Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Keli klausimai dėl V. Trumpos straipsnio PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Paminėti šio krašto Lietuvių Bendruomenės 20 metų sukakčiai centro valdyba parūpino šiam numeriui 5 straipsnius. JAV LB pirmininkas V. Volertas dėsto bendruomenės problemas, Švietimo tarybos pirmininkas J. Kavaliūnas — švietimo rūpesčius. Istorikas V. Trumpa svarsto LB pagrindus. Prof. A. Va-sys apžvelgia Fordhamo un-te savo vadovautus lituanistinius kursus, vrg. — neseniai LB surengtas politines studijas. Straipsnius suorganizavo A. Vaškelis JAV LB vicepirmininkas kultūriniams reikalams. Nuoširdus jam dėkui.
Iš tų straipsnių kontroversiškas yra V. Trumpos pasisakymas, kvestionuojąs pačius Lietuvių Bendruomenės pagrindus. Savo ruožtu keli klausimai dėl to straipsnio.

1. Ar iš tiesų Lietuvių charta jau toks "nerealus, utopiškas" dokumentas? Trumpa joj ieško to, ko ji nesiėmė, ir dėl to nemato, ką ji teikia. Chartos autoriams nerūpėjo tautą ištikusios nelaimės analizė: ji ms buvo aiški. Bet rūpėjo formuluoti tautinius principus. Tai charta ir atlieka. Kada sako, jog lietuvis "kuria", "kovoja" etc, formuluoja tautines pareigas, o ne demonstruoja "neribotą drąsą". Iš jos žėri ne kažkoks aklas optimizmas, o tik ryžtis pakelti likimą. Ir 1949 metais buvo numanu, kad daugeliui tautinės pareigos virs "baisiu į-pareigojimu".

2. Lietuvių charta, akcentuodama užsigrūdinimą amžių kovose, iš tikro nepuola dejuoti. Bet kokiu istoriniu pagrindu Trumpa teigia, kad lietuvių tauta iš savo istorijos 700 metų laisve tesinaudojo tik šešis mėnesius ("ir kaip kvailai naudojosi!")? Verčiau chartos "pakili" ryžtis, negu tokia "pakili" rauda.

3. Iš kur net pats bendruomenės žodis savy slepia "kažką primityvaus"? Bendruomenės lygis priklauso nuo jos narių. Yra primityvių ir yra aukšto lygio bendruomenių. Nėra jokio įsakymo, kad bendruomenės liktų primityvios. Ir "visuomenė" ne iš dangaus nukrenta, o išauga iš tos pačios bendruomenės. Nieku būdu bendruomenė neišskiria diferenciacijos, kuria Trumpa aptaria "visuomenę".

4. Kam tauta nėra prigimtinė bendruomenė? "Nesąmonė — pasakytų modemiškos tautos sampratos šalininkas. Tauta yra laisvai apsisprendžiusių piliečių visuomenė". Ką Trumpa skelbia moksline naujove, aidi senu kosmopolitizmu. Pagal tą "modernią sampratą" turėtų lietuvių tautos išvis nebebūti, nes sovietinėj okupacijoj nebegali būti laisvai apsisprendžiusių piliečių.

5. Vis dėlto lietuvių tauta lieka ir Trumpai. Kaip tik tautai pogalbą jis kelia pagrindiniu LB uždaviniu. Tai labai konstruktyvi mintis. Bet ar galima pavergtai tautai pagalbą atsieti nuo kovos už jos laisvę? Trumpos minimuose paragrafuose yra nesusipratimo. Bet, tur būt, nė jis pats nesiūlo, kad aplamai iš LB įstatų išnyktų lietuvių tautai laisvės siekimas?

6. Ką Trumpa turi galvoj, kai stoja prieš Lietuvių chartos "baisų į-pareigojimą"? Ar iš tikro jis imasi laisvės vardan paneigti pareigas ir tautą iškelti "anapus" ištikimybės ir išdavystės?

Istorijoj kritiškas ligi skepticizmo, Trumpa šįkart užėmė karštu-tinio dogmatizmo poziciją: susijusius dalykus (bendruomenę ir visuomenę, laisvę ir pareigas) pastatyti vienas prieš kitą ir vieno vardan antrą nuvertinti.

Šioj vietoj keliu klausimus V. Vrumpai (iš kairės), o už kelių puslapių atsakau V. Bražėnui (iš dešinės). Ar nepakankamai vietos mūsų bendruomenėje ir labai skirtingiems poliams? Red. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai