psl. Kaina 15

14. ANTANO JASMNTO "GRUODAS" 1965/7 Rugsėjis; Autorius : Dr. J. Grinius
Antanas Jasmantas: GRUODAS. Eilėraščiai. Aplankas ir iliustracijos P. Jurkaus. Pabaigoje J. B. straipsnis,

15. LIETUVOS MIŠKAI XVI AMŽIUJE 1965/8 Spalis; Autorius : Antanas Kučas
PIETINĖ LIETUVA Grigaliaus Valavičiaus 1559 metų Lietuvos girių aprašyme, 400 metų (1559-1959)

16. LIETUVA SOVIETINĖJE VERGIJOJE 1965/9 Lapkritis; Autorius : B. V. Mačiuika
V. Stanley Vardys (ed.), LITHUANIA UNDER THE SOVIETS; Portrait of a Nation, 1940-65, (New York: Frederick A.

17. PREMIJUOTAS ROMANAS " KARKLUPĖNAI" 1965/10 Gruodis; Autorius : Andrius Sietynas
Vienas būdingiausių pastarojo dešimtmečio emigracijoje gyvenančių lietuvių rašytojų veiklos

18. PIRMASIS LITERATŪROS METRAŠTIS 1965/10 Gruodis; Autorius : Titas Alga
"Pirmosios pradalgės" (London, 1964; redagavo K. Barėnas) pasirodymas šių metų pradžioje, be abejo, yra

19. ŠIS TAS IŠ SVETIMŲ KALBŲ 1965/10 Gruodis; Autorius : J. G.
I. Teologiniai ir kt. veikalai Paulus Wacker: Theologie als oekumenischer Dialog. Herman Schell und die

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai