Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1982
Categories 1982
1 sausis-vasaris (23), 2 kovas-balandis (24), 3 gegužė-birželis (20), 4 liepa-rugpjūtis (29), 5 rugsėjis-spalis (27), 6 lapkritis-gruodis (19)
 

1. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Red.
Julija Švabaitė — VILTIES LEDINĖ VALTIS. Eilėraščiai. Išleido Ateitis Southfield, Mich., 1981.

2. DOKUMENTAI IŠ VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJOS 1982/1 sausis-vasaris; Autorius : Paulius Rabikauskas
Academia et Universitas Vilnen-sis. Išleido Vilniaus Darbo Raudonosios Vėliavos ir Tautų Draugystės

3. KAZYS BRADŪNAS 'UŽEIGOJE PRIE VILNIAUS VIEŠKELIO" 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
KAZYS BRADŪNAS: Užeigoje prie Vilniaus vieškelio. Ateities literatūros fondas. Southfield, 1981. 110

4. VYTAUTO VOLERTO "GREITKELIO" TEMOS IR VARIACIJOS 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Jurgis Gliauda
VYTAUTAS VOLERTAS: Greitkelis. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. Aplanką piešė Irena Mitkus Chicago,

5. "DEŠIMTOJI PRADALGĖ" LITERATŪROS LANKOSE 1982/2 kovas-balandis; Autorius : VL. Kulbokas
1980 m. Nidos klubas išleido K. Barėno suredaguotą Dešimtąją Pradalgę. Jos pradėtos leisti 1965 m.

6. LIETUVIŠKAS EKSLIBRIS ŠIANDIEN 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Gintautas Vėžys
LITHUANIAN BOOKPLATES. LIETUVIŲ EKSLIBRIAI. Vitolis E. Vengris. Lithuanian Library Press, Inc. ir Loyola

7. LIETUVIAI SIBIRE 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Aug. R.
Lietuviai Sibire. Redagavo JUOZAS PRUNSKIS. Iliustravo Jonas Strungys. Išleido Amerikos Lietuvių

8. DR. JUOZO PAJAUJO KNYGA 1982/2 kovas-balandis; Autorius : J. A. Stiklorius
JOSEPH PAJAUJIS-JAVIS: Soviet Genocide in Lithuania. Išleido Manyland Books, Inc., New York 1980. Kietais

9. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/2 kovas-balandis; Autorius : Red.
Pranas Gaida: NEMARUS MIRTINGASIS — ARKIVYSKUPAS TEOFILIUS MATULIONIS. Išleido Lietuvių katalikų mokslo

10. ANTANO TULIO NOVELĖS 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Aug. R.
ANTANAS TULYS: Inteligentų stalas. Novelės. Nidos knygų klubo leidinys. Nr. 103. 1980 m. 177

11. GYVENTŲ DIENŲ PRISIMINIMAI 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Aug. R.
PROF. VIKTORAS BIRŽIŠKA: Gyventų dienų prisiminimai. Nidos knygų klubo leidinys Nr. 102. 1980 m. 109

12. NAUJA KNYGA APIE SIBIRO TREMTINIUS 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : J. Ž.
MATILDA STRIMAITYTĖ-MĖLIENĖ: Kryželiai Arktikoje. Išleido Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinė

13. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/3 gegužė-birželis; Autorius : Red.
Antanas Gustaitis KO LIŪDI, PUTINĖLI? Eleginės satyros. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas

14. ANTOLOGIJA "ŽEMĖ" PO TRISDEŠIMT METŲ 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : MARIJA STANKUS - SAULAITĖ
Žemė, naujosios lietuvių poezijos antologija, išleista Los Angeles 1951 metais, buvo kartu ir

15. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Red.
Jurgis Jankus: PAPARČIO ŽIEDAS. Pasakojimai. Išleido Lietuviškos knygos klubas. Chicaga, 1982. 394 psl.

16. TRYS DRAMOS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Marija Stankus-Saulaitė
Algirdas LANDSBERGIS: Trys dramos. Chicago. Algimanto Mackaus Knygų leidimo fondas, 1980. 168 psl. 8

17. ALŠĖNŲ KUNIGAIKŠTYTĖ 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Vladas Kulbokas
JONAS VIZBARAS-SŪDUVAS: Alšėnų kunigaikštytė. Premijuotas romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas.

18. LAISVOS ATOSTOGOS 1982/4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Pr. R.
J. SAVASIS, Laisvos atostogos. Išleido Lietuviškos knygos klubas. 1980 m. Dailininkė Irena Mitkus. 192 p.

19. KNYGA APIE LENINIZMO INTELEKTUALINES ŠAKNIS 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Romas Gintalas
Lietuvių pogrindžio spauda kartais apibūdina marksizmą - leninizmą kaip pseudo-religiją ar religijos

20. AMERIKOS LIETUVIŲ EKONIMINĖ VEIKLA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Juozas Pažemėnas
VINCENTAS LIULEVIČIUS: Amerikos lietuvių ekonominė veikla 1870-1977. Pedagoginis Lituanistikos

21. TOMO VENCLOVOS PUBLICISTIKA 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Kęstutis K. Girnius
TOMAS VENCLOVA, Lietuva pasaulyje. Publicistika. Išleido Akademinės Skaurijos leidykla  1981  rn.

22. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1982/5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red.
Vladas Kulbokas: LIETUVIŲ RELIGINĖ POEZIJA. Išleido "Krikščionis Gyvenime" autoriaus lėšomis. Putnam.

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai