Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
IŠTESĖJOME TRISDEŠIMT METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Užskleisdarni šių metų paskutinius lapus, Aidų leidėjai dėkingai prisimena redaktorių, bendradarbius ir prenumeratorius, talkinančius mums ištesėti didžiame kultūriniame žygyje. Metinis darbas sėkmingai atliktas —jo vaisiai aiškūs.

Praėjusių metų lapuose laikas įrašė daug. Dirbame sunkiose aplinkybėse, ir tai jaučiame kas dieną. Praėjusiais metais triguba našta slėgė leidėjų pečius. Pirmiausia, nuolat kylančios darbo ir medžiagos kainos. Nors viskas labai pabrango, mums reikėjo išsiversti iš to paties kuklaus prenumeratos mokesčio. Jokios kitos pagalbos nesusilaukėme. Antra, dažnėjančios bendradarbių ir prenumeratorių mirtys. Vyresnioji tremtinių karta, kuriai mūsų kultūros žurnalas buvo brangus gyvenimo bičiulis, smarkiai retėja. Iš jaunesniosios šviesuolių kartos Aidams skaitytojų nelengva rasti. Vieni skundžiasi savo profesinio darbo gausa, kiti — lietuvių kalbos problemom. Pagaliau šie metai leidėjams buvo sunkūs ir tuo, kad reikėjo perkelti spaustuvę į naują vietą. Tai labai sudėtingas žygis, kurį neįmanoma išaiškinti.

Bet mes tarp visų tų sunkybių laimingai užverčiame paskutinius šių metų lapus. Žvelgti gi su nauju ryžtu į ateitį skatina garbinga praeitis. Malonu priminti, kad 1975-tais sausio mėnesį jau sueina trisdešimt metų, kai leidžiami Aidai. Europoje žurnalas ėjo penkerius, o Amerikoje dvidešimtpenkerius metus. Tai ilgiausiai išsilaikęs žurnalas visoje mūsų spaudos istorijoje. Pažymėtina, kad jis yra tremties sūnus — gimęs, užaugęs ir tebegyjuojąs emigracinės buities varguose. Mes manome, jog toks rekordinis Aidų amžius teikia garbės visiems, kurie jį nešame — leidėjams, redaktoriui, bendradarbiams ir prenumeratoriams.

Tokio iškilaus jubiliejaus šviesoj leidėjai yra pasiryžę sąžiningai ir ištvermingai atlikti savo pareigą. Neabejojame, jog ir visi tie, kurie Aiduose mato šviesulį emigracinėj tamsoj, pasiliks su mumis dar daug metų. Talkon bendradarbiais bei prenumeratoriais kviečiame ir naujosios kartos šviesuomenę. Kitaip nebūtų garantuota Aidų ateitis, mirštant vyresniesiems.

Dabartiniams prenumeratoriams primename, kad Aidų metinis mokestis yra pakeltas dviem doleriais. Kylant visų daiktų kainoms, kitaip mes negalėtume beišsiversti. Dabar žurnalo metinė prenumerata bus 12 dolerių. Juos prašome tuojau administracijai atsiųsti, kad turėtume finansinį pagrindą 1975 metais Aidams leisti. Taip pat kviečiame tapti garbės prenumeratoriais su 25 dol. auka. Pagaliau beldžiamės į sąžinę tų prenumeratorių, kurie nėra atsilyginę už praeitį. Nejaugi jie nesupranta, kokią daro skriaudą žurnalui ir sau?

Tikėdamiesi, jog būsime vieni kitų suprasti, visiems linkime Aukščiausiojo globos 1975 metais.
AIDŲ LEIDĖJAI

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai