Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1969
Categories 1969
1 sausis (19), 10 gruodis (22), 2 vasaris (20), 3 kovas (19), 4 balandis (22), 5 gegužė (15), 6 birželis (18), 7 rugsėjis (21), 8 spalis (18), 9 lapkritis (17)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. TEATRO FESTIVALIO [SPŪDŽIAI 1969/1 sausis; Autorius : S.Ž.
Vienas pačių šviesiausių įspūdžių Išsineštų iš Teatro festivalio, įvykusio Čikagoj lapkričio

2. PIRMOJI BALTIJOS STUDIJŲ KONFERENCIJA 1969/1 sausis; Autorius : J. Gimbutas
Kaip konferencijos programoje parašyta, ryšium su 50 metų Estijos, Latvijos ir Lietuvos nepriklausomybės

3. ARCHITEKTO MULOKO LIETUVIŠKASIS KELIAS 1969/1 sausis; Autorius : J. Dainauskas
Sparčiai augant urbanistinei standartizacijai, miestai panašėja, tampa monotoniški, o tai veikia

4. LIETUVIŲ DAILĖ ENCIKLOPEDIJOS XV TOME 1969/1 sausis; Autorius : V. Vizgirda
Lietuvių Enciklopedija, kaip "vargo mokykla", yra sukurta leidėjo, redaktorių ir niekieno niekad

5. Mūsų buityje 1969/1 sausis; Autorius : Red.
Vykdydama PLB III seimo nutarimą, PLB Valdyba 1969 paskelbė Lietuvių  švietimo  ir šeimos

6. PRINCIPAI, FAKTAI IR —JŲ IŠKREIPIMAS 1969/2 vasaris; Autorius : J. Girnius
Okupanto užskleistos geležinės uždangos nedvigubinkime savo pačių geležine uždanga. Tai nieko

7. INŽ. J. RUGIS —SRITINIS LIETUVOS ISTORIKAS 1969/2 vasaris; Autorius : Dr. J. Jakštas
Humanitarinių ar socialinių mokslų tarpe istorija yra populiariausia, ir tai dvejopa prasme. Pirma, ji

8. LITERATŪRA TOTALITARINĖJ VALSTYBĖJ — RYTŲ VOKIETIJOS PAVYZDYS 1969/2 vasaris; Autorius : Rimvydas Šliažas
Geras meno kūrinys, kuris pagrįstas menininko išgyventa ir nemeluotai atvaizduota tikrove, nėra saistomas

9. MŪSŲ BUITYJE 1969/2 vasaris; Autorius : Red.
—    Lietuvių kilmes prel. Povilas Marcinkus, nuo 1952 dirbęs Vatikano diplomatinėj

10. LAIŠKAS IŠ KALIFORNIJOS AR JIE KURIA TOBULESNĘ ATEITĮ? 1969/3 kovas; Autorius : Pr. Visvydas
Atsitiktinai pamačiau dokumentinį filmą apie dabartinį gyvenimą Etiopijoj. Sostinėje Adis Abe-boje,

11. MILAŠIUS PRANCŪZUOSE 1969/3 kovas; Autorius : Al.
"Ar dar galima jį ignoruoti?" Tokio klausimo antrašte prancūzų įtakingasis dienraštis "Le Monde" (1969

12. VISUOMENĖS TARNYBOJE PRANAS VAINAUSKAS 1969/3 kovas; Autorius : Domas Jasaitis
1969 sausio 26 suėjo Pranui Vainauskui septyniasdešimts metų. Gimė Gasčiūnų bažnytkaimyje, Šiaulių

13. SOVIETINIO "LAISVUMO" KLAUSIMU 1969/3 kovas; Autorius : AI. Gimantas
Vis dažniau pasitaikant progai trumpiau ar ilgiau, bet vis vien kiek galint plačiau pasikalbėti su iš

14. Mūsų buityje 1969/3 kovas; Autorius : Red.
Vasario 16 iškilmingai minėta visose lietuvių kolonijose. JAV gubernatoriai (Illinois, Pennsylvania,

15. GRAŽINA BACEVIČIŪTĖ 1969/4 balandis; Autorius : Izidorius Vasyliūnas
Kada muzikas interpretatorius rengia koncertui vieno kompozitoriaus programą, jis, galima sakyti, lyg ir

16. LIETUVIŲ DAILĖS INSTITUTO JUBILIEJINĖ PARODA 1969/4 balandis; Autorius : Viktoras Vizgirda
Lietuvių Dailės Instituto šių metų vasario 15-23 Čiurlionio galerijoj Čikagoj surengtoji jubiliejinė

17. V. MAČERNIO ŽUVIMO APLINKYBĖS 1969/4 balandis; Autorius : J. G.
šį rudenį spalio 7 sukaks jau dvidešimt penkeri metai nuo Vytauto Mačernio mirties. Žuvo jis savo

18. DAR DĖL "TAUTININKŲ" IR "VALSTYBININKŲ" 1969/4 balandis; Autorius : Kęstutis Keblys
Mielas dr. Girniau, Gal leisite keletu skilčių atsiliepti j Jūsų kritiškas pastabas (Aidai, 8 nr, 1968)

19. PSICHIATRAS GYVENIMO TURGUJE IR RIAUŠĖSE 1969/4 balandis; Autorius : Romualdas Kriaučiūnas
Neseniai pasirodė Matthew Du-monto knyga apie psichiatrinį gydymą — The Absurd Healer (New York: Science

20. Mūsų buityje 1969/4 balandis; Autorius : Red.
—    Prel. dr. Antanas Deksnys paskirtas nauju vyskupu Europos lietuviams. Naujasis vyskupas

21. LAIŠKAS REDAKCIJAI Dėl dail. A. Galdiko interview 1969/4 balandis; Autorius : Vincas Dovydaitis
Ryšium su dailininko Adomo Galdiko 75 metų sukaktuvėmis "Aidų" žurnalo redaktorius (1968 m. Nr. 8)

22. NAUJOS GYVYBĖS LAISVĖS KOVAI IEŠKANT 1969/5 gegužė; Autorius : J. Kojelis
Po Lietuvos laisvės kovos metų lietuviškoj veikloj pasireiškęs atoslūgis iš naujo primena mums, kad

23. VYSKUPAS ANTANAS DEKSNYS 1969/5 gegužė; Autorius : K. P. C.
Po vysk. Pr. Brazio, MIC, staigios mirties ilgai buvo laukta ir daug spėliota, kuris iš lietuvių kunigų

24. TAUTINIŲ TRADICIJŲ SVARBA IŠEIVIJOS ARCHITEKTŪROJE 1969/5 gegužė; Autorius : Arch. Vyt. P. Zubas A.R.I.B.A
Architektūriniais klausimais išeivijos spaudoj pernelig retai ką užtiksi. Tam yra net keletas

25. Mūsų buityje 1969/5 gegužė; Autorius : Red.
Mirtys. — Chapel Hill, N. G, balandžio 20 mirė istorikas dr. Konstantinas Avižonis. Sūnus įžymaus

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai