Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Iš minties ir gyvenimo 1975
Categories 1975
1 sausis (17), 10 gruodis (18), 2 vasaris (15), 3 kovas (18), 4 balandis (15), 5 geguze (16), 6 birzelis (17), 7 rugsejis (17), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. WATERGATE KLAMPYNĖ: JOS PADARINIAI IR ATGARSIAI 1975/1 sausis; Autorius : Lišva Juozas
Watergate vardas iki 1972 birželio 17 dienos buvo žinomas palyginti mažam skaičiui asmenų, dauginusia

2. PLIAS - ALIAS XII SUVAŽIAVIMAS 1975/1 sausis; Autorius : Red.
Vincas Ramonas šių metų sausio 14 sulaukė 70 metų amžiaus. Šešiasdešimtmečio proga jo kūrybą buvo

3. JAUNIMO ANSAMBLIS PRIE PACIFIKO 1975/1 sausis; Autorius : Kj.J.
Prieš II-jį Pasaulinį karą lietuviai Kalifornijoje buvo negausūs ir Vidurio bei Rytų Amerikos

4. LIBERALIŲJŲ KATALIKŲ PROBLEMOS 1975/1 sausis; Autorius : S.A.
The Critic žurnale, 1974 liepos-rugsėjo mėn. laidoje, James Hitch-cock, knygų ir straipsnių religinėmis

5. SVEIKINANT "KONTINENTĄ" 1975/2 vasaris; Autorius : Žlt.
Praeitų metų pabaigoj Londone rusų kalba ir V. Vokietijoj vokiečių kalba pasirodė Kontinent. Šis

6. IŠ KOVOS SU NACIAIS DĖL LIETUVOS MOKSLEIVIŲ 1975/2 vasaris; Autorius : Malėnas Ignas
1. Generalkomisariatas apiplėšia gabius - neturtingus mokiniusKai švietimo tarėją dr. Pr. Germantą

7. 'VISŲ" DIENRAŠTIS, BET — KOKIŲ? 1975/3 kovas; Autorius : A. L.
Nuo vasario 15 "Naujienos" pasiskelbė "visų lietuvių laikraštis už tautos laisvę". Tos dienos vedamasis

8. Prof. gen. Stasys Dirmantas 1975/3 kovas; Autorius : Girnius Aantanas
Šių metų sausio 26 Chicagoj mirė generolas profesorius Stasys Dirmantas, sulaukęs 87 metų amžiaus.

9. Prof. Erich Hofmann 1975/3 kovas; Autorius : Bammesberger ALFRED
Šio straipsnio autorius dr. Alfred Bammesberger gimė 1938 m. Muenche-ne. Ten pat baigė filologijos

10. Jaunimo kongresiniame rate 1975/3 kovas; Autorius : Alaušius
Pereitų metų jaunimo veiklos apžvalgaJaunimo klausimas vis įstrigęs į tą patį ratą: po kruopščios

11. DVIPRASMIŠKA DETENTE 1975/4 balandis; Autorius : Žlt.
Viršuje: JAV viceprezidentas Gerald R. Ford 1974 vasario 11 priima JAV LB krašto valdybos narių

12. AMŽINĄ ATILSI PROF. IGNUI KONČIUI 1975/4 balandis; Autorius : Kostas Nenortas
"Kas gimė, tas turi mirti, kaip jis begyventų, kokias ištaigas beturėtų ar iš vargų galvos nepakeltų.

13. MIESTO ATEITIS PRAEITIES PERSPEKTYVOJE 1975/4 balandis; Autorius : Vytautas P. Zubas
Miesto žiburiai visada viliojo žmogų, bet iki šio šimtmečio dėl įvairių priežasčių miestai augo

14. "ELISIR D'AMORE" — MEILĖS ELIKSYRAS 1975/5 geguze; Autorius : Vladas Jakubėnas
G. Donizetti komiška opera Chicagos scenojeŠių metų Chicagos Lietuvių Operos premjera atidarė lietuvių

15. Leonardas Šimutis 1975/5 geguze; Autorius : Red.

16. KOMUNISTINĖS MORALĖS "PRANAŠUMAS" 1975/5 geguze; Autorius : J. Draugelis
Komunistai, atmetę krikščioniškąją moralę kaip antihumanišką, sukūrė savąją, kuri, remdamasi

17. DU ATSILIEPIMAI DĖL "AIDŲ" PRADŽIOS 1975/5 geguze; Autorius : Red.
Tolimąją "Aidų" praeitį prisimenant1975 metai lietuvių tautai atneša Aidų" žurnalo trisdešimties

18. ŽVILGSNIS | JAV LB VEIKLĄ 1975/6 birzelis; Autorius : Balys Raugas
JAV LB krašto valdyba. Sėdi iš kairės: sekr. A. Gailiušis, pirm. J. Gaila, vykd. vicepirm.

19. AUDRONĖS SIMONAITYTĖS REČITALIS CHICAGOJE 1975/6 birzelis; Autorius : Algis Šimkus
Audronė Simonaitytė Chicagos ir kitų kolonijų lietuviams yra nesvetima jau keletą metų, nuo pat iš

20. AMERIKOS KATALIKAI DEŠIMTMEČIO PERSPEKTYVOJE 1975/6 birzelis; Autorius : A. S.
Andrew Greeley, kunigas sociologas, ir trys jo kolegos neseniai paskelbė rezultatus studijos, kurios tikslas

21. PO HELSINKIO KONFERENCIJOS 1975/7 rugsejis; Autorius : Juozas Kojelis
Jau prieš dvidešimt metų prof. Juozas Brazaitis, analizuodamas santykių tarp Amerikos ir Rusijos

22. X-TASIS GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 1975/7 rugsejis; Autorius : Vacys Šaulys
Dešimtasis Pasaulio lietuvių gydytojų sąjungos suvažiavimas įvyko 1975 gegužės 23-25 dienomis

23. MŪSŲ BUITYJE 1975/7 rugsejis; Autorius : Red.
— Pirmoji Kanados Lietuvių dainų ir šokių šventė įvyks spalio 11-12 Hamiltone, Ont. Programoj

24. LAIŠKAI REDAKCIJAI 1975/7 rugsejis; Autorius : Kazys Bradūnas
PATIKSLINIMAS DĖL REDAKCINIO DARBO "AIDŲ" LEIDIMO PRADŽIOJEŠių metų "Aidų" žurnalo penktame numeryje

25. KAZIMIERAS ČIBIRAS LIETUVOS GARSINTOJAS PIETŲ AMERIKOJ 1975/8 spalis; Autorius : Ceferino Iujnevich-Juknevičius
Prieš metus miręs Kazimieras Čibiras buvo įsijungęs į Lietuvos diplomatinę tarnybą tik nuo 1942 m.,

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai