Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Prof. Prano Jucaičio 75 metų sukaktis PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Jankauskas Stasys   

Laikas tarytum greičiau bėga, kai daug čia mokslus išėjusiųjų įsigyja mokslo laipsnius ir eina pro-fesūron, o senesniosios kartos mokslininkai vis žengia amžiaus viršūnėm minimos 60, 70 ir 75 metų sukaktys.
Prof. dr. Pranas Jucaitis 1971 gruodžio 5 atšventė 75 metų amžiaus sukaktį. Jubiliatas gimė Kiaul-upiuose, Sintautų valsčiuj, Šakių apskrity. Tėvo brolis Antanas išėjo į skulptorius (po karinės tarnybos išvyko mokytis Prancūzijon ir ten pasiliko). Kiaulupiuose vasaras praleisdavo motinos brolis Juozas Kasperavičius, pedagogas ir senesniosios kartos veikėjas. Pradžios mokslą Pranas išėjo Sintautų mokykloje, kur vienais metais, rusų revoliucijos metu, mokslas buvo einamas lietuvių kalba; vadovėliais buvo vartojami Amerikoje paruošti "rankvedėliai".

Pranas Jucaitis 1907 įstojo į Vilkaviškio gimnaziją, o 1913 perėjo į Suvalkų gimnaziją. Ją su medaliu baigė 1915 Varšuvoje, kur buvo perkelta dėl prasidėjusio karo. 1915 atvyko į Vilnių ir įsijungė į Nukentėjusiems dėl karo šelpti komitetą; dirbo Greitosios pagalbos sekcijoje. 1915 vasarą išleido į Voronežą keletą ešalonų lietuvių gimnazistų, gi patsai — drauge su A. Gyliu, P. Grajausku ir kt. — pasiliko Vilniuje. Tų pačių metų rudenį mokytojavo M. Biržiškos įsteigtoje lietuvių gimnazijoje Vilniuje, o 1916 pačioje pradžioje jau kun. dr. J. Galdiko suorganizuotoje gimnazijoje Šiauliuose, kurią dėl lietuviškos veiklos vokiečiai 1917 uždarė, o direktorių Galdiką išvežė Vokietijon. Tų pačių metų rudenį A. Stulginskis atkvietė Jucaitį į Vilnių Lietuvos Tarybos Tremtinių ir belaisvių grąžinimo sekcijos sekretorium. Kiek vėliau dirbo vidaus reikalų ministerijos kanceliarijos viršininku. 1919 pradžioje išvyko Bernan, Šveicarijon, kaip Lietuvos pasiuntinybės sekretorius. Ten pradėjo studijas Berno, o vėliau Fribourgo universitete. Po metų persikėlė Vokietijon į Muensterio universitetą. 1923 pradžioje Lietuvos un-to profesoriaus P. Butkevičiaus pakviestas neorganinės ir analizinės chemijos asistentu, Jucaitis buvo komandiruotas Vokietijon ir Šveicarijon, kur Fribourgo un-te įsigijo gamtos mokslų licenciato diplomą. Tuojau pradėjo eksperimentinį darbą chemijos srityje, kad įsigytų daktaro laipsnį Muensterio un-te. Tai truko beveik 5-ius metus: darbas buvo baigtas 1928, o patsai daktaro diplomas atsiųstas 1930.

1924 Pr. Jucaitis buvo paskirtas į Žemės ūkio akademijos profesūros branduolį. Po įžanginės paskaitos apie sintetines ir natūralias numinės rūgštis jis pradėjo skaityti neorganinės, analizinės ir organinės chemijos kursus agronomijos ir miškininkystės studentams. Suorganizavo bei įrengė chemijos ir technologijos laboratorijas. Jis buvo tos nuomonės, kad profesorius turi būti nevien tik geras savo dalyko dėstytojas, bet turi imtis ir mokslinio tyrimo. 1932 pakeltas ekstraordinariniu profesoriumi. 1941 pakviestas Vytauto D. un-to fizinės chemijos profesoriumi ir technologijos fakulteto dekanu bei chemijos skyriaus vedėju. Sunku buvo tvarkyti reikalus vokiečių okupacijos metu. Vokietijoje 1946-47 buvo Pabaltijo universiteto chemijos profesorius ir chemijos fakulteto prodekanas.
1948 Pr. Jucaitis atvyko į JAV, pakviestas asso. professor titulu dėstyti fizinę ir analizinę chemiją Gan-non kolegijoj, Erie, Pa. Turėjo sutartį su JAV laivynu pradėti tyrimus, bet išdėstęs 7 semestrus, 1951 vasarą gavo pakvietimą į Čikagos Illinois Institute of Technology Research Institute būti cheminių projektų vedėju, išvyko Čikagon ir čia darbavosi iki 1958. Už savo darbus 1955 gavo Award of Scientific Me-rit. Tuo metu užpatentavo 12 patentų. 1958 pavasarį, panorėjęs įsigyti ir pramonės patyrimo, nuėjo mokslinių tyrimų chemiku į tirps-tamosios kavos fabriką Linden, N. J. Sulaukęs 65 m. amžiaus, iš čia išėjo pensijon 1961 pabaigoj. Nuo 1962 persikraustė į Toledo, Ohio. Nežiūrint jau senyvo amžiaus, ten buvo pakviestas Owens-Illinois Com-pany Corp o rate Research chemijos patarėju, kur išbuvo iki pereitų metų rugsėjo mėnesio.

Savo specialybės straipsnių paskeL bė vokiečių žurnale "Zeitschrift fur anorganische und allgemeine Chemie" (1930 ir 1934). Eilę straipsnių išspausdino Žemės Ūkio Akademijos Metraštyje apie termomet-rinę tūrio analizę, Lietuvos kviečių kepamąją vertę, gyvsidabrio organinius junginius, beicus ir kt. Nuo pat pradžios buvo "Kosmos" žurnalo bendradarbis. Iš šiame žurnale išspausdintų straipsnių stambiausias yra apie aliuminio deginio hidratus (1926, 1-16; 1928, 549-570). 1938 Žemės Ūkio Rūmų prašomas, suredagavo veikalą "Pašaro rau-ginimas ir raugyklos" (jo, B. Špokevičiaus ir J. Juškos straipsniai). Be to, yra dar rašęs "Žemės ūkyje", "Veterinarijoje ir zootechnikoje" ir kt. Daugelio tyrimų rezultatai iko Lietuvoje dar nepaskelbti.

Prof. P. Jucaitis yra narys Amerikos mokslo draugijos Sigma Xi, Amerikos chemikų draugijos, egzilų Academie Internationale des Sciences et des Lettres (Paryžiuje), LKMA, Lietuvių profesorių draugijos Amerikoje ir kt.
Kaip visuomenininkas prof. Pr. Jucaitis veikė šauliuose, Vilniui vaduoti s-goje, ateitininkuose, buvo knygų leidyklos "Žinijos" b-vės valdybos narys, Linden, N. J. ALTos skyriaus garbės narys. JAV 1952-54 pirmininkavo Amerikos lietuvių profesorių draugijai. 1954 - 57 buvo ateitininkų sendraugių s-gos pirmininkas.
Vienas pirmųjų ateitininkų. 1910 Vilkaviškio gimnazijoje drauge su kitais mokiniais skaitydavo ir_komentuodavo "Aušrinę". 1911 pradžioje pradėjo skaityti "Ateitį" ir įsijungė į ateitininkų veiklą. Posėdžiauti kartais tekdavo, saugumo sumetimais, ir miškuose. 1913 Suvalkų gimnazijoje įsteigė ateitininkų kuopą, o 1922 Muensteryje — studentų ateitininkų kuopelę.
Dr. St. Jankauskas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai