Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Kultūros naujienos PDF Spausdinti El. paštas
* Rugpjūčio mėnesyje Augsburge susiorganizavo Lietuvių Literatūrinis Kabaretas, kurio sąstatą sudaro žinomi scenos aktoriai: H. Kačinskas, A. Brinką, A. Škėma ir V. Žukauskas. Tai yra maloni mūsų literatūrinio ir sceninio gyvenimo naujovė. Toki kabaretai visuose didesniuose Vakarų Europos kultūros gyvenimo centruos turį labai senas tradicijas ir yra pasiekę aukšto meninio lygio.

* Liepos mėnesio 15 dieną Konstancoj atidaryta prof. Ad. Galdiko ir prof. Vyt. Jonyno dailės darbų paroda. Ypač paminėtina, kad šioje parodoje svetimtaučiai lankytojai jau gali nusipirkti ir mūsų dailės reprezentacinių leidinių: V. K. Jonyno monografiją, neseniai pasirodžiusių Goethes ,,Die Leiden des jungen Werters“ su Jonyno medžio-raižinių iliustracijomis ir „Lithuanian Art in Exile“.

* Birželio 27 dieną Hanau atidarytosios didžiosios lietuvių dailininkų parodos perkėlimas į Jungtines Amerikos Valstybes vis dar sutinka nemažai kliūčių. Ir tremtinių ir Amerikos lietuvių organizacijoms reiktų įtemti visas jėgas, kad ši reprezentacinė paroda tikrai pasiektų Naująjį Pasaulį.

* Rugpjūčio 20 dieną įvykusioje lietuvių spaudos konferencijoje BAL-FO atstovė p. L Rovaitė pareiškė, kad platesnės emigracijos į J.A.V. atveju ji stengsis dalį gautųjų per B ALFĄ darbo ir buto pažymėjimų paskirstyti taip, kad tremtyje veikiančiųjų dainos muzikos dailės ar dramos kolektyvų žmonės būtų nukreipti in corpore į didesniąsias lietuvių kolonijas ir kad tenai galėtų savąją veiklą tęsti. Jeigu planą pasisektų įvykdyti, tai jis turėtų didelės reikšmės tolimesniam tremties kultūriniam gyvenimui.

* Prof. V. K. Jonyno Freiburge suorganizuotoji Ecole des Artset Meiters liepos mėnesyje minėjo savo darbo dviejų metų sukaktį. Ta proga buvo surengta apžvalginė studentų darbų paroda ir išleista platus leidinys — katalogas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai