Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1952
Categories 1952
1 sausis (14), 10 gruodis (23), 2 vasaris (22), 3 kovas (24), 4 balandis (22), 5 gegužė (23), 6 birželis (23), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (20), 9 lapkritis (27)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. KURIE PLOTAI TURĖTŲ PRIKLAUSYTI ATSTATOMAI LIETUVAI? 1952/1 sausis; Autorius : K. Pakštas
Pernai metų gruodžio "Aidų" numeryje prof. K. Pakšto straipsnyje "Lietuvių Tautos ir Valstybes sienos"

2. JONAS AISTIS SESERS BUITIES KRYŽKELĖSE 1952/2 vasaris; Autorius : Stasys Santvaras
Neseniai prabėgusių metinių švenčių dienomis mane aplanke laukiama viešnia — devintoji Jono

3. ANASTAZIJOS TAMOŠAITIENĖS AUDINIAI 1952/2 vasaris; Autorius : P. Jurkus
Anastazija Tamošaitienė savo audiniais yra atsirėmusi į ilgų tradicijų liaudies meną. Iš jo, lyg

4. KELIAS Į SOCIALINĖS PROBLEMOS SPRENDIMĄ 1952/2 vasaris; Autorius : J. Pikūnas
Socialinio klausimo sprendimas yra viena iš jautriausių mūsų šimtmečio problemų, gi socialinio

5. EUROPINIO SĄJŪDŽIO KONFERENCIJA 1952/2 vasaris; Autorius : Red.
Londone sausio 21-24 d. d. įvyko Europinio Sąjūdžio Konferencija, kurioje dalyvavo laisvųjų ir

6. PRASMINGA SUKAKTIS 1952/3 kovas; Autorius : A. Maceina
Keturiolika kilometrų nuo Muen-cheno Ingolstadto linkui drėgnoje pamiškėje stovi per šimtą medinių

7. PRELATAS KAZIMIERAS URBONAVIČIUS - JONAS KMITAS 1952/3 kovas; Autorius : A. V.
PRELATAS   KAZIMIERAS   URBONAVIČIUS - JONAS KMITAS (1874—1952) Ruošiant lietuvių

8. APIE POEZIJĄ IR JOS PASKIRTĮ 1952/3 kovas; Autorius : Kl. Jurgelionis
Šia proga trumpai pasidalinsiu su jumis savo mintimis apie poeziją ir jes paskirtį, — mintimis, kurios

9. KRIKŠČIONIŠKASIS STRINDBERGAS 1952/3 kovas; Autorius : Juozas Lingis
Stockholmo šiaurinėse kapinėse, įėjus pro pirmuosius vartelius, vadinamajame neturtingųjų kvartale,

10. LITUANICA TARPTAUTINĖJE FOLKLORO ENCIKLOPEDIJOJE 1952/3 kovas; Autorius : A. Mažiulis
FUNK AND WAGNALS STANDARD DICTIONARY OF FOLKLORE, Mythology and Legend, vol. I-II, XII +1-531 ir 532-1196

11. JUOZAPO PAUTIENIAUS TAPYBOS STILIUS 1952/3 kovas; Autorius : Ignas Šlapelis
I. Tokia yra visatos santvarka, kad čia visa juda, visa kruta: kalnai pavirsta jūrų gelmėmis, jūrų

12. KOMUNIZMAS IR RELIGIJA ITALIJOJE 1952/3 kovas; Autorius : D r. J. Sav.
Kai Italija pereitame kare kapituliavo, tuomet ypač šiaurinėje jos dalyje iškilo gana gyva partizanų

13. RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS PREMIJA 1952/3 kovas; Autorius : Red.
Lietuvių Rašytojų Draugijos grožinės literatūros premijai skirti jury komisija, kurią sudarė J.

14. Trumpai 1952/3 kovas; Autorius : Red.
"Aidų" meninės dalies prižiūrėtojas dail. Telesforas Valius Kanados grafikų sąjungos pakviestas

15. KNUT HAMSUNO MIRTIES PROGA 1952/4 balandis; Autorius : Juozas Lingas
Gražiai atbaigtų asmenybių, pastovių paminklinių statulų, tautinių paminklų literatūros istorijoje

16. ISPANŲ POETAI APIE KŪRYBINĮ PATYRIMĄ IR POEZIJOS TEMATIKĄ 1952/4 balandis; Autorius : J. Kėkštas
Savaitraštis "Correo Literario" buvo paskelbęs ankietą, nukreiptą į įvairių sričių menininkus:

17. EGZISTENCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ 1952/4 balandis; Autorius : A. Maceina
Manosios "Jobo dramos" recenzijoje kun. Dr. V. Rimšelis kelia įdomų klausimą, "ar verta yra laužtis į

18. ORGANIZACINIO KARŠČIO PARAŠTĖJE 1952/4 balandis; Autorius : Antanas Musteikis
Į sąmoningą bendruomenę Organizacinėje srityje mūsų pastangos parode konkrečių ir žymių

19. TIES PRAVERTAIS LANGAIS 1952/4 balandis; Autorius : Al. Baronas
Už pinigus parduodam laiką ir kraują. Be tų dalykų neįmanoma gyventi, ir kova dėl jų sudaro didelę

20. NKVD TECHNIKA TARDANT 1952/4 balandis; Autorius : Red.
Maskvoje Vesnino gatvėje stovi didelis raudonų plytų namas, be jokio užrašo, dideliais geležiniais

21. BAŽNYČIA IR TAIKA 1952/5 gegužė; Autorius : Dr. V. Kazlūnas
1951 m. kalėdinėj kalboj Pijus XII aiškiai ir konkrečiai išreiškia Bažnyčios mintį pasaulio taikos

22. ŽYDĖS SIMONES WEIL KELIAS Į KRISTŲ 1952/5 gegužė; Autorius : Pr. Gaidamavičius
Vienas kitas išblaškytųjų Izraelio sūnų atsigrįžta į Kristų. Reti tai žmonės, tačiau

23. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO 30 METŲ SUKAKTIS 1952/5 gegužė; Autorius : Prof. Dr. J. Meškauskas
Kiekviena sveikos minties ir nuojautos tauta visais laikais suprato mokslo reikšmę visuomeniniam ir

24. LEONARDO DA VINCI 1952/5 gegužė; Autorius : Alfredas Kulpavičius
(Paminėti 500 metų nuo jo gimimo) Politinio sąjūdžio pasėkoje naujai keliamos humanizmo idėjos

25. PIRMOJI LIETUVIŠKO MENO PARODA BRAZILIJOJE 1952/5 gegužė; Autorius : Jurgis Normantas
Pirmoji lietuvių liaudies meno ir dailininkų kūrinių paroda Brazilijoje buvo iškilmingai atidaryta San

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai