Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1968
Categories 1968
1 sausis (20), 10 gruodis (17), 2 vasaris (24), 3 kovas (21), 4 balandis (21), 5 gegužė (21), 6 birželis (19), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (17), 9 lapkritis (21)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. KOMP. BRONIUS BUDRIŪNAS 1968/5 gegužė; Autorius : Pr. V.
Amerikiečių psichologas William James mėgdavo pokalbiuose pabrėžti žmogaus jausmo gelmę: kalba yra

27. VINCO JOMANTO SKULPTŪRA 1968/5 gegužė; Autorius : Adolfas Vaičaitis
Melbourne gyvenantis skulptorius Vincas Jomantas yra sūnus mirusio grafiko - litógrafo Viliaus Jomanto.

28. ASTRAUSKO SKULPTŪROS IR JUODVALKIO FOTOGRAFIJOS 1968/5 gegužė; Autorius : yra dalyvavęs įvairiose parodose Toronte- V. Vzg.
  R. Astrauskas:

29. MŪSŲ BUITYJE 1968/5 gegužė; Autorius : Red.
Yorke, Maspethe, IV.28 paminėta Lietuvių katalikių moterų draugijos 60 metų įsikūrimo sukaktis.

30. TREČIĄJĮ PLB SEIMĄ SUTINKANT 1968/6 birželis; Autorius : J. Pakalnis
Trečiasis Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas kviečiamas VIII. 29-IX.2 New Yorke. Lygiai prieš

31. JUGOSLAVIJA IR VATIKANAS 1968/6 birželis; Autorius : Dr. V. Mar.
Šių metų sausio 10 Jugoslavijos ministrų tarybos pirmininko Miko Spiljako apsilankymas pas pop. Povilą

32. KULTŪRA IR CIVILIZACIJA ŽMONIJOS EVOLIUCIJOJ 1968/6 birželis; Autorius : Jonas K. Rugis
P. Teilhard de Chardin, S.J., evoliucijos teorija, sukėlusi paskutiniais laikais platų susidomėjimą,

33. ATEITININKŲ FEDERACIJOS TARYBOS POSĖDIS 1968/6 birželis; Autorius : R. Kr.
Ateitininkų Federacijos tarybos posėdžio Čikagoj V.11-12 To paties posėdžio dalyvių grupė: sėdi

34. MŪSŲ BUITYJE 1968/6 birželis; Autorius : Red.
Mirtys. — Vilniuje gegužės 6 mirė agronomas prof. Juozas Tonkūnas, sulaukęs 74 amžiaus metų. Nuo

35. LAISVĖS ILGESYS IR NUOBODULYS 1968/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Ateities istoriką 1968 metų vasara domins savo įvykių prieštaringa Įtampa: ir Rytuose išbundančiu

36. STASIUI LOZORAIČIUI, LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFUI, 70 METŲ 1968/7 rugsėjis; Autorius : Dr. S. A. Bačkis
Lietuvos advokatų taryba 1937 Kaune yra pastačiusi antkapį-pa-minklą pirmajam lietuviui advokatui,

37. MOKYKLA TAUTINIO AUKLĖJIMO EIGOJE 1968/7 rugsėjis; Autorius : Jeronimas Ignatonis
Kalbant apie jaunuomenės tautinį auklėjimą, visų dėmesys krypsta į mokyklą, lyg jai tektų visas

38. SKULPTORĖ ELENA KEPALAITĖ 1968/7 rugsėjis; Autorius : Vytautas Ignas
E. Kcpalaitė prie jos sukurto Louis Horst biusto    V. Valaičio nuotr. Elenos

39. PELENAI IR GYVAS KRAUJAS 1968/7 rugsėjis; Autorius : D. Bielskus
B. Sruogos (mirusio 1947 Vilniuje), K. Borutos (m. 1965 Vilniuje) ir K. Kubilinsko (m. 1962 Matviejevkoje,

40. PABALTIEČIŲ SAVAITĖ AUSTRALIJOJ 1968/7 rugsėjis; Autorius : A. Z.
Jubiliejinių metų proga Australijoje, Adelaidės mieste, gegužės 31 - birželio 8 įvyko bendra

41. VASAROS LIETUVIŠKASIS SAMBRŪZDIS 1968/7 rugsėjis; Autorius : ž.
Atostogų laikas vasarą ateina ir visų kolonijų organizacinei veiklai (išskyrus iš mados išeinančius

42. MŪSŲ BUITYJE 1968/7 rugsėjis; Autorius : Red.
Baltų jaunimas demonstruoja prie Jungtinių Tautų dėl uždrausto latvių jaunimo kongreso

43. DĖL "TAUTININKŲ" IR "VALSTYBININKŲ" 1968/8 spalis; Autorius : Juozas Girnius
Prieš metus "Į Laisvę" žurnale (1967 liepos mėn. Nr. 40) buvau paskelbęs mažą straipsniuką dėl

44. FIDUS —VYDŪNO IUUSTRATORIUS 1968/8 spalis; Autorius : Dr. P. Rėklaitis
"Ypatingą dėką ir esu kaltas garsingam Vokiečių vaizdininkui Fidus- Būdamas su manim širdingame

45. LIET. KAT. MOTERŲ DRAUGIJĄ PRISIMENANT 1968/8 spalis; Autorius : O. Lbn.
Pernai suėjo 60 metų nuo pirmojo Lietuvių moterų suvažiavimo, vykusio Kaune 1907 rugsėjo 23-24 (sen.

46. MŪSŲ BUITYJE 1968/8 spalis; Autorius : Red.
Per eilę televizijos stočių X.l buvo perduotas 20 minučių pasikalbėjimas su VLIKo pirm. dr. J. K.

47. KANTĄ SKAITYTI ŽYMIAI LENGVIAU 1968/9 lapkritis; Autorius : Pr. V.
Nežinau, iš kur tas įprotis atsirado, bet kultūros žurnalus skaitau tik patogiame minkštasuolyje. Tai

48. TAPATYBĖS KRIZĖ KAIP JAUNIMO PROBLEMA 1968/9 lapkritis; Autorius : Romualdas Kriaučiūnas
(Pasivaikščiojimas semantikos pelkėse) Harvardo prof. Erik H. Erikson neseniai išleido knygą

49. LIETUVA MEMUARUOSE IR DOKUMENTUOSE 1968/9 lapkritis; Autorius : Juozas Lišva
Pastarųjų keliolikos metų būvyje dar vis pasirodo buvusių ir tebesančių atsakingų valstybininkų bei

50. MŪSŲ BUITYJE 1968/9 lapkritis; Autorius : Red.
Menininkų   išvyka į P. Ameriką. Spalio 15 išvyko j Pietų Ameriką dainos ir poezijos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai