Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Religija ir filosofija 1984
Categories 1984
1984 m. 1 sausis-vasaris (21), 1984 m. 2 kovas-balandis (23), 1984 m. 3 gegužė-birželis (21), 1984 m. 4 liepa-rugpjūtis (21), 1984 m. 5 rugsėjis-spalis (22), 1984 m. 6 lapkritis-gruodis (25)
 

1. GAIRIŲ ATEITIN BEIEŠKANT 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : P. DAUGINTIS, SJ.
Gyvename turtingame kapitalistiniame krašte ir apsčiai naudojamės jo gausiomis gėrybėmis. Tačiau

2. POPIEŽIAUS NEKLAIDINGUMAS 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : A. RUBIKAS
I BAŽNYČIOS MOKSLE Ką popiežiaus neklaidingumas reiškia? Vienas teologinio seminaro dalyvis šio

3. KAI KURIE POSLINKIAI KATALIKŲ BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS SANTYKIUOSE LIETUVOJE 1982 - 1983 METAIS 1984/1984 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : KĘSTUTIS K. GIRNIUS
Per pastaruosius dvejus metus įvyko kai kurie gana reikšmingi pasikeitimai Katalikų Bažnyčios ir

4. PANAŠAUS ĮVYKIO NĖRA BUVĘ ŠV. KAZIMIERO IŠKILMĖS ROMOJE 1984/1984 m. 2 kovas-balandis; Autorius : VYTAUTAS VOLERTAS
Gera šviesa Lietuviai ir daugelis kitų tautybių asmenų, pažįstančių Vatikaną, tvirtino:

1.    "Būkite šventi, nes aš, Viešpats, jūsų Dievas esu šventas" (Kun 19,2). Tais

6. TĖV. PAULIUS BALTAKIS, O.F.M. — LIETUVIŲ IŠEIVIŲ VYSKUPAS 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : Red
Birželio 7 d. iš Romos atėjo žinia, kad Šv. Tėvas Jonas Paulius II pranciškonų provinciolą Tėvą

7. PRIE ŠV. KAZIMIERO IKONOGRAFIJOS 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
PAGRINDAI IR NAUJI DUOMENYS Minint 500 metų nuo šv. Kazimiero gimimo, taigi jau prieš 26 metus, buvo

8. MAXO SCHELERIO MEILĖS FILOSOFIJA 1984/1984 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : VINCAS NATKEVIČIUS
Nuo pat savo jaunystės mes klausiam ir ieškom atsakymo, kas yra meilė. Mes ieškom jo ir suaugę, ir

9. GIMTOJI KALBA LITURGIJOJE 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : ANTANAS MACEINA
TEOLOGINĖ KALBINIŲ PAKAITŲ VERTĖ 1. Manieji straipsniai (plg. "Draugas" 1982 m. nr. 37, 42 ir 48)

10. PRIE ŠV. KAZIMIERO IKONOGRAFIJOS 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : DR. POVILAS RĖKLAITIS
PAGRINDAI IR NAUJI DUOMENYS (Tęsinys iš š. m. Aidų Nr. 3) 3. Žvilgsnis į XVII amžiaus Šv.

11. ASMENYBISKUMAS IBSENO DRAMOSE PEERAS GYNTAS 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Dr. VINCAS VYČINAS
"Šalia Dievo nieko nėra taip amžino, kaip asmenybiškumas", sako Kierkegaardas.2 Tenka čia tuoj pasakyti,

12. MIŠKO BROLIAI DŽIUGINANTI DOVANA VISUOMENEI 1984/1984 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : ANTANAS DUNDZILA
1.  Įvadas Skautybės mintis, Lordo Baden-Poweirio pirmąkart išbandyta 1908 metais, tuoj po

13. LIETUVIŲ IŠEIVIŲ VYSKUPAS IR EMIGRANTŲ BEI TREMTINIŲ PASTORACIJA 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : L. A.
Ne be pagrindo galima klausti, ar šie metai nebus palaimiausi mūsų išeivijos istorijoje? Pagrindas

14. ŠV. KAZIMIERO JAUNYSTĖ 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : VYSK. KAZIMIERAS PALTAROKAS
Lietuvoje anais laikais, kuriuos puošė pavyzdingu savo gyvenimu šv. Kazimieras, baigėsi trynimasis

15. GIMTOJI KALBA LITURGIJOJE 1984/1984 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : ANTANAS MACEINA
5 Visos šios gramatinės ir semantinės lotynų kalbos sunkenybės gali būti nugalėtos, jei tik vertėjas

16. UTOPINĖS GALVOSENOS BRUOŽAI 1984/1984 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : KĘSTUTIS SKRUPSKELIS
Šis straipsnis yra dalis platesnio rašinio kuriame norėčiau kai kurias marksizmo apraiškas vertinti

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai