Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Mūsų buityje PDF Spausdinti El. paštas

Vasario 16 minėta visose laisvojo pasaulio lietuvių kolonijose. Pagrindiniai kalbėtojai: New Yorke — dr. E. Arma-tenė, Los Angeles — V. Adamkus, Detroite — K. Kleiva, Clevelande —
Jurkūnas, Miami — prel. J. Balkū-nas, Toronte — St. Barzdukas, Montre-aly — dr. I. Gražytė, Bostone — A. Budreckis, Worcestery — vysk. A. Deksnys, Hartforde — El. Sužiedėlis,
iterbury — V. Volertas, New Havene
— Br. Bieliukas, Newarke ir Baltimorėj

— A. Gečys, Filadelfijoj — R. Kudukis, I .:ersone — A. Mačiulaitytė - Zerr, Rochestery — dr. A. Razma, St. Catha-rines — dr. A. Klimas, Hamiltone — E Mileris ir (angliškai) V. E. Gruodis, Windsore — stud. R. Selenis, Keno-shoj — dr. J. Valaitis, Waukegane — V. Kamantas, Daytone — dr. S. Lazdinis, Omahoj — dr. R. Misiūnas, San Fran-BSCO — J. Kojelis etc. Čikagoj pagrindiniu kalbėtoju buvo gautas respublikonų partijos pirmininkas senatorius R. Dole. Kiek kur kaip buvo galima, stengtasi turėti ir meninę programą. įiuo atžvilgiu vyravo Čikaga, koncertui pasikvietusi pianistą A. Kuprevičių, solistes A. Stempužienę ir G. Čapkaus-kienę.

JAV Valstybės sekretorius William P. Rogers vasario 15 laišku Lietuvos atstovui J. Kajeckui perdavė savo vyriaubės sveikinimus. Laiškas baigiamas tokiais žodžiais: The United States Government continues to understand and sympathize with the aspiration for self-determination of the Lithuanian people. Šie tradiciniai sveikinimai pernai buvo kitaip baigti: The American people understand and sympathize with the desire of the Lithuanian people to be masters of the ir own destiny. The United States Government, by its con-tinued non-recognition of the forcible incorporation of Lithuania, affirms its support for Lithuania's right of self-determination. Nors mūsų spaudoj nebuvo į tai atkreipta dėmesio, bet toks' įprastinio teksto "sutrumpinimas" gali reikšti labai daug. Reikia susirūpinti nieko nelaukiant.

— Katalikiškoj mūsų spaudoj duodama žinia, kad nuo sausio 2 įvedamos lietuviškos pamaldos New Britain lietuvių parapijoj. Ši žinia kelia ir klausimą: kiek gi dar lietuvių parapijų ligi šiolei nėra įsivedusios lietuviškų pamaldų? Nebereikia toliau delsti su JAV katalikų centro sudarymu ne tik popieriuj, bet ir tikrovėj. Kažkas kažkur yra suorganizuota, bet jokios veiklos nejaučiama. O daug kuo reikia susirūpinti. Vos spėjus pasidžiaugti, jog New Britaino lietuvių parapija pagaliau susilaukė lietuvišku^ pamaldų, reikia prirašyti kitą informaciją; nuo šių metų pradžios lietuviškos pamaldos panaikinamos Lawrence lietuvių parapijoj. Per mažai buvę lankomcrS.']NJenuostabu, nes lietuviškoms pamaldoms buvo skirtas pats nepatogiausias laikas — ryto 7 vai. Šiaip ar taip, skaudi žinia iš parapijos, kurioj dar taip neseniai dirbo toks didelis lietuvių patriotas, kaip prel. Pr. M. Juras. Bent jį pagerbiant, reikėjo nesiskubinti su galutiniu lietuvybės laidojimu Lawrence lietuvių parapijoje.
— LKMA kun. J. Prunskio fondo žurnalistikos 1971 metų premija visais balsais paskirta Juozui Brazaičiui "už brandų bei svarų įnašą į lietuvių periodinę spaudą per 50 metų". Jury komisiją sudarė kun. dr. L. Andriekus, OFM, dr. D. Jasaitis, dr. J. Stukas, dr. V. Vygantas ir dr. Br. Radzivanas. Ši 500 dol. premija buvo skiriama pirmą kartą.

M i r t y s. — Rochestery II.2 mirė kun. Pranas Valukevičius. Gimęs 1911 Rochestery, į kunigus įšventintas 1938, gimtojoj parapijoj klebonavo nuo 1956. Jungėsi į Rochesterio lietuvių visuomeninį gyvenimą, neskirdamas "senųjų" ir "naujųjų" ateivių.
— Boonton, N. j., 11.5 mirė Ona Putvinskytė - Tercijonienė. Duktė šaulių sąjungos kūrėjo Vlado Putvinskio, ii taip pat buvo šios sąjungos veikėja. Buvo ištekėjusi už gydytojo V. Terei-jono.
— Čikagoj 11.11 mirė pianistas Jonas Byanskas, sulaukęs 77 metų. Gimęs Čikagoj ir ten baigęs inžinerijos ir muzikos mokslus, veikliai reiškėsi šios kolonijos lietuvių kultūriniame gyvenime. Ištisą dvidešimtmetį (1933 - 52 vadovavo Birutės chorui, tuo metu pastačiusiam keletą operečių.
— Montrealy 11.13 mirė dailininkas Vytautas Remeika, sulaukęs vos 41 metų. Atskirai gegužės numery parašys dr. H. Nagys.
— Šveicarijoj 11.15 mirė dr. Gott-lieb Studerus, baigdamas 83-sius amžiaus metus. Baigęs Fribourgo un-tą 1923, kitais metais atvyko vokiečių kalbos lektoriumi į Lietuvos universitetą ir čia dirbo ligi 1939. Geras dėstytojas, buvo studentų didžiai vertinamas. Parengė vokiečių kalbos vadovėlių vidurinei mokyklai (4 knygos 1933 -36).
— Hot Springs, Ark., 11.24 mirė prof. dr. Konstantinas Račkauskas. Gimė 1905.VII.2. Teisės mokslus ėjo Paryžiuj. Romoj ir Berlyne. 1930 - 40 dirbo Valstybės taryboj ir nuo 1934 asisten-tavo universitete. JAV nuo 1948 profesoriavo Fordhamo un-te New Yorke. 1967 išspausdino knygą apie Lietuvos konstitucijas "Lietuvos konstitucinės teisės klausimais".

— Vilniuje 11.28 mirė rašytojas Augustinas Gricius. Buvo gimęs 1899. XII.25 Šiupylių bažnytkaimy, Šiaulių aps. Žurnalistinį darbą dirbo Eltoje, vėliau ilgą laiką "Lietuvos aido" redakcijoj. Lietuvos žurnalistų sąjungos paskutinis pirmininkas 1939-40. 1941 birželio mėn. išvežtas į Rusiją, bet jau 1943 "reabilituotas". Rašytojo karjerą pradėjo humoristine kūryba — feljetonais, kurių 1924 - 30 išleido keturis rinkinius. Valstybės teatre 1932 debiutavo groteskine komedija "Palanga". Sovietiniais metais daugiausia reiškėsi kaip dramaturgas. Išspausdino pjeses: Liepto galas, Skeveldros (1951), Karšta vasara, Išvakarės (1955), Sėja ir piūtis (1962), Buvo buvo, kaip nebuvo (1964). Apsakymų knyga "Žmonės" išėjo 1960. Sovietinių metų humoristi-ka sutelkta pernai išleistame rinkiny "Kepurės nenukelsim". Šios knygos proga autorius pats taip savo kūrybą nusakė: "Nesuprantu, kodėl žmonės kartais juokiasi, skaitydami mano rašinius. Kartais net kvatoja. Rašydamas aš pats retai kada nusišypsau. Dažniausiai rašau sielvartingai nusiteikęs, suraukęs kaktą, karčiai susijaudinęs. Rašau apie mažiukes žmonių nelaimes, mažiukes nesėkmes ir mažiukus nesusipratimus, apie smulkutes kovas ir smulkutes aistras, užleisdamas pirmenybę kitiems, didelių talentų rašytojams, rašyti apie dideles žmonių nelaimes, dideles nesėkmes, didelius nesusipratimus, apie dideles aistras ir dideles kovas. Mano rašiniai — tai mano lyrika. Kokia ji yra, tokia, bet ji — mano. O lyrika — ne juokai. Lyrika graudžiai lyriškai nuteikia, skatina susimąstyti ir net paašaroti". Šis pasisakymas labiausiai tinka tai A. Griciaus kūrybai, kurioj jis buvo laisvas. Todėl, nors daugiau rašytojo darbui jis atsidėjo sovietiniais metais, didesnės vertės turi jo nepriklausomybės metų kūryba — humoristiniai rinkiniai: Pamokslai idėjos broliams (1928), Vyrai, nesijuokit (1929), Žvilgsnis į gyvenimą (1930). Iš sovietinių metų ypač ankstesnės pjesės buvo prisūdytos privalomosios propagandos. Antireliginė tendencija žaloja ir kino komedijos scenarijų "Kalakutai", išspausdintą minėtojoj "Kepurės nenukelsim" knygoj.
— Clevelande III.2 mirė pik. Vladas Braziulis, sulaukęs 77 metų. Puoselėjo karių teatrą, jam vadovaudamas 1920-39. Pora komedijų ir pats sukūrė. Pirmininkavo Lietuvai pagražinti draugijai 1925 - 40. Buvo Vytauto D. komiteto pirmininkas ir vėliau sekretorius. JAV LB centro valdyboj dirbo 1960-62.
— Čikagoj kovo 12 mirė scenos veikėjas Jonas Žalpys (rašėsi Zolp), sulaukęs 87 metų. Nuo 1908 plačiai reiškėsi Čikagos dramos mėgėjų sambūriuose ir pats išspausdino keletą scenos veikalėlių, kurių dažnai vaidintas "Valkata" (1913).


R a š y t o j u o s e. — Žurnalistų sąjungos Čikagoj II.5 surengtame spaudos baliuje savo humoristinę poeziją skaitė iš Bostono pakviestas Ant. Gustaitis.
— Bostono LB Kultūros klube 11.26 savo įvairią kūrybą skaitė iš Čikagos pakviesta B. Pūkelevičiūtė. — Roches-terio LB apylinkė III.4 jo kūrybos vakarui buvo pasikvietusi poetą K. Bradūną, "Draugo" kultūrinio priedo redaktorių.
— Hartforde III.26 savo kūrybą skaitė Ant. Gustaitis ir St. Santvaras, o iš M. Katiliškio "Miškais ateina ruduo" paskaitė Al. Gustaitienė.
— "Draugo" romano XXI premija buvo įteikta Čikagoj III.12 V. Kavaliūnui už romaną "Aidai ir šešėliai". Po įteikimo iškilmių vyko solisto K. Jakučio koncertas.
— Kanadoj išleista poezijos antologija Volvox: poetry from unofficial languages of Canada, t. y. tų poetų, kurie rašo ne anglų ir prancūzų kalbomis. Antologijon įtraukti 28 poetai, atstovaują 16 kalbų. Iš lietuvių įdėti H. Nagio 7 eilėraščiai.
— Lietuvių akademinis sambūris Montrealyje šį rudenį skiria savo devintąją V. Krėvės vardo literatūrinę premiją už 1970-71 išleistą, bet dar nepremijuotą kūrinį. Leidėjai prašomi bent po 2 egz. išleistų knygų pasiųsti Sambūrio pirmininko adresu: V. Piečaitis, 585 Gerald Ave., Lasalle 690, P. Q., Canada.

T e a t r a s. — Hamiltono dramos' sambūris Aukuras su savo jau seniau pastatyta B. Sruogos komedija Dobilėlis penkialapis gastroliavo Clevelande ir Toronte, o III. 19 J. Jankaus Audronę vaidino Londone, Ont.

M u z i k a. —"Pirmyn" choras Čikagoj III.4 ir 5 Marijos aukštesniosios mokyklos salėj pastatė F. Leharo operetę "Linksmoji našlė". Pagrindinius vaidmenis dainavo K. Mileriūtė - Linąuist, A. Brazis, E. Zapolienė, V. Mieliulis, J. Laurušonis, J. Aleksiūnas. Dirigavo ir režisavo K. Steponavičius.

Bostone III.12 Šv. Petro lietuvių parapijos bažnyčioje surengtas religinės muzikos koncertas. Parapijos choras su amerikiečių talka (Arlingtono choru ir Berklee muzikos kolegijos kameriniu orkestru) atliko L. Cherubini "Reąuiem", dalyvaujant solistams B. Povilavičiui ir P. Cafarelli. Pirmoioi koncerto daly Alb. Prižgintas vargonais pagrojo J. S. Bacho (šeštosios sonatos dalį), O. Messiaen (Verset 6) ir Lisz-to (Bacho preliudas ir fuga) kūrinių. Koncertui dirigavo J. Kačinskas.

Clevelande 111.12 Music School Settlement salėj surengtame kamerinės muzikos koncerte programą atliko smuikininkė El. Kuprevičiūtė, violončelistas A. Motiekaitis ir pianistas A. A. Kuprevičius. Visi trys drauge atliko J. B. Loeillet sonatą in d-minor ir J. Turinos pirmą trio. Smuiku ir pianinu atlikta J. Gruodžio ir C. Saint-Seans, violenčele ir pianinu — K. V. Banaičio, Debussy ir Ravelio kūrinių.

Baltimorės vyrų choras Daina savo koncertą surengė 1.29. Programą sudarė tradicinės liaudies dainos.

D a i l ė . — Vasario 16 proga kolektyvinės parodos vyko Čikagoj (11.12-20) ir New Yorke (11.19-27). Čikagoj savo darbų rodė 26 dailininkai, iš kurių premijomis atžymėti Al. Marčiulionis (skulptūra), I. Mitkutė (ofortas), J. Monkutė - Marks (gobelenas) ir D. Rėklytė - Aleknienė (ofortas). Jury komisiją sudarė K. Varnelis, Br. Murinas ir J. Daugvila. New Yorke buvo išstatyti 31 dailininko 68 darbai. Didžioji premija už tapybą visais balsais buvo paskirta V. Vizgirdai; garbės medalio premiją, taikytą jaunesniajai kartai, dauguma balsų gavo bostonietė I. D. Griežė. Jury komisiją sudarė V. K. Jonynas, V. Ignas, E. Kepalaitė ir K. Žoromskis. Paroda buvo paįvairinta II. 26 surengtu vietinių poetų literatūriniu vakaru. Čikagos parodą atskirai šiame numery aptaria M. Šileikis, New Yor-ko parodą aptarti vėliau pažadėjo V. K. Jonynas.

— Yale universitete 1.28 - 11.18 vyko K. Žoromskio tapybos darbų paroda. Buvo išstatyta 15 paveikslų, sukurtų paskutiniaisiais penkeriais metais. Anksčiau, 1.4 - 22, jo darbų buvo išstačiu-si New Yorko Phoenix galerija.
— Čikagoj "Menės" patalpose 11.26 buvo atidaryta V. Petravičiaus dailės paroda. Išstatyta 41 grafikos ir 5 tapybos kūriniai. Dauguma kūrinių sudaro ciklus: Simfonija — 12 kūrinių, Ritmas — 7, Pradžia — 6, Svajonė — 5 (tapyba). Z. Sodeikienė parodos recenzijai "Drauge" davė antraštę "Pulsuojanti gamtos ritmu". Parodą aplankė per 300 asmenų.
— Čiurlionio galerijoj III. 11 - 19 parodą surengė Jonas Kelečius, Irena Mickūnienė ir Osvaldas Mickūnas. Kelečius išstatė 17 naujų tapybos darbų. Akvarelistė Mickūnienė rodė 20 kūrinių, Mickūnas — 11 medžio skulptūrų. Mickūnai gyvena Kanados Sarnia miestely ir lietuviuose pasirodė bene pirmą kartą, kanadiečiuose seniai reiškiasi ir yra susilaukę pripažinimo. Parodos dailininkus apibūdino A. Valeška. Jo žodžiais, paroda geros formos ir visi trys dailininkai sudaro gražią vienumą.
— Pabaltijo moterų tarybos 25 metų sukakties proga New Yorke III.5 surengta pabaltiečių grafikos paroda. Lietuviams atstovavo V. Ignas, V. K. Jonynas, D. Ramanauskaitė, A. Sutkuvienė - Korsakaitė, R. Viesulas, L. Žido-nytė ir M. Žymantienė.
— Čikagoj Beverly Art centre vasario mėnesį vyko E d. Walaičio tapybos darbų paroda, kovo mėnesį ten pat savo aliejaus paveikslus ir piešinius rodė A. Skupas - Cooper.
— Los Angeles Exhibiuon Building patalpose vasario mėnesį savo septintąją dailės parodą surengė jaunoji Rasa Arbaitė.
— Clevelando JCC dailės parodoj pirmąją premiją už oforto darbą "Vėjo malūnėlis" laimėjo N. Palubinskie-nė.
— Čiurlionio galerijos nauja vadovybė: pirmininkėj V. Balukienė, nariai J. Kelečius, V. O. Virkau, J. Daugvila ir D. Aleknienė - Rėklytė.
— Toronto Prisikėlimo parapijos salėj 1.29 - 30 savo paveikslus rodė J. Batūraitė, 11.12-13 — V. Šiugždaitė -Fitzpatrick.
— Kanados grafikų sąjungos pirmininku išrinktas dail. J. Račkus. Toronto Picture Loan galerijos savininkas.

— Londono Karališkojoj meno akademijoj 1.8 - III.5 vykusioj D. Britanijos metinėj skulptūros parodoj su 7 darbais" dalyvavo ir A. Braždys. Iš viso parodos dalyvių buvo 24.
— T. A. Kezys, SJ, lietuvių kolonijose rodo savo režisuoto filmo "Dvylika" pirmąją dalį ir drauge rengia foto nuotraukų parodas. Rudenį lankė Los Angeles ir Detroitą, šiais metais Rochesterį, Bostoną, New Yorką ir Torontą.

M o k s l a s. — Z. Ivinskio minėjime New Yorke 1.29 jį kaip istoriką apibūdino S. Sužiedėlis, o jo visuomeninę veiklą aptarė J. Brazaitis. Romoj 1.24 surengtame minėjime Z. Ivinskio istorinį darbą vertino prof. P. Rabikauskas, SJ. LKMA Ottawos židinio susirinkime 1.30 Z. Ivinskis paminėtas kun. dr. V. Skilandžiūno tartu žodžiu. Detroite III.5 LFB surengtame minėjime apie Z. Ivinskį kalbėjo dr. Ad. Darnusis.
— LKMA Ottawos židinio susirinkime 1.30 skaitė paskaitą kun. dr. A. Paškus dabarties sąmyšio tema.
— Ottavvos un-to profesorius A. Ramūnas išrinktas Lyginamosios pedagogikos instituto Barcelonoj (Ispanijoj) ekspertų tarybos nariu. Nuo 1970 jis yra World Education Fellowship pirmininkas Kanadoje ir centrinės tarybos Londone narys; tais metais jis buvo vienas organizatorių I pasaulinio lyginamosios pedagogikos kongreso Ottavvo-je ir jame skaitė pagrindinę paskaitą. Pereitais metais jis yra skaitęs paskaitas JAV pedagoginėj konferencijoj ir Ontario prancūzų mokytojų sąjungos nuvažiavime.
— Vytautas J. Bieliauskas, Cincinnati un-to profesorius, šiuo metu pirmininkauja draugijai Psychologists Interest-ed in Religious Issues, Inc., sutrumpintai PIRI, kuri 1970 pakeitė American Catholic Psychological Association (AC PA). Draugijos direktorių taryba dabar jį pakvietė būti vykdomuoju sekretoriumi, kai rudenį baigsis jo pirmininkavimo kadencija. Kaip šios draugijos biuletenis PIRI Nevvsletter (1971 ruduo, nr. 4) informuoja, dr. V. J. Bieliauskas šioms pagrindinėms pareigoms išrinktas ne tik dėl savo administracinės patirties, bet ir dėl susipažinimo su šia draugija: dar anksčiau buvo ACPA direktorių taryboj ir pirmininkavo programos komitetui, o persiorganizuojant buvo išrinktas pirmuoju PIRI būsimuoju pirmininku (president - elect).
— Dr. Petras Avižonis laimėjo Ar-thur S. Fleming premiją, skiriamą federalinės valdžios 10 labiausiai pasižymėjusių asmenų. Fizinės chemijos studijas daktaro laipsniu jis baigė Dela-ware un-te ir dirba New Mexico Air Force Kirtland bazėje ginklų laboratorijos laserių grupės techniniu direktoriumi. Premija paskirta už išradimus bei patobulinimus laserio spindulių srityje.
— Pilnais profesoriais pakelti dr. Br. Nemickas White Plains, N. Y. (anksčiau Good Counsel) kolegijoj, dr. R. Kašubą — Clevelando valstybiniame universitete. Pirmojo sritis — teisė ir ekonomika, antrojo — inžinerija (mašinų teorija).
— Toronte V. 11 - 14 vyks III baltistikos studijų konferencija, kurią rengia Association for the Advancement of Baltic Studies. Numatoma apie 90 pranešimų, iš jų lietuvių — 13. Lietuviai konferencijos reikalais gali informuotis pas vietinio komiteto lietuvių atstovą A. Banelį: 410 Davenport Rd., Toronto 7, Ont. Canada.

J a u n i m e. —Veikliausi yra tautinių šokių ansambliai. Čikagoj 1.29 savo vakarą surengė tautinių šokių grupė Grandis. Hamiltono Gyvataras koncertavo Filadelfijoj 11.26 ir New Yorke 11.27 (programoj dalyvavo ir solistas J. Vaškevičius). Clevelando Grandinėlė vietoj surengė savo naujos programos koncertą III.5, Čikagoj — III.18 ir 19, Detroite — IV .9.
— Be šokių, buvo ir kitų jaunimo parengimų. Detroito studentų sąjungos skyrius 1.15 surengė koncertą (J. Vaškevičius, L. Underytė ir R. Underys) ir dailės parodą (15 dalyvių). Panašus buvo Clevelando ateitininkų moksleivių ir studentų 1.29 surengtas V. Mačernio kūrybos vakaras (be jo kūrybos montažo, programą atliko šokėja R. Kryžanauskaitė, dainininkai J. Vaškevičius ir R. Underys) ir vietinių jaunųjų dailininkų parodą (7 dalyviai). New Yorko moksleiviai ir studentai ateitininkai III.11 - 12 surengė jaunųjų ateitininkų dailės parodą. Iš New Yorko ir iš kitur rodė savo dailės ir foto darbus 25 jaunuoliai (14 - 21 metų amžiaus).
— Nuo šių metų "Ateities" redakcija iš Čikagos perkelta į Torontą, kur ją redaguos kun. J. Staškevičius. Redakcinį kolektyvą sudaro sesuo D. Keblinskaitė, V. Kolyčius, R. Čepaity-tė, D. ir G. Juozapavičiūtės, A. Čepas, A. Kuolas ir V. Pranaitis.

I š v i s u r. — Tradicinėj "Darbininko" šventėj II.5 iškiliausiu 1971 metų lietuviu paskelbtas kun. J. Zdebskis. Už įvairiopą veiklą tais metais atžymėti šie New Yorko ir apylinkės darbuotojai: A. Radzivanienė, dr. J. Kazickas, V. Žukauskas, Alg. Kačanauskas, dr. K. J. Valiūnas, dr. Vc. Paprockas ir N. Umbrazaitė.
— Australijos liet. katalikų federacijos X suvažiavimas vyko Melbourne XII.27 - 29. Paskaitas skaitė kun. A. Spurgis ir V. Laukaitis. Naują valdybą sudaro pirm. V. Laukaitis, V. Čižauskas, V. Žemaitis, A. Kairaitis. H. Statkuvienė, V. Vaitiekūnienė, P. Vaičaitis ir J. Jurgelionis. Pereitais metais pirmininkavo J. Petraitis.
— JAV LB centro valdyba Lituanus fondacijos direktoriais paskyrė dvejų metų kadencijai A. Luką, dr. V. Vygantą, dr. EI. Vaišnienę ir A. Vaškelį, vienerių metų — V. Kasniūną jr., R. Ve-degį, J. Kučėną ir J. Račkauską. Pirmininko pareigas paprašytas eiti A. Lukas. Anksčiau Lituanus direktoriatą sudarydavo LSS (studentų sąjunga), nuo dabar šias pareigas perėmė JAV LB, LSS pareigų neatliekant.
— Darbininkas nuo 1.28 iš dukart per savaitę ėjusio laikraščio virto savaitraščiu, bet padidintu iki 12 psl. — SLA organas Tėvynė nuo šių metų išeis kas antrą savaitę (ligšiol ėjo kas savaitę).
— Ohio liet. gydytojų draugijos valdybą 1972 - 73 dvimečiui sudaro daktarai: pirm. J. Skrinska, A. Čepulis, J. Mačiulis, J. Stankaitis ir V. Ramanauskas.
— Ateinančiais metais (1973) vasario 18 - 25 Australijoje, Melbourne, rengiamas 40-ta s tarptautinis eucharistinis kongresas. Pažadėjo atvykti ir pop. Povilas VI. Pirmoji kongreso diena (vasario 18) skiriama atskiroms tautybėms, kurios jau sudarė savo atskirus kongreso komitetus. Lietuviai šį kongresą pradės savo tarpe, kartu atšvęsdami ir Vasario 16-ąją. Laukiama lietuvių iš viso laisvojo pasaulio. Dėl nakvynių ir kitais kongreso reikalais prašoma kreiptis šiuo adresu: Kongreso Komitetas, 18 Henry St., Kensington, Vic. 3031, Australia.
— Žurnalistų sąjungos naujoji valdyba praneša steigianti Dr. P. Daužvardžio Spaudos fondą premijomis bei stipendijomis skatinti jaunimą studijuoti žurnalistiką ir bendradarbiauti lietuviškojoj spaudoj.
— Lietuvių darbiečių grupė D. Britanijoj renka prof. S. Kairio rankraščius, laiškus, fotografijas. Prašoma turimą medžiagą siųsti šiuo adresu: R. Baublys, 55, Ringmer Ave., London, SW6, 5 LP, Gr. Britain.
— JAV LB Pietryčių apygardos
suvažiavimas įvyko Baltimorėj III. 12. Nauju apygardos pirmininku išrinktas B. Raugas, anksčiau buvo J. Gaila.
— "Laiškų lietuviams" vakare Čikagoj 111.26 įteiktos premijos rašinių konkurso laimėtojams: V. Kupriui, dr. G. Valančiui ir Al. Eivienei. Koncertinę programą atliko jaunieji solistai N. Linkevičiūtė, V. Nakas ir B. Prapuolenis.
— "Nepriklausomos Lietuvos" spaudos bendrovės akcininkų susirinkime III. 19 išrinkta nauja valdyba priėmė redaktoriaus R. Maziliausko atsistatydinimą ir laikraščiui toliau redaguoti sudarė redakcinį kolektyvą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai