Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ALL |0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Knygų recenzijos 1974
Categories 1974
1 sausis (16), 10 gruodis (24), 2 vasaris (16), 3 kovas (17), 4 balandis (16), 5 geguze (19), 6 birzelis (20), 7 rugsejis (19), 8 spalis (18), 9 lapkritis (18)
 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
1. J. JUŠKAIČIO POEZIJOS RAMI ŠVIESA 1974/1 sausis; Autorius : Šilbajoris R.
Jonas Juškaitis: Mėlyna žibutė nušvietė likimą. Vilnius, 1972, 123 psl.Jonas Juškaitis — tai

2. TARP DABARTIES BEDVASIŠKUMO IR PRAEITIES 1974/1 sausis; Autorius : Alga Titas
I. "Brėkšmės našta"Kada išeivių santykiavimas su svečiais, atsilankančiais iš okupuoto gimtojo

3. DOKUMENTAI LIETUVOS BYLAI 1974/2 vasaris; Autorius : s. A. Girnius
VLIKo rūpesčiu ir lėšomis išleistas prof. Bronio J. Kasi o redaguotas dokumentų rinkinys The USSR —

4. TREČIOJI A. GUSTAIČIO KNYGA 1974/2 vasaris; Autorius : Titas Alga
Ne vienas "rimtojoje" lyrikoje pripažintas poetas yra sukūręs ir humoristinių, kupletinio pobūdžio

5. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/2 vasaris; Autorius : Red.
SUVAŽIAVIMO DARBAI I. Liet. Kat. Mokslo Akademijos I suvažiavimo (1933) paskaitų, redaguotų J. Ereto ir

6. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/3 kovas; Autorius : Red.
Periodiniai leidiniai: AKIRAČIAI, 1974. Nr. 1 (mokslininkų simpoziumo kritiškas vertinimas, A. Blažio

7. PAPRASTOS POETINIO ŽODŽIO IŠPAŽINĖJAS 1974/3 kovas; Autorius : Aug. Raginis
Vladas Šlaitas: Pro Vyšnių Sodą.Eilėraščiai. Išleido Ateitis. 1973 m. 68 p. Aplanką piešė D.

8. LIETUVIŲ POEZIJA VOKIŠKAI 1974/3 kovas; Autorius : Ona Penkauskaitė
Vokiečių Wilhelm Fink leidykla išleido antologiją 'Litauische Lyrik" (Muenchen, 1972, 308 psl.).

9. ŠVAISTO NOVELIŲ KNYGA 1974/3 kovas; Autorius : V. Kulbokas
Paskutinė Juozo Švaisto novelių knyga pavadinta "Karnavalo aikštėje" (išleido Nida Londone 1973, 284

10. AR VISI LIETUVIAI NETRUKUS TAPS DVIKALBIAIS? 1974/4 balandis; Autorius : A. Norvilas
A. Jacikevičius: Daugiakalbystės psichologija. Vilnius: Mintis, 1970 m., 280 p.Mokslinio veikalo

11. VILNIAUS VYSKUPIJA VIDURINIAIS AMŽIAIS 1974/4 balandis; Autorius : P. Jatulis
Tokia antrašte yra išleidęs 120 psl. studiia lietuviams gerai žinomas Poznanės univ. prof. Jerzy

12. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/4 balandis; Autorius : Red.
Inž. Petras Lelis: LIETUVOS KELIU 1910-1973 metai). Toronto 1973. 264 psl., kaina 6 dol. Tai

13. ENCYCLOPEDIA LITUANICA PUSIAUKELĖJ 1974/5 geguze; Autorius : Juozas Girnius
Juozo Kapočiaus didelio užmojo išleisti lituanistinę enciklopediją anglų kalba pusė jau ištesėta.

14. GERAS LITUANISTINIS INASAS 1974/5 geguze; Autorius : P. Jonikas
Lituanistikos Darbai III. Brooklyn, 1973, 307 psl. Išleido Lituanistikos Institutas, redagavo Vincas

15. M.M. SLAVĖNIENĖS TĖVYNĖS ILGESIO POEZIJA 1974/5 geguze; Autorius : V. Kulbokas
Magdalena Marija Slavėnienė: Nežinomi keleiviai. Sydney, Australija, 1973, 88 psl.Jau 30 metų praėjo nuo

16. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/5 geguze; Autorius : Red.
Julija Švabaitė-Gylienė: SEPTYNI SAULĖS PATEKĖJIMAI. Eilėraščiai. Viršelis ir vinjetės D.

17. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/6 birzelis; Autorius : Red.
Charlotte Willard: ADOMAS GALDIKAS: A COLOR ODYSSEY. Išleido Oc-tober House Inc., Nevv York 1973, spausdinta

18. AL. BARONO PASAKOJIMŲ KNYGA 1974/6 birzelis; Autorius : Vladas Kulbokas
Aloyzas Baronas vėl pasirodė su nauja knyga — Šilko tinklai ("Ateities" literatūros serijos Nr. 9,

19. ALĖS RŪTOS "PO ANGELŲ SPARNAIS" 1974/6 birzelis; Autorius : VI. Šaltmiras
Alės Rūtos knyga Po angelų sparnais (Londone išleista Nidos knygų klubo 1973 m., 191 psl.) duoda

20. AUSTRALIJOS LIETUVIŲ POEZIJA 1974/6 birzelis; Autorius : Vladas Kulbokas
TERRA AUSTRALIS, Australijos lietuvių poezijos rinkinys. Redagavo Juozas Almis Jūragis. Išleido "Minties"

21. KAI DĖSTYMĄ NUSTELBIA |ŽANGA IR EPILOGAS 1974/7 rugsejis; Autorius : Titas Alga
Draugo" romanų paskutinį konkursą laimėjo Birutės Pūkelevičiūtės romanas Naujųjų metų istorija

22. J. GLIAUDOS NOVELĖS 1974/7 rugsejis; Autorius : Vladas Šaltmiras
Produktyvusis Jurgis Gliaudą, daugiausia besireiškiantis romanais, paskelbė ir smulkiosios prozos knygą

23. O. MIKAILAITĖS PASAKOS VAIKAMS 1974/7 rugsejis; Autorius : Mirga G.
Šias metais pasirodė Pupučio pasauliukas, Onos' Mikailaitės pasakų rinkinys nuo trijų iki aštuonerių

24. ATSIŲSTA PAMINĖTI 1974/7 rugsejis; Autorius : Red.
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA. Pogrindžio leidinys. Nr. 1, 2, 3. 4. 5, 6, 7; 1972-1973. Chicago

25. MINDAUGO SŪNĖNO MIRTIS 1974/8 spalis; Autorius : Dr. J. Grinius
Lietuvių Rašytojų Draugijos paskutinę premiją laimėjo Juozo Kralikausko romanas Tautvilą (Chicago

<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 Sekantis > Pabaiga >>
  
Powered by Rutenis&AlphaContent 3.0.1 2007-2023 - All rights reserved
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai