Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1950
Categories 1950
1 sausis (25), 10 gruodis (24), 2 vasaris (27), 3 kovas (22), 4 balandis (31), 5 gegužė (24), 6 birželis (26), 7 rugsėjis (23), 8 spalis (16), 9 lapkritis (19)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. Seniausia šventraščio kopija 1950/3 kovas; Autorius : T. Dr. KI. žalalis, O.F.M.
1949 m. spalių pabaigoje ir lapkričio pradžioje Washingtone, Kongreso knygyne, buvo išstatyta seniausia

27. KODĖL AMERIKA PRARADO KINIJĄ 1950/3 kovas; Autorius : A. K.
Joseph Alsop, vienas iš geriausiai informuotų užsienio politikos klausimais J. V. žurnalistų, nuolatinis

28. Papini apie Ispanoamerikos kultūrą 1950/4 balandis; Autorius : Red.
Giovanni Papini, sukėlęs didelę audrą savo pasisakymu apie tai — "ko Amerika nedavė" (Revista

29. MIRĖ AMERIKIEČIŲ POETAS 1950/4 balandis; Autorius : Red.
Kovo pradžioje Philadelphijos mieste mirė žymus amerikiečių poetas Edgar Lee Masters. Jis buvo gimęs

30. PER SROVĘ BRENDANT 1950/4 balandis; Autorius : Al. B.
Fizinė egzistencija nepatenkina žmogaus sielos, žmogus bet kuriose vietos ir laiko sąlygose

31. H — BOMBA 1950/4 balandis; Autorius : B. S.
Prezidento Truman įsakymas gaminti H-bombą žymi išimtinai svarbų žingsnį atominių ginklų technikoj

32. Artificialinės inseminacijos problema 1950/4 balandis; Autorius : Dr. K. Ambrozaitis
1949 metų spalių mėn. Romoj, Pa-lazzo Venezia, įvyko ketvirtasis tarptautinis katalikų gydytojų

33. Kristaus eros sąjūdis 1950/4 balandis; Autorius : T. B. G.
Daug kalbama šiandien apie religinę krizę ir ieškoma priemonių jai pergalėti. Tam tikslui atsiekti

34. Juodasis žmogus ieško Dievo 1950/4 balandis; Autorius : Kun. J. Gutas
Visa žmonijos istorija yra vienas didelis ieškojimas, vienas didelis ilgesys. Nerami žmogaus širdis - cor

35. INTELIGENTAS IŠGANYMO DARBE 1950/4 balandis; Autorius : Red.
Šitokiu šūkiu "Pax Romaną" organizuoja pasaulinį katalikų intelektualų (МПС)   kongresą

36. trumpai 1950/4 balandis; Autorius : Red.
—    Vokietijoje Delegatūros pavestas Liet. Kat. Tremtinių Akcijos Centras organizuoja

37. 16 LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO DARBŲ 1950/4 balandis; Autorius : R.
Nors nesigarsindamas, Kultūros Institutas tyliai varo darbą, kelinti metai vadovaujamas pirmininko kun. P.

38. VĖLIAUSIEJI A.L.T. ŽYGIAI 1950/4 balandis; Autorius : L.Š.
Jau dešimti metai, kai vasario mėnesį, minint Lietuvos Nepriklausomybės šventę, suarganlzuojama didelė

39. BALF PADĖTIS IR VEIKLA 1950/4 balandis; Autorius : K.
Bendrasis Amerikos Lietuvių šalpos Fondas nuo 1944 m. balandžio mėn. yra mažiau ar daugiau sušelpęs

40. ATVYKĘ TREMTINIAI SKAIČIAIS 1950/4 balandis; Autorius : J. B. Lčk.
Išvietintų asmenų įsileidimo į Ameriką įstatymas, žinomas vardu Public Law 774, pradėjo veikti 1948

41. Trumpai 1950/5 gegužė; Autorius : Red.
—    Balandžio pradžioje New York» mirė žinomas kompozitoriuis Kurt Well, sulaukęs 50 metų. Jis

42. Grąžinkime Šventiesiems Metams jų prasmę 1950/5 gegužė; Autorius : A. Jasm.
Šventieji Metai  prasidėjo. Popiežius aukso plaktuku sudavė į duris, sakydamas: "štai Viešpaties

43. Bergsono santykis su katalikybe 1950/5 gegužė; Autorius : A. m
"Aidų" 2 nr. paskelbėme trumpą Ištrauką iš naujos P. Jurevič knygos apie Bergsono santykius su

44. Naujo pobūdžio religinė knyga 1950/5 gegužė; Autorius : Bgd.
Anglijoje katalikas rašytojas C. S. Lewis yra išleidęs knygą, kuri tiek formos, tiek turinio atžvilgiu

45. "Lietuvių kalbos vadovui" pasirodant 1950/5 gegužė; Autorius : St. Barzdukas
"Lietuvių kalbos vadovas" jau yra surinktas, jo korektūra peržiūrėta, taigi belieka laukti tik jo

46. Politika be nugarkaulio 1950/5 gegužė; Autorius : A. K.
Tokiais žodžiais pavadintas vienas skyrius žymaus New Yorko universiteto filosofijos profesoriaus James

47. ŠIANDIENINE KATALIKŲ BAŽNYČIOS PADĖTIS KAI KURIOSE ŠALYSE 1950/6 birželis; Autorius : D r. J. V.
Komunizmui vis labiau įsigalint, vis didesnius plotus užimant, Katalikų Bažnyčios padėtis kai kuriuose

48. JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ ŪKIS 1949 M. 1950/6 birželis; Autorius : J. Pž.
Nuo pat karo pabaigos J. V. ūkis gyveno nepaprastai aukštos konjunktūros metą. Tai buvo pirmoj eilėj

49. AUSTRALIJA MŪSŲ AKIMIS 1950/6 birželis; Autorius : V. Kazokas
Vargu ar šiandie yra pasaulyje kraštas, kur nesutiktume lietuvio. Sakytumei, nematoma likimo ranka mus, lyg

50. NAUJA SOVIETIŠKOJI ŠEIMOS POLITIKA 1950/6 birželis; Autorius : Red.
Bolševikai konfiskuoja ne tik turtą; jie konfiskuoja visą žmogų: jo asmenybę ir jo šeimą.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai