Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1967
Categories 1967
1 Sausis (17), 10 Gruodis (19), 2 Vasaris (16), 3 Kovas (15), 4 Balandis (17), 5 Gegužė (17), 6 Birželis (23), 7 Rugsėjis (18), 8 Spalis (17), 9 Lapkritis (19)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. BARONO ROMANAS ANGLIŠKAI 1967/1 Sausis; Autorius : Ilona Gražytė
Manyland Books leidykla 1965 išleido Aloyzo Barono romano "Lieptai ir bedugnės" vertimą į anglų kalbą :

2. LIETUVIŲ LIAUDIES KARINĖS-ISTORINĖS DAINOS 1967/1 Sausis; Autorius : Dr. Jonas Balys
Tokiu pavadinimu 1965 Vilniuje išleista D. Krištopaitės studijėlė (286 psl.) apie mūsų senąsias

3. "HAMLETAS" - NUGALĖTOJAS 1967/2 Vasaris; Autorius : Algirdas Landsbergis
Išjoja pamiškėn nuleidęs galvą Princas: Skalikų ir arklių klyksme laukai patvinsta — Ir 

4. NAUJI LIETUVIŲ RAŠTIJOS IR BIBLIOTEKŲ ISTORIJOS DARBAI 1967/2 Vasaris; Autorius : Antanas Mažiulis
Senoji lietuvių raštija, kuriai jau gana daug domesio buvo pradėta skirti nepriklausomoje Lietuvoje,

5. Danguolės Sadūnaitės poezija 1967/3 Kovas; Autorius : K. Rauda
Danguolės Sadūnaitės eilėraščiai, jau geras dešimtmetis dažnokai matomi periodinėje spaudoje, nebuvo

6. NAUJIENOS LITUANISTINIAM MOKYMUI 1967/3 Kovas; Autorius : Vaclovas Čižiūnas
Pedagoginis Lituanistikos Institutas pernai (1966) išleido savo direktoriaus D. Veličkos parengtus du

7. NELĖS MAZALAITĖS MIESTELIS 1967/4 Balandis; Autorius : Dr. J. Grinius
Kas bent kiek domisi lietuvių literatūra, tas lengvai prisimena, kad Nelė Mazalaitė yra išleidusi

8. BRADŪNO SUSITIKIMAI SU ČIURLIONIU 1967/4 Balandis; Autorius : R. Šilbajoris
Kazys Bradūnas, SONATOS IR FUGOS. Susitikimai su Čiurlioniu Išleido Mykolas Morkūnas, Čikaga,

9. RADAUSKO "EILĖRAŠČIAI" 1967/5 Gegužė; Autorius : Viktorija Skrupskelytė
Henrikas Radauskas: EILĖRAŠČIAI, 1965. Išleido Vytautas Saulius. 238 psl. Kaina $5.00 Henrikas Radauskas

10. MACEINOS ŽVILGSNIS Į RYTŲ BAŽNYČIOS KRISTŲ 1967/5 Gegužė; Autorius : Feliksas Jucevičius
Antanas Maceina neseniai išleido naują knygą "Dievo Avinėlis" (Immaculata Press, Putnam, Connecticut,

11. ANTANO GUSTAIČIO POEZIJA 1967/6 Birželis; Autorius : H. Nagys
Seniai visų kartojama, kad lietuviai yra liūdnų lyrikų tauta. Tai tiesai įrodyti cituojamos mūsų

12. LIETUVOS KONSTITUCINĖS TEISĖS KLAUSIMU 1967/6 Birželis; Autorius : Vt. Vt.
Šių metų lietuvių knygos derliuje vienas iš pirmųjų pėdų yra Fordhamo universiteto profesoriaus dr.

13. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1967/6 Birželis; Autorius : Alaušius
Memuarinė literatūra paprastai niekada nestokoja skaitytojų. Ir tai ne be pagrindo. Grynosios istorinės

14. ALĖS RŪTOS "ŽEMĖS ŠAUKSMAS" 1967/7 Rugsėjis; Autorius : Dr. J. Grinius
Neornamentuotos generacijos rūstūs vyrai ir linksmos merginos mėgsta garsiai sušukti apie lietuvių

15. VL RAMOJAUS "KRITUSIEJI UŽ LAISVĘ" 1967/7 Rugsėjis; Autorius : Al. Baronas
Įvairių minėjimų metu susikaupiame tylos minutei, norėdami pagerbti žuvusiuosius už laisvę. Tačiau

16. A. LANDSBERGIO PARTIZANINĖ KOVA 1967/8 Spalis; Autorius : Ilona Gražytė
Partizanų paskutiniosios kovos ir žuvimo tragedija — tema nuolat mūsų literatūroje kelianti

17. CASALS VALAIČIO NUOTRAUKOSE 1967/8 Spalis; Autorius : A. Kezys, S.J.
Pablo Casals Vyto Valaičio nuotraukoje CASALS, Vyto Valaičio nuotraukų knyga apie Pablo Casals.

18. DAUGIASPALVĖ RAILOS "LAUMIŲ JUOSTA“ 1967/8 Spalis; Autorius : Titas Alga
Literatūrinės kritikos baras mūsų išeivinėj raštijoj yra bene labiausiai apleistas, ypač derliaus

19. LIETUVIŲ LIAUDIES PASAULĖJAUTA 1967/9 Lapkritis; Autorius : J. B.
Dr. Jonas Balys nepriklausomoje Lietuvoje buvo vienintelis gerai paruoštas specialistas tautosakos

20. ANGLIŠKA STUDIJA APIE LIETUVIUS VOKIEČIŲ LITERATŪROJ 1967/9 Lapkritis; Autorius : Julius Botyrius
Pereitais metais pasirodė angliška knyga apie lietuvių kultūros apraiškas vokiečių naujojoje

21. IR VĖL NAUJIENOS LITUANISTINIAM MOKYMUI 1967/9 Lapkritis; Autorius : Vaclovas Čižiūnas
š. m. kovo mėn. "Aiduose" teko aptarti du Pedagoginio lituanistikos instituto 1966 išleistus leidinius: D.

22. PRANO NAUJOKAIČIO "ŽYDINČIOS DIENOS 1967/9 Lapkritis; Autorius : Titas Alga
Valiulių kaime "nauji laikai", galima sakyti, "prasidėjo su griovio kasimu", sausinant galulaukio pelkes.

23. IŠ MEMUARINIŲ KNYGŲ 1967/9 Lapkritis; Autorius : Alaušius
2. Toliau kreipia dėmesį vysk. P. Bučio Atsiminimai, kurių du tomus (323 ir 283 psl.) išleido

24. VAIČIULAIČIO PADAVIMAI 1967/10 Gruodis; Autorius : Viktorija Skrupskelytė
Prancūzų rašytojas Gustave Flaubert nemėgo sudėtingų siužetų ir bandė parašyti romaną be įvykių,

25. DAILĖS LEIDINIAI 1967/10 Gruodis; Autorius : L. Urv.
Nė vienoj kūrybinėj srity neturime nei tiek gausiai besireiškian-čiųjų, nei tokio gausaus prieauglio,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai