Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1952
Categories 1952
1 sausis (14), 10 gruodis (23), 2 vasaris (22), 3 kovas (24), 4 balandis (22), 5 gegužė (23), 6 birželis (23), 7 rugsėjis (18), 8 spalis (20), 9 lapkritis (27)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
26. LIETUVIŲ ŠEIMA AMERIKOJE 1952/5 gegužė; Autorius : Kun. Dr. K. širvaitis
Senieji lietuviai imigrantai, daugiausia jauni atvykę prieš pirmą pasaulinį karą Amerikon, tuojau

27. DĖL MARGALIO IR JO "LEISKIT Į TĖVYNĘ". 1952/6 birželis; Autorius : Kan. Mykolas Vaitkus
1951 m. "Aidų" 8 numery Antanas Vaičiulaitis 376 p. apie poetą Margalį (kun. Juozą šnapštį, mirusį

28. NUOSTABIEJI ANTIBIOTIKAI 1952/6 birželis; Autorius : Dr. Eleonora R. Witkus
Paskutiniuoju laiku naujųjų stebuklingų vaistų — antibiotikų — pa-gelba pavyko sukontroliuoti ir

29. PRANCŪZIJA IR VOKIETIJA EUROPOS SUJUNGIME 1952/6 birželis; Autorius : J. Gr.
Kai kalbama apie ekonominį ir politinį Europos sujungimą, dėmesys nukrypsta į dvi dideles to

30. DIPLOMATŲ KONFERENCIJA 1952/6 birželis; Autorius : S-s.
Birželio pabaigoje šaukiama Londone Lietuvos diplomatinių atstovų konferencija. Į ją, kiek tenka

31. KANONŲ TEISĖS MOKSLO TĖVAS 1952/7 rugsėjis; Autorius : T. L. Andriekus. O. F. M.
Dante Alighieri savo veikale "Dieviškoji Komedija" poetiniu drabužiu apvilko ir tas sąvokas, kurias

32. PIJUS XII UŽ ASMENINI ATSAKINGUMĄ MODERNIOJOJE ĮMONĖJE 1952/7 rugsėjis; Autorius : V. K-as
Sausio 31 d. popiežius Pijus XII specialioje audiencijoje priėmė Italų Katalikų Vadovaujančių

33. MAŽMOŽIAI DĖL STRAIPSNIO APIE BASANAVIČIŲ 1952/7 rugsėjis; Autorius : M. Biržiška
Lietuvių tautos atgimime dr. J. Basanavičius suvaidino tokį vaidmenį, jog aiškinti jį būtų pasakoa

34. LIETUVIŲ POEZIJOS KELIAS PER 400 METŲ 1952/8 spalis; Autorius : Bern. Brazdžionis
Maironis  Vytautas Mačernis Lietuvių poezijos antologija, sudaryta

35. TITULAI IR ORDINAI BAŽNYČIOJE 1952/8 spalis; Autorius : A. Maceina
Prieš kiek laiko pasaulį aplėkė trumpa žinutė, kad popiežius Pijus XII uždraudė vyskupams prie

36. AUKŠTOSIOS MOKYKLOS AMERIKOJE 1952/8 spalis; Autorius : Br. St.
Kai keletas Europos universitetų savo pradžią gavo dar vidurinių amžių kultūros žydėjimo

37. ŽEMAIČIŲ KULTŪRINIS GYVENIMAS PRAEITOJO KARO METU 1952/8 spalis; Autorius : K. Mockus
Antrajam pasauliniam karui prasidėjus, Lietuva dar devynis mėnesius gyveno nepriklausomą gyvenimą. Nors

38. ARISTOKRATIJOS ŽLUGIMAS 1952/8 spalis; Autorius : A. J.
Jau N. Berdejavas savo knygoje "Naujieji viduramžiai" pranašavo senųjų luomų išnykimą. Aristokratija,

39. Trumpai 1952/8 spalis; Autorius : Red.
Lietuvių pranciškonų šv. Kazimiero provincijai jų ordino vaodvybė trejiems metams paskyrė provinciolu

40. VAIKŲ PARALYŽIUS ARBA POLIOMIELITIS 1952/9 lapkritis; Autorius : J. VENCKUS, S. J.
"Sanitas res est pretiosissima"— Hippocrates Priežodis sako: "Motinos mirtis — kada vaikas pirmą

41. Trumpai 1952/9 lapkritis; Autorius : Red.
• Rugsėjo pabaigoje Romoje mirė žymus ispanų kilmės amerikiečių filosofas ir rašytojas GEORGE

42. MOKSLO, FILOSOFIJOS IR RELIGIJOS KONFERENCIJA 1952/9 lapkritis; Autorius : Marija Gimbutienė
MOKSLO,  FILOSOFIJOS  IR  RELIGIJOS  KONFERENCIJARugsėjo 2-5 dienomis Kolumbijos

43. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 1952/9 lapkritis; Autorius : A. Benderius
Lietuviškoji enciklopedija, kurią išleisti pasiryžo plačiai žinomas ir didžiai prityręs

44. LEONARDO ŠIMUČIO VAIDMUO VISUOMENĖJE 1952/9 lapkritis; Autorius : Kun. V. Bagdanavičius, MIC
Šiemet Leonardui Šimučiui sukako 60 metų amžiaus. Taip pat suėjo 25 metai, kai jis dienrašty

45. POLITINĖS MORALĖS KLAUSIMU 1952/9 lapkritis; Autorius : Juozas Alaušius
1. Klausimo aktualumas Kalbėti apie moralę — vis viena, ar apskritai ar specialiai apie politinę

46. SUVAŽIAVIMŲ SEZONAS 1952/9 lapkritis; Autorius : S. D.
Su rudens pradžia įvyko eilė suvažiavimų — tarptautinio pobūdžio ir grynai lietuviškų. Juose ne

47. VIENAS VYRAS NE TALKA 1952/9 lapkritis; Autorius : A. R.
Lietuviškajame gyvenime tenka stebėti bemaž paradoksą, kuris yra— partijos stabas. Kartais gauni

48. AR IŠ TIESŲ SVEIKINTINAS SUMANYMAS 1952/9 lapkritis; Autorius : J. Al.
Neseniai įvairiuose laikraščiuose skaitėme tokią žinutę: X mieste susitelkė aštuoni knygos

49. KRITIKOS PAMOKA 1952/9 lapkritis; Autorius : L. M.
Stasys Santvaras savo straipsnyje "Dailusis žodis ir jo kritikai" ("Dirva", 1952 m., rugsėjo 4 d. nr.),

50. KRONIKA 1952/9 lapkritis; Autorius : Red.
• Jeigu susidarys pakankamas prenumeratų skaičius, "Lietuvių Enciklopedijos" manoma išleisti kasmet po

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2021 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai