Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
SKAITYTOJUI PDF Spausdinti El. paštas

ažosios Lietuvos vardas mums sukelia daugelį teoretinių ir praktinių klausimų. Šioje srityje ne tik svetimiesiems, bet ir mums patiems daug dar kas tebėra neaišku. Artėjant Klaipėdos Krašto įsijungimo į Lietuvos Respubliką 25 metų jubiliejui, pereitų metų pabaigoje kilo mintis panagrinėti tuos klausimus specialiame rinkiny. Grynai techniškos kliūtys, deja, neleido šiam rinkiniui pasirodyti jubiliejaus dienomis. Po kurio laiko, pasikeitus spaudos sąlygoms, rinkinys sumanytąja forma jau nebegalėjo pasirodyti. Surinktajai medžiagai paskelbti buvo pradėta jieškoti naujų kelių. Vienu metu atrodė realesnės vienos, o kitu metu kitos galimybės. Tuo būdu ir spaustuvei rinkti atiduota medžiaga vienu metu buvo taikoma vienai, o po kurio meto kitai leidinio formai. Be abejo, tai paveikė leidinio išvaizdą — neleido išlaikyti vieną aiškų principą surenkant tekstą.

Mažosios Lietuvos problemai aiškiau ir išsamiau nušviesti būtų reikėję dar keletos straipsnių. Bet nuo jų teko atsisakyti, 6 kai kurių ir jau parašytų nebegalima buvo išspausdinti, nes teko mažinti rinkinio dydį. Negalima buvo peržengti mūsų periodiniams leidiniams formaliai leistinos apimties! Dėl to teko atsisakyti ir nuo numatyto gausaus iliustravimo. Teko praleisti net visą eilę tokių iliustracijų, kurias straipsnių autoriai pateikė savo mintims paryškinti. Taip pat ir tekstą teko kiek įmanoma glausti, spausdinti labai smulkiais rašmenimis. Tiesa, tai sunkina skaitymą, tačiau pateikiamoji medžiaga pastangas, atrodo, gausiai atlygins kiekvienam, kas domisi Mažosios Lietuvos problemomis ir jos gyvenimu. Po 1921 m. Kaune išėjusio „Kovo 20“, tai bus pirmas rinkinys, kuriame visas kolektyvas specialistų giliai skverbiasi į jos problemas.

O kad šis rinkinys pagaliau galėjo atsirasti skaitytojo rankose, tenka dėkoti „Žiburių“ redakcijai, kuri nuo pat pradžių jieškojo jam visokių kelių, ir „A i d ų“ redakcijai, kuri paskyrė jam visas mėnesines savo skiltis.

A. ŠAPOKA.

Šį Mažosios Lietuvos „Aidų“ numerį redagavo prof. Dr. A. Š a p o k a.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai