Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1985
Categories 1985
1985 m. 1 sausis-vasaris (20), 1985 m. 2 kovas-balandis (16), 1985 m. 3 gegužė-birželis (20), 1985 m. 4 liepa-rugpjūtis (19), 1985 m. 5 rugsėjis-spalis (19), 1985 m. 6 lapkritis-gruodis (20)
 

1. IVANAS TURGENEVAS 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : Jonas Kokštas
Red. kun. Kęstutis Trimakas, Ph.D., S.T.L. Šimtmečiui nuo jo mirties suėjus 1983 m. spalio 3 d.

2. JAROSLAVAS SEIFERTAS — NOBELIO PREMIJOS LAUREATAS 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : Saulius Pašilis
 Nobelio premijos komisija vėl nukreipė savo žvilgsnį į Rytų Europą — 1984 metų literatūros

3. AMERIKOS TELEVIZIJOS ŽVILGSNIS Į RELIGIJĄ SOVIETŲ SĄJUNGOJE 1985/1985 m. 1 sausis-vasaris; Autorius : Spect.
Viena didžiausių Amerikos televizijos bendrovių, National Broadcasting Corp., 1984 m. liepos 15 d.

4. PERSIKROVIMAS IR IŠSISEKIMAS VISUOMENINĖJE VEIKLOJE 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Romualdas Kriaučiūnas
Amerikoje daug kalbama apie "perdegimą" profesiniame darbe. Psichologas dr. Romualdas Kriaučiūnas šią

5. KAZIMIERINIŲ METŲ APŽVALGA 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Balys Raugas
Red. Vytautas Volertas   Amerikos Lietuvių Katalikų Kunigų Vienybės valdyba buvo pirmoji, kuri

6. IŠ TEATRINIO ALBUMO 1985/1985 m. 2 kovas-balandis; Autorius : Spec.
LATVIŲ SPAUDA APIE "PENKIS STULPUS" AUSTRALIJOJE 1983 m. birželio mėnesį Sidnėjuje, Australijoje,

7. 1985 METŲ LITERATŪROS IŠLEIDIMO PLANAS LIETUVOJE 1985/1985 m. 3 gegužė-birželis; Autorius : A. Užuolanka
Okupuotoje Lietuvoje pasirodo leidinių, kurie, be savo tiesioginės temos visiems lietuviams, ten ir čia

8. STUDIJA APIE MALDĄ 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : K. Trimakas
Red. kun. Kęstutis Trimakas, Ph.D., S.T.L. Asmenys yra vedami įvairių motyvų parašyti platesnę

9. PENKTOJI PREMIJŲ ŠVENTĖ CLEVELANDE 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : V. Rociunas
Red. Vytautas Volertas Kartu su penktąja premijų švente, įvykusia gegužės 11 d. Clevelande, LB

10. POEZIJOS DIENOS CHICAGOJE 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : Alfonsas Nakas
Apie vadinamąsias Poezijos dienas, pavasariais rengiamas Chicagos lietuvių Jaunimo centre, Aidų bičiuliai

11. ERDIVILAS MASIULIS — BEVERLY SHORES ARCHITEKTAS 1985/1985 m. 4 liepa-rugpjūtis; Autorius : K. Janulis
1922 - 1983 Kas laisvė iečiai — mirtis minotaurui. Senų amžių pasakymas Architektas Erdivilas

12. ATEITININKIJOS DEIMANTINĖ SUKAKTIS PAMINĖTA CHICAGOJE 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Juozas B. Laučka
Ateitininkijos sąjūdžio 75 metų sukaktis iškilmingai ir turiningai paminėta keturių dienų kongresu

13. ŠKĖMOS "PABUDIMAS" NEW YORKE 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : A. L.
Žengiame laiptais žemyn į kamerinį "Courtyard" teatrėlį. Lauke paliekame žaliuojančius medžius,

14. AMERIKIEČIŲ SOCIOLOGINĖ STUDIJA APIE LIETUVOS KATALIKŲ PERSEKIOJIMĄ 1985/1985 m. 5 rugsėjis-spalis; Autorius : Saulius Pašilis
"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" dėka tikinčiųjų persekiojimas ir jų kova už savo teises jau

15. BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS MUZIEJUS 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Juozas Prunskis
Iš visų Chicagos lietuvių įstaigų bei institucijų bene daugiausia garso amerikiečių spaudoje

16. BRONIAUS POVILAIČIO PĖDSAKAI GYVENIME 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Č. Masaitis
Dr. Bronius Povilaitis Š. m. liepos 17 dieną Tillsonburge, Kanadoje, mirė Bronius Povilaitis, gimęs

17. 32 - ASIS SANTAROS - ŠVIESOS SUVAŽIAVIMAS 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : Alina Staknienė
Kiekvienais metais, antrąjį rugsėjo savaitgalį Tabor Farmoje, Michigane, rengiami Santaros - Šviesos

18. KAIMO DARBŲ VAIZDAI 1985/1985 m. 6 lapkritis-gruodis; Autorius : J. Dain.
Chicagoje, Jaunimo Centro Čiurlionio galerijoje, Chicagos Skautininkių Draugovės 35-rių metų veiklos

  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai