Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1981
Categories 1981
1 sausis-vasaris (27), 2 kovas-balandis (25), 3 gegužė-birželis (22), 4 liepa-rugpjūtis (22), 5 rugsėjis-spalis (19), 6 lapkritis-gruodis (24)
 

1. SVEIKINANT BR. KVIKLIO NAUJĄ UŽMOJĮ — "LIETUVOS BAŽNYČIŲ" LEIDIMĄ 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Juozas Alaušius
Bronius Kviklys BRONIUS KVIKLYS: Lietuvos bažnyčios. I tomas: Telšių vyskupija. Amerikos lietuvių

2. MARIŲ VĖJUI SKAMBANT 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Aug. Raginis
KOTRYNA GRIGAITYTĖ: Marių vėjui skambant. Lyrika. Išleido "Darbininkas". Viršelis ir iliustracijos —

3. APIE DIEVUS IR ŽMONES 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Dr. Jonas Balys
ALGIRDAS J. GREIMAS. Apie Dievus ir žmones: lietuvių mitologijos studijos. Chicago. Algimanto Mackaus

4. LENKŲ KATALIKŲ II IR III ENCIKLOPEDIJOS TOMAI 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Paulius Rabikauskas
ENCYKLOPEDIJA KATOLICKA. Tom II: Bar — Centuriones, LUBLIN, Katolicki Unywersitet Lubelski, 1976, VIII psl.

5. PABALTIJO KLAUSIMAS IR VAKARAI 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : A. Lembergas
BALTIC STATES: A DOMESTIC ISSUE, AN INTERNATIONAL PROB-LEM. By Senator John W. Knight and Emils Delinš.

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Antanas Jasmantas: IR NIEKAD NE NAMOLEI. Eilėraščiai. Išleido Ateitis. Southfield, Mich., 1980. 70 psi.,

7. TOKIO ŽANRO KNYGA — UNIKUMAS 1981/2 kovas-balandis; Autorius : B. Ciplijauskaitė
ANTANAS AND ANASTASIA TAMOŠAITIS: Lithuanian National Costume. Toronto. Lithuanian Folk Art Institute.

8. KULTŪRINIAI LIETUVOS PAMINKLAI 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.
NOJUS FEIGELMANAS: Lietuvos inkunabulai. Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto Mokslinė biblioteka.

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Vytautas Volertas: GREITKELIS. Romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Viršelį piešė Irena Mitkus.

10. KAZIO BRADŪNO NAUJUS EILĖRAŠČIUS PASITINKANT 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Marija Saulaitė-Stankuvienė
Laikas yra kaip vanduo, plaukiką iš visų pusių supąs. Bet poetas, kaip ungurys, išsprunka iš laiko.

11. SIBELIŠKAS SAKALO SKAMBĖJIMAS 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Pranas Visvydas
HENRIKAS NAGYS: Prisijaukinsiu sakalų. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas. Apipavidalino

12. ŽVILGSNIS | GYVENIMĄ HUMORISTO AKIMIS 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : V. Kulbokas
ALBINAS BARANAUSKAS: Vinco Ma-zurkevičiaus romanas. Išleido Liet. Knygos Kluhas, Chicago 1980. 280 psl.,

13. PRIKĖLĖ IŠ UŽMARŠTIES 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Juozas Prunskis
WILLIAM LAWRENCE WOLKO-VICH-VALKAVIČIUS: Lithuanian Pioneer Priest of Neto England, The Life, Struggles and

14. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Antanas Tulys: INTELIGENTŲ STALAS. Novelės. Redagavo Vladas Kulbokas. Nidos knygų klubo leidinys, Nr. 103.

15. GALINGAS TEN, KUR PATS GYVENA 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vytautas Dyvas
JURGIS JANKUS: Kol esu čia. Pasakojimai. Lietuviškos knygos klubo leidinys. Chicago, 1979, 376 psl. Kaina

16. TOMO VENCLOVOS VERTIMAI 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
TOMAS VENCLOVA. Balsai. Vertimai iš pasaulinės poezijos. Išleido Ateities literatūros fondas. Southfield,

17. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Jonas Vizbaras-Sūduvas: ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ. Draugo premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos knygos

18. LIETUVOS PASIPRIEŠINIMO ISTORIJOS KLYSTKELIAIS 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kęstutis K. Girnius
Dr. Tomas Remeikis Kiekvienas bandymas rimtai aptarti lietuvių tautos pasipriešinimą sovietiniam

19. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1981/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
ENCIKLIKA "Redemptos hominis", rašyta pop. Jono Pauliaus II vyskupams, kunigams, vienuoliams, katalikams ir

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2024 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai