Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
Lietuvių fondas savo 1971 m. pel­no paskyrė 40,025 dol., iš kurių 19,775 dol. paskirta lietuviškam švietimui (23 gavėjai), 8.200 dol. specialiems pro­jektams (6 gavėjai), kitiems kultūri­niams reikalms 12.050 dol. (15 gavė­jų). Pelno skirstymo komisiją sudarė: dr. J. Valaitis, dr. A. Razma, dr. F. Kaunas (LF atstovai), J. Kavaliūnas, kun. J. Borevičius ir A. Kairys (LB atstovai). Pereitais metais Lietuvių fon­do valdybai pirmininkavo dr. K. Am-brozaitis, šiemet šias pareigas perėmė dr. J. Valaitis (kiti valdybos nariai: A. Rėklaitis — I vicepirm., J. Kučėnas — II vicepirm., St. Džiugas — III vice­pirm. spaudos ir radijo informacijos reikalams, K. Girvilas — sekretorius, K. Barzdukas — iždininkas, P. Želvys — iždo globėjas). Tarybos pirmininko pareigas iš dr. G. Baluko perėmė dr. K. Ambrozaitis, sekretoriaus — dr. F. Kaunas iš St. Rauckino.

— Lietuvių katalikų religinė šalpa

nuo šių metų sausio 1 pradeda organi­zuotą meldimąsi už Lietuvą, kad kiek­vieną dieną būtų atnašaujamos mišios už Lietuvos laisvę ir už persekiojamą jos Bažnyčią. Kiekvieną dieną maldai numatyta vis kita lietuvių parapija, or­ganizacija ar institucija. Tam reikalui išleistas "Maldos kalendorius 1972", kuriame nurodyta, kuri diena kam skir­ta toms maldoms suorganizuoti. Au­koms adresas: Lithuanian Catholic Re-ligious Aid Inc., 64-09 56th Rd., Mas-peth, N. Y. 11378.
Mirtys. — Dėl žinių stokos savo laiku liko neatžymėta, kad pereitą ru­denį, DC.24, mirė dr. Alfonsas Kalvai­tis, eidamas 65-sius amžiaus metus. Bu­vo gimęs 1907.VI.16. Baigęs Linkuvos gimnaziją, gavo valstybinę stipendiją studijuoti Vienos aukštojoj veterinari­jos mokykloj ir ją baigė 1934. Įstei­gus Veterinarijos akademiją 1938, buvo pakviestas joj dirbti vyr. asistentu, 1940 pakeltas docentu ir paskirtas far­makologijos instituto vedėju. JAV (nuo 1947) dirbo veterinarijos gydytojo darbą Maine. Buvo iš tų retų šios specialybės žmonių, kurie turėjo ir pla­tesnį kultūrinį domesį.

— Lietuvoj (Jonišky) XII. 11 mirė kun. Jonas Marcinkus. Buvo gimęs 1905, kunigu įšventintas 1928. J. Tauronio slapyvardžiu išleido eilę dramų; paren­gė tikybos vadovėlių. Du kartus buvo ištremtas į Sibirą.

— Vokietijoj, Mūnchene XII. 13 mirė Kazimieras Oleka, sulaukęs 91 metų am­žiaus. Nepriklausomai Lietuvai kurian­tis, dirbo teisėjo darbą Kaune. 1920-23 vidaus reikalų ministras, vėliau perėjo į advokatūrą. Krikščionių demokratų atstovas I ir II seimuose.

— Kaune XII.26 mirė prof. Viktoras Ruokis, sulaukęs 86 metų amžiaus. Že­mės ūkio akademijos ilgametis profe­sorius, dėstė dirvožemio mokslą ir ag-ronominę chemiją, paskelbė šių sričių vadovėlių. Reiškęsis visuomenine veik­la, 1952 įstojo ir kompartijon.

— New Yorke XII.28 mirė inž. An­tanas Novickis, baigdamas 78-sius me­tus. Lietuvos kariuomenės savanoris, apdovanotas Vyčio Kryžiumi, į atsargą išėjo 1930 pulkininko leitenanto laips­niu. Karinę inžineriją studijavęs Pran­cūzijoj ir 1930 baigęs Vytauto D. un-tą, dirbo vyr. statybos inspektoriumi. Laikinosios vyriausybės 1941 susisieki­mo ministras. Vokietijoj 1947-49 VLI-Ko vykdomosios tarybos narys. Vals­tiečių liaudininkų veikėjas.

— Bostone 1.8 mirė Kazys Mockus, eidamas 62-sius amžiaus metus. Klasi­kinių kalbų studijas baigė Vytauto D. un-te 1935, mokytojavo Pagėgių, vėliau Telšių, Vokietijoj Klein-Wittensee liet. gimnazijoj; JAV eilę metų vadovavo Bostono šeštadieninei mokyklai. Buvo visuomeninių ir žurnalistinių polinkių žmogus. Porą metų dirbo moksleivių ateitininkų centro valdyboj (1929-31), priklausė "Vytauto" klubui, veikė pava­sarininkuose, 1934-35 Krikščionių darbi­ninkų s-gos c. valdybos sekretorius ir "Darbininko" redaktorius, 1941-44 Tel­šiuose redagavo savo įsteigtą savaitinę "Žemaičių žemę". Išspausdino leidinu­ką apie Rainių žudynes — "Žemaičių kankiniai" (1943). JAV daugiausia rašė "Drauge".

Sukaktys nuo šio numerio nebebus minimos šioje informacinėje kronikoje.

Rašytojuose. — LRD pirmi­ninkas L. Andriekus savo 1971.XII.20 pranešime draugijos nariams informuo­ja, kad St. Santvaras baigė redaguoti F. Kiršos pomirtinius raštus ir 410 puslapių rankraštį įteikė draugijos val­dybai, kuri rūpinsis išleidimu.

— "Draugo" romano konkursą laimė­jo Vacys Kavaliūnas už romaną "Ai­dai ir šešėliai". Rankraščių buvo gauti S. Jury komisiją Toronte sudarė pirm. A. Gurevičius, A. Sungailienė, V. Kra-likauskienė, VI. Šaltmiras ir V. Tamu-laitis.

— A. Maceinos knyga "Didieji da­barties klausimai" Čikagoj pristatyta XII.19: knygą aptarė prel. V. Balčiū­nas, iš jos ištrauką paskaitė Č. Grin­evičius, A. Jasmanto - Maceinos poe­ziją apibūdino ir iš jos paskaitė K. Bradūnas. — Detroite 1.9 drauge bu­vo pristatytos dvi knygos: V. Alantas iharakterizavo M. S ims - Černeckytės poeziją "Ant kryžkelių senų", L. Grą­žui ie nė — A. Kairio romaną "Ištikimo-i žolė".

Teatras. — Festivaliui statytieji <alai dabar kitur vaidinami:' a. Landsbergio "Paskutinis piknikas" — Los Angeles 1.15, J. Jankaus "Audronė" — Toronte XII.4 (pačiame Hamiltone vaidinta X1.21, tad dar prieš festivalį). Dėl paties festivalio pasisakoma metų ipžvalgos straipsnyje.

— Čikagoj 1.21-22 L, Barauskas ir j. Kelečius inscenizavo A. Vaičiulaičio pasaką "Uodas" ir suvaidino ištraukas B J. Marcinkevičiaus dramos "Min­daugas".

Muzika. — Čiurlionio ansamblis

Cievelande 1.16 savo patalpose atšventė 12-jį gimtadienį. Apie liaudies meno radmenį tautinėj kultūroj kalbėjo A. Balašaitienė. Clevelando visuomenė pa­gerbti ansambliui, pernai sėlcmingai gastroliavusiam P. Amerikoje, 1.22 su­rengė balių - koncertą, kurio programą iriiko pats ansamblis. Ligi šiolei čiur-lioniečiai surengė 942 koncertus, su-toukusius apie 960.000 klausytojų. An­samblio sąstatas yra pasikeitęs, tie pa­liko tik vadovai Alfonsas ir Ona Mikulskiai. Pastarąjį dešimtmetį an­samblio valdybai pirmininkavo VI. Plečkaitis, iš kurio pareigas perėmė H. Bankai ti s. Šiuo metu Čiurlionio an­samblis turi 88 narius.

— Sol. Aid. Stempužienė savo kon-:«rrte Čikagoj 1.15 atliko naują D. La-rtzisKo kūrinį "Ein Theaterstuck". Pla-hau kitame numery.

— Solistės V. Balčiūnienės koncertą mrengė The Waltham Musical Club fa: Bostono priemiesčio bibliotekoj 1.4.

Dailė. — Ad. Galdiko tapybos kūrinių apžvalginio pobūdžio paroda buvo surengta New Yorke Kultūros židinyje XII. 11-14. Parodos atidary­me kalbėjo V. Vizgirda.

— Detroite XII.12-19 vyko montrea-liečio V. Remeikos tapybos darbų pa­roda.

— Čiurlionio galerijoj 1.15-23 savo 40 emalio darbų rodė G. Žumbakienė.

— Skulptorius P. Vaškys su savo darbais dalyvavo Filadelfijoj gruodžio mėn. vykusioj "Objects of Art" parodoj.

Mokslas. — Pop. Povilas VI spe­cialioj audiencijoj 1.5 priėmė LKMA Istorijos sekcijos Romoj gyvenančius narius, kurie jam įteikė šios sekcijos pirmą leidinį — Žemaičių ir Vilniaus vyskupijų reliacijas.

— LKMA N. Anglijos (Bostono) židinys paskyrė 500 dol. premiją dr. J. Jakštui už M. Lietuvos apgyvendi­nimo studiją. Premijos mecenatas — dr. P. Kaladė. Premija įteikta židinio susirinkime Bostone X1.27, į kurį su paskaita buvo atvykęs dr. J. Jakštas.

— Vokietijoj, Mūnchene XII.4 iš­kilmingai paminėta prof. St. Šalkaus­kio 30 mirties metinės. Paskaityta prof. A. Maceinos atsiųsta paskaita "Žmogus kaip St. Šalkauskio filosofijos centras". Antrą bendresnio pobūdžio paskaitą apie St. Šalkauskį skaitė prof. J. Ere­tas. Meninę programą sudarė Mūnche . no operos solistės L. Šukytės koncer­tas.

— Nuo šių metų įvedamas lietuvių kalbos kursas Akrono universitete. Kur­sas suorganizuotas M. J. Balkaus ini­ciatyva. Dėstys J. Kavaliūnaitė, kuri tame universitete yra prancūzų kalbos ir literatūros dėstytoja. Taip pat įveda­mas lietuvių kalbos mokymasis Kento universitete.

— Romos Grigaliaus un-to prof. P. Rabikauskas dalyvavo III diplomatikos studijų kongrese Romoj IX.29-X.2 ir skaitė paskaitą apie popiežių kance­liarijos abreviatorius XIV a. pirmoj pusėj. P. Rabikauskas yra narys Tarp­tautinės diplomatikos studijų komisi­jos, veikiančios prie Tarptautinio is­torijos mokslų komiteto Paryžiuje. Ši komisija įsteigta 1970 Maskvoj vyku­sio XIII tarptautinio istorijos mokslų kongreso metu. Jai šiuo metu priklau­so 43 diplomatikos specialistai iš 15 kraštų.

— Aplinkos teršėjų susekimo pir­mojoj jungtinėj konferencijoj Palo Al­to, Calif, XI.8-10 posėdžiui, svarsčiu­siam alyvos taršos susekimą, pirmi­ninkavo Delaware un-to prof. V. Kle­mas; jis pats skaitė paskaitą apie alyvos vandenyje susekimo techniką.

Jaunime. — Studentų ateiti­ninkų sąjungos suvažiavime Cievelan­de XI. 14 išrinkta nauja centro valdy­ba su pirmininke Jūrate Jasaityte prie­šakyje. Kiti valdybos nariai: A. Raz­ma (vicepirm.), A. Šaulytė (sekr.),

D. Jasaityte, L. Kriaučiūnaitė, D.
Stončiūtė, R. Čepulis, P. Stončius,
J. Bradūnas, A. Razgaitis, S. Kuprys,
R. Olšauskaitė, J. Kisieliūtė, J. Oniū-
nas ("Gaudeamus" red.), kontrolės ko-
misija _ O. Kliorytė, P. Alšėnas ir
S. Girnius. Dvasios vadu pakviestas
kun. G. Kijauskas, S.J.

— Atlanto pakraščio moksleivių ateitininkų kursai Putname vyko XI. 25-28. Kursams vadovavo kun. St. Yla, parengęs kursų medžiagą atskiru leidi­niu "Žodis ateitininkų misijoj (logolo-gija)". "Futurologija — žvilgis į atei­tį" buvo žiemos kursų Dainavoje XII. 26-31 tema, kurią plėtojo prof. J. Pi-kūnas, kun. J. Staškus, kun. dr. Pr. Gaida, EI. Sužiedėlis, sesuo Ignė, V. Kolyčius, E. Girdauskas, A. Kuolas. Šiuose kursuose dalyvavo apie 90 moks­leivių. Kursų programa buvo taip pat kun. St. Ylos parengta. Ten pat, Dai­navoj, anksčiau XII. 18-22 savo žiemos kursus turėjo studentai ateitininkai, kuriuose tautiniais klausimais paskai­tas skaitė prof. J. Pikūnas, dr. R. Kriaučiūnas, V. Kleiza, V. Narutis, L. Nainytė, P. Žumbakis, kun. G. Kijaus­kas.

— Pedagoginio lituanistikos institu­to trijų metų kursą baigė ir parašė diplominius darbus: G. Aukštuolis, Ž. Bilaišytė, D. Bruškytė, R. Černius (kaip geriausiai baigęs apdovanotas lie­tuviškojo švietimo 500 dol. premija),

E. Pakštaitė, D. Stončiūtė, A. Šaulytė
ir G. Vindašiūtė, dviejų metų — L.
Grybauskaitė, L. Jadviršytė, A. Mar-
kulis, A. Plioplys, R. Plioplytė, L.
Raslavičius, G. Visockytė ir neakivaiz-
diniu būdu iš Kanados K. Parėštytė.

— Detroite įsteigta aukštesnioji li­tuanistinė mokykla, vedėja — J. Pe­čiūrienė, jos pavaduotoja — V. Keb-lienė.

Iš visur. — ALTos XXI metinis suvažiavimas vyko Čikagoj XI.13-14. Išklausyti pirmininko dr. K. Bobelio ir kiti pranešimai. Diskusijose dėl pranešimų nemažai kalbėta dėl santy­kių su LB; atmetus griežtą rezoliuci­ją, priimta švelnesnė, kad bus siekia­ma su LB susitarimo. Iš Altos skyrių aukų gauta 39.000 dol., VLIKui skir­ta 15.000 dol.

— VLIKo seimas posėdžiavo Det­roite XII.4-5. VLIKo tarybos praneši­mą padarė J. Pažemėnas, valdybos — J. Audėnas, Tautos fondo — prel. J. Balkūnas ir St. Banelis. Lietuvių tau­tos pasipriešinimą sovietinei okupaci­jai vertino A. J. Kasulaitis, Lietuvos laisvės bylą apžvelgė VLIKo pirm. dr. T. K. Valiūnas, Dr. T. Puzinas ir G.Karosas simpoziume diskutavo laisvi­nimo pastangų derinimą ir plėtimą.

— Prie JAV LB tarybos sudaroma studijinė lietuvių išeivijos padėties vertinimo komisija, kurion pakviesti A. Dundzila, kun. Pr. Garšva, kun. G. Kijauskas, dr. A. Norvilas, dr. T. Re-meikis, dr. J. Valaitis ir dr. V. Vygan­tas. — Iš JAV centro valdybos pasi­traukė dr. V. Klemas ir M. Vaišnys, juos pakeitė P. Mitalas (finansų tvar­kytojas) ir stud. V. Maciūnas (admi­nistratorius).

— Kanados krašto LB valdybos pir­mininku išrinktas inž. E. Čuplinskas (ligšiol buvo dr. S. Čepas), nariais J. R. Simanavičius, V. Gruodis, kun. A. Žilinskas, G. Breichmanas, J. Čepon-kutė, A. Kuolienė, J. Pleinys, L. Ta­mošauskas ir L. Gvildienė.

— Detroite X1.21 surengtas Vc. Či-žiūno knygos Šeima tautinėje bend­ruomenėje pristatymas, kuriame tau­tinio auklėjimo šeimoje klausimą svars­tė S. Kaunelienė, L. Rugienienė ir Pr. Turūta.

— Cievelande XII.12 minėta 1941 birželio sukilimo sukaktis. Paskaitą skai­tė dr. P. Kisielius. Meninę programą su­darė Z. Peckaus režisuota Bern. Braz­džionio poemos "Vaidila Valiūnas" aka­deminė inscenizacija.

— Prel. M. Krupavičiaus mirties vie­nerių metų sukaktis minėta Čikagoj I. 16 (kalbėjo inž. Pr. Razgaitis), New Yorke 1.23 (prel. J. Balkūnas), Cieve­lande 1.23 (A. J. Kasulaitis).

— Žurnalistų sąjunga savo garbės nariais pakėlė L. Šimutį ir M. Vai-dylą.

— Vokietijos ateitininkų sendrau­gių valdybą sudaro pirm. dr. J. Nor-kaitis, kun. dr. P. Celiešius, sekr. A. Grinienė, B. Paltarokaitė ir kun. A. Bunga. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai