Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
KUN. DR. ANTRIAUS BALTINIO RAŠTŲ SĄRAŠAS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Vacius Prižgintas   
Šiame sąraše po leidinio pavadinimo duoti du skaičiai. Pirmas rodo leidinio numerį, antras — straipsnio puslapio pradžią.

1947
1. Idealo reikšmė asmenybės ugdymui, Naujasis Gyvenimas, 3, 36.
2. Ar Dostojevskio Kristus — tikrasis evangelijų Kristus? Naujasis Gyvenimas, 5, 76.

1949
3. Atgaila ir prisikėlimas, Aidai, 22, 1.
4. Žmogaus krizė ir krikščionybė, Aidai, 25, 153.
5. Kalėdos — taikos šventė, Ateitis, 4, 1.

1951
6. Religija ir mokslas, Aidai, 5, 193.
7. A. Maceinos "Jobo drama" krikščioniškosios egzistencijos šviesoje, Aidai, 8, 377.

8. Literatūros nusikalstamumas. Pastabos dėl A. Maceinos "Laiškų rašytojams" apie poeto būtį ir kūrybą, Aidai, 9, 389.

9. Žmogaus susidūrimas su Dievu A. Maceinos "Jobo dramoje", Ateitis, 6, 190.
10. Dr. Pr. Gaidamavičius: Išblokštasis žmogus, Ateitis, 7, 212.

1952
11. Kun. dr. Vaitkevičius, MJ.C.: Gyvoji Dvasia, Aidai, 5, 229.
12. V. Gutauskas, S.J.: Kas žiūri ir nemato? Aidai, 6, 277.
13. Idealizmas — lietuvybės išlaikymo pagrindas, Aidai, 9, 385.
14. Velykos — dvasios pavasaris, Ateitis, 4, 73.
15. Kunigas moderniame romane, Lux Christi, 3, 74.
16. Literatūra ir moralė, Lux Christi, 4, 75.
17. Ateitininkų tikslai ir principai ir studentiškoji bendruomenė. Paskaita, skaityta studentų ateitininkų studijų metu Chicagoj e ir likusi nespausdinta.
18. Studentai ateitininkai stovyklavo, Ateitis, 8, 178.

1953
19. Nepriklausomybės viltys tremties tamsoje, Aidai, 2, 49.
20. Žmonijos likimas. Kun. V. Bagdanavičiaus studija apie Šv. Jono Apreiškimą, Ateitis, 8, 197.
21. Kazys Binkis ir jo lyrika, Ateitis, 10, 249.

1954
22. Krikščionybės ir šventumo samprata A. Maceinos "Saulės giesmėje", Aidai, 6, 272.
23. Ar iš tikro kritikos nusikalstamumas? Aidai, 10, 466.
24. Juozas Švaistas ir "Eldorado", Ateitis, 3, 69.
25. Keturi didieji gyvenimo stulpai, Ateitis, 6, 141.
26. Tropinė poezija, Ateitis, 7, 166.
27. Dievas ir žmogus. Paskaita, skaityta studentų ateitininkų stovykloje ir likusi nespausdinta.

1955
28. Tautiškumo problema tremtyje, Aidai, 2, 49.
29. Lietuvių Enciklopedija, Aidai, 6, 243.
30. Blogio problema pasaulio istorijos perspektyvoje, Aidai, 9, 383.
31. Šventas Pranciškus ir katalikiškoji akcija, Ateitis, 8, 169.
32. Naktys po Grįžulio ratais, Ateitis, 9, 212.
33. Kun. dr. Viktoras Rimšelis: Tėvas Pijus, Lux Christi, 1, 106.
34. Mūsų dienų problemos teologiškoje sampratoje, Lux Christi, 3, 16.

1956
35. Laisvės problema, Aidai,6, 284.
36. Kultūros kongresas — mūsų žmoniškumo liudytojas, Aidai, 7-8, 289.
37. Kun. A. Sušinskas: Jaunystės maršas, Aidai, 9, 419.
38. Mūsų tremties jaunimas vertybių kryžkelėje, Aidai, 10, 438.
39. Vėduoklė iš paparčio, Ateitis, 10, 242.

1957
40. Mūsų tautinių siekimų pagrindai, 2, 49.
41. Jaunimo kongresas mūsų tautinių siekimų šviesoje, Aidai, 7, 289.
42. Jaunimas dviejų kultūrų kryžkelėje, Į Laisvę, 14, 1.
43. J. Klidzėjs: Mėlynos naktys,romanas, verstas iš latvių kalbos ir spausdintas "Draugo" atkarpoje.

1958
44. Amerikos Balsas — kodėl jis pakito, Į Laisvę, 15, 73.

1959
45. Lietuvos laisvės kovos prasmė, Į Laisvę, 18, 1.

1960
46. Vyskupas Vincentas Brizgys:Negesinkime aukurų, Aidai, 2, 88.
47. Lietuviškos kultūros kilimas ir smukimas išeivijos gyvenimo sąlygose, Aidai, 3, 97 ir 4, 147. Lietuvių Gydytojų Sąjunga šią studiją, kaip geriausią tų metų, atžymėjo pirma premija — 250 dol.
48. Modernusis žmogus ir rezistencija, Į Laisvę, 21, 21.

1961
49. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimas Čikagoje, Aidai, 8, 346.
50. Modernusis žmogus ir tikėjimas į Dievą. Paskaita, skaityta LKMA suvažiavimo filosofijos sekcijoje.
51. Knyga apie žymų mąstytoją. Vertingas prof. Juozo Ereto veikalas apie Stasį Šalkauskį, Į Laisvę, 24, 21.
52. Lietuvybės išlaikymo problema dr. J. Girniaus knygoje — Tauta ir tautinė ištikimybė, Į Laisvę, 26, 33.

1962
53. Romantiškoji kryptis gyvenime ir meno kūryboje, Aidai, 4, 138.
54. Kiek dar yra likę iš Nepriklausomos Lietuvos, Į Laisvę, 28, 1.
55. Lietuviškosios asmenybės ugdymas lituanistiniame švietime,Į Laisvę, 29, 26.

1963
56. Kultūros politika Amerikos ir Kanados lietuvių II kultūros kongrese, Aidai, 2, 41.
57. Kultūrinė kūryba ir jos pavojai svetur, Į Laisvę, 33, 42 ir 34, 46.

1964
58. A. Maceinos "Niekšybės paslaptis" istorijos teologijos šviesoje, Aidai, 10, 464.
59. Vysk. Vincento Borisevičiaus mirties paslaptis, Draugas, II dalis.
60. Modernusis žmogus ir tikėjimas į Dievą, LKMA Suvažiavimo Darbai, V tomas, 131.

1965
61. Lietuviškosios praeities aktualumas, Aidai, 2, 49.
62. Latvių kultūros kongresas, Aidai, 3, 138.
63. Kovotojas dėl tiesos ir kultūros. Dr. Juozo Girniaus 50 metų amžiaus sukaktį minint, Draugas, II dalis, birželio 19, 4.

1967
64. Baltijos tautos Trijuose Vartuose. Latvių leidžiamą žurnalą ir Latvijos nepriklausomybės 49 metų
sukaktį lapkričio 18 minint, Draugas, II dalis, 271 (46).
65. Elza Kosbere, Lapkričio aštuonioliktoji, Jonass Miesnieks, Buvo graži kadaise,
vertimai iš latvių poezijos, Draugas, II dalis, 271 (46).

1968
66. Antano Maceinos įnašas į mūsų kultūrą, Aidai, 1,1.
67. Heralds Biezais, Kultūros religinės versmės, Aidai, 9, 386. Vertimas iš latvių kalbos.
68. Latvių kultūrinė kūryba išeivijoje, Aidai, 9, 395.
69. Janis Klidzėjs: Lusila, Aidai, 9, 403. Vertimas iš latvių kalbos.
70. Ingrida Viksna: Eilėraščiai Daina ir Sniege,
Alberts Spogis: Laikas, Roberts Muks: Gaidys, Andrius Baltinis: Neišvengiamoji praeitis, Aidai, 9, 405. Vertimas iš latvių poezijos.

1969
71. Filosofinė mintis lietuvių liaudies kūryboje (rankraštis).

1970
72. Prof. dr. Edgards Dunsdorfs: trečioji Latvija, Aidai, 1, 47. Knygos recenzija.
73. Sovietinė etika ir krikščionybė. A. Maceinos naujas veikalas, Aidai, 3, 110.
74. Tarp didelės vilties ir pavojų, Draugas, II d., 279 (48), 2.

1971
75. Komunizmas ir krikščionybė,Aidai, 4, 145.
76. Parapija — tautinio individualumo puoselėtoja, Aidai, 7, 289.
77. Žmonijos likimas ir religija (rankraštis).

1972
78. Didžiųjų dabarties klausimų knyga, Draugas, II d., 60, 3.
79. Krikščionybė ir mokslas (rankraštis).

1974
80. Religija ir kultūra Antano Maceinos knygoje "Krikščionis pasaulyje", Draugas, II d., 34 (6), 1.
81. Parapija — tautinio individualumo puoselėtoja, LKMA Suvažiavimo Darbai, VIII t., 51 psl.
82. Mūsų jaunimo ugdymasis (rankraštis).

1975
83. Bekompromisinė krikščionybė (kun. A. Grauslio knygos "Šviesa tamsoje" recenzija), Tėviškės Žiburiai, 38, 5.
84. Monografija apie Telšių vyskupą Vincentą Borisevičių, rusų komunistų partijos kankinį, 300 psl. Vasario 4 d. pasiųsta Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijai Romoje spausdinti. Kun. A. Vilkaitis, knygos mecenatas, rugsėjo 23 d. mirė, būdamas 81 metų amžiaus.
Vacius Prižgintas

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai