Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1968 2 vasaris
 

1. LIETUVOS LAISVĖS KOVOS METAI 1968/2 vasaris; Autorius : Juozas Kojelis
1967 spalio 21-22 Vašingtone įvyko Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50 metų sukakties konferencija,

2. KUN. STASYS YLA —GYVENIMO TEOLOGAS 1968/2 vasaris; Autorius : Juozas Girnius
Kun. St. Yla Nuotr. V. Valaičio Pereitą mėnesį, sausio 5, į šešiasdešimtinius sukaktuvininkus

3. ĮSPŪDŽIAI IŠ STUDENTŲ SUVAŽIAVIMO 1968/2 vasaris; Autorius : S. Makaitytė
Į šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimą (1967 gruodžio 29-31 Baltimorėje) atvyko

4. HOCHHUTHO DRAMA APIE CHURCHILLĮ 1968/2 vasaris; Autorius : Rimvydas Šliažas
1966 nr. 6 buvome informavę apie R. Hochhutho pjesę, teisusią Pijų XII. šiame numery informuojame apie

5. MŪSŲ BUITYJE 1968/2 vasaris; Autorius : Red.
—    Vasario 16 jos jubiliejiniais 50 metais visose kolonijose paminėta su ypatingu

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai