Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1984
Categories 1984
1984 m. 1 sausis-vasaris (21), 1984 m. 2 kovas-balandis (23), 1984 m. 3 gegužė-birželis (21), 1984 m. 4 liepa-rugpjūtis (21), 1984 m. 5 rugsėjis-spalis (22), 1984 m. 6 lapkritis-gruodis (25)
 

1. LIETUVYBĘ ATGAIVINTI, IŠLAIKYTI AR SUKURTI? 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : K. T.
Red. kun. Kęstutis Trimakas, Ph.D., S.T.L. DR. ANTANO SUŽIEDĖLIO PASKAITOS SANTRAUKA 1982 m. spalio

2. LIETUVIŲ IŠEIVIŲ ĮTAKA UŽSIENIO POLITIKOJ: DABARTIS IR ATEITIS 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : K. T.
VIKTORO NAKO PASKAITOS SANTRAUKA Kiek ir kokios įtakos išeivijos lietuviai gali turėti užsienio

3. GEORGE ORVVELL'IO SPĖJIMAI APIE 1984 METUS: IŠSIPILDĖ AR NE? 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Kęstutis Trimakas
Red. kun. Kęstutis Trimakas, Ph.D., S.T.L. 1948 m. George Orwell parašė romaną "1984". Šis romanas

4. TAUTŲ ATGIMIMAS IR IŠNYKIMAS — VALIJOS PAVYZDYS 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Saulius Pašilis
"Ar mano tautai lemta išnykti?" Šis klausimas vis dažniau pasigirsta Rytų Europos šalyse — jį kartoja

5. MIRĖ TĖV. VIKTORAS GIDŽIŪNAS 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Leonardas Andriekus
Sausio 30-tos naktį staiga mirė daugeliui žinomas pranciškonas, pamokslininkas, visuomenininkas ir

6. CHRISTOPHER BRENNAN (1870-1932) 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Lidija Šimkutė
Christopher Brennan gimė 1870 m. Sydney mieste. Jo tėvai emigravo Australijon iš Airijos. Brennan lankė

7. Vytauto Alanto ir Kęstučio Trimako idėjiniai kontrastai 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Red
Red. kun. Kęstutis Trimakas, Ph.D., S.T.L. APIE TAUTINIUS IR NETAUTINIUS MENUS Galvojantis ir

8. KETVIRTOJI PREMIJŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Alfonsas Nakas
Red. Vytautas Volertas JAV LB Kultūros taryba, suorganizavusi ir 1980 metais įteikusi premijas

9. PRASMINGAS JONO KARIO - KARECKO GYVENIMAS 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Alė Rūta
Joana ir Jonas Kariai (išvykstant iš Vilniaus — 1944 metais) (1903 m. kovo 4 d. - 1984 m. kovo 26

10. NEPRIKLAUSOMYBĖ — PRAEITIS, DABARTIS IR ATEITIS 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Dr. A. V. Stepanas
Lietuvos nepriklausomybė buvo paskelbta prieš 66 metus. To įvykio negalint minėti okupuotoj tėvynėj,

11. DRAUGO ROMANO PREMIJOS ŠVENTĖ 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : R. K. Vidžiūnienė
Draugo premijos už romaną įteikimo Alei Rūtai iškilmė susidarė iš kelių dalių, kurios suplaukė į

12. ISTORINIO ROMANO PROBLEMOS RYTŲ - VIDURIO EUROPOJE 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Juozas Liepinis
Lietuvių savilaidinė ir oficialioji spauda sutaria vienu klausimu: Lietuvoje beveik nebeegzistuoja

13. KUNIGAS LIETUVIŲ TAUTOJE 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Dr. Vytautas Bieliauskas
Red. kun. Kęstutis Trimakas, Ph.D., S.T.L.   Prof. dr. Vytauto Bieliausko paskaitos santrauka kun.

14. "KLAJOJANTIS ŽYDAS" — ATEISTO RELIGINIS ROMANAS 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : A. L.
"Ar dar egzistuoja vokiečių literatūra, kuri peržengia mus skiriančias sienas?" Stefano Heymo romano

15. SEPTINTOSIOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS ĮSPŪDŽIAI 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Alfonsas Nakas
Red. Vytautas Volertas   Teatleidžia skaitytojas, kad reportažą pradėsiu nuo epilogo. Kai liepos

16. BANGUOLĖS MARIJOS RAUGAITĖS DAILĖS PARODA 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : R. Viesulas
Banguolės Marijos Raugaitės parodoje Lietuvių kultūros centre Philadelphijoje buvo išstatyti dvidešimt

17. LIETUVIŠKOJI TARNYBA "AMERIKOS BALSE" 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Juozas Prunskis
Kai tik Lietuva buvo Sovietų Sąjungos okupuota ir ten įvesta griežta cenzūra informacijoms iš laisvojo

18. JAV LB Kultūros Tarybos 1984 metų Radijo konkursai 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Red
Reportažo konkursas Tema: laisva apie lietuvišką įvykį, organizaciją, asmenį. Laikas: neribotas,

19. KATALIKYBĖ IR INTELIGENTIJA ŠIUOLAIKINĖJE LIETUVOJE* 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Juozas Bočys
Dabartinės Lietuvos inteligentijos atžvilgiu neretai tenka išgirsti priekaištų, būtent, kad didelė

20. KAZIMIERINIŲ METŲ BAIGIAMASIS AKTAS TORONTE 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : V. Rociūnas
Red. Vytautas Volertas Šv. Kazimiero 500 metų mirties sukakties minėjimai, pradėti Vatikane kovo 3-4

21. LIETUVIŲ KUNIGŲ SUVAŽIAVIMAS 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Kun. Vytautas Pikturna
I Prieš Pasaulio lietuvių katalikų kongresą, rugpjūčio 29 d. Toronte, vyko JAV Lietuvių Kunigų

22. 31-JO SANTAROS - ŠVIESOS SUVAŽIAVIMO PROGRAMA 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Jurgis Gimbutas
Kaip kasmet, 1984 metų Santaros - Šviesos suvažiavimas įvyko Tabor Farmoje, Michigane, rugsėjo

23. DUX MAGNUS — OPEROS RECENZENTO IŠPAŽINTIS 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : A. Kučiūnas
Vieną pastarosios vasaros vakarą man paskambino šio žurnalo redaktorius. Girdėjęs, kad ketinu važiuoti

24. PIERRE BONNARDO PARODA PHILLIPS GALERIJOJE WASHINGTONE 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Meila Kairiūkštytė Balkus
Šią vasarą vašingtoniečiai naudojosi reta proga aplankyti vieno iš geriausių šio šimtmečio

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai