Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KALĖJIMAS - LAISVĖJIMAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė A. P.   

Vydūnas. Kalėjimas - laisvėjimas. 72 p. Liet. T. Sąjūdžio lėšomis išleido Liet. Skautų Brolijos Vadija. Detmoldas, 1947.

 

Hermannas Sudermannas, „Kelionės į Tilžę“, „Lietuviškų istorijų“ ir kt. veikalų, kuriuose buvo duotas tam tikras lietuviškosios buities atšvaitas, autorius, sulaukęs 70 metų amžiaus, nuo draugų, norėjusių jį ta proga pasveikinti, paspruko į kalnus. Vydūnas jį pasveikino laišku, į kurį įdėjo žydinčią šiluogio šakelę. Tačiau pats Vydūnas, minimosios sukakties sulaukęs, negavo nė tokio pasveikinimo — už lietuvybę buvo pasodintas j kalėjimą. Čia tad ir sudėti jo svarstymai bei mąstymai, kitaip tarus, „garsiai galvojimas“, kokios mintys jam atėję į galvą, besėdint už užrakintų durų ir iš jų paleidus.

 

Visi Vydūno raštai turi vieną ypatingą bruožą — tai pagarba žmogui, jo aukštesnei sąmonės buičiai, vydūnišku terminu tariant, „sau žmogui“, su kristaliniu tyrumu iškylančiam iš visokių žmogiškųjų klystkelių ir gyvenimo dulkių. Tam sąmonės skaidrėjimui ir žmogaus branginimui Vydūnas pasilieka visą laiką ištikimas ir čia, nors ir uždarytas už devynių mūro sienų. Net daugiau: fizinis kalėjimas jo ne tik nesugniuždo, bet duoda skatulį jam pasidaryti dar tampresniam, dar žmoniškesniam, jam kalėjimas — tai dvasios laisvėjimas, parodas jo ir kitų žmonių vietą pasaulio visatos sąrangoj ir amžių kely. Skaitydamas jo raštus, gali su jo skelbiamomis mintimis sutikti, gali nesutikti, bet viena iš jų išsinešam — tam tikrą vidaus džiaugsmą, norą darytis geresniu, tobulesniu, įstangą žygiuoti vidaus laisvėjimo keliu, atskleidžiančiu vis platesnius ir vis žydresnius horizontus, tokius mėgstamus skaidrėjančios sąmonės žmonėms, pasiilgusiems transcendentinio grožio ir jo giliausių pradmenų. Tokių minties deimančiukų Vydūno mėgėjai ras ir šiame leidinyje, nors skaitymą kiek ir apsunkina didelė vydūniškų rašmenų apstą.

 

Ta proga tenka tik pasidžiaugti jo mėgėjų pastangomis išleisti rinktinių Vydūno raštų leidinį tremties lietuviams.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai