Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
I š v i s u r.Prez. G. Fordas sausio 31, besilankydamas Detroite^ -priėmė Lietuvių Bendruomenės delegaciją, kurią sudarė Simas Kudirka, Algis Zaparackas ir Jonas Urbonas. Simas Kudirka padėkojo prezidentui už jo padarytas pastangas jam ir jo šeimai atvykti į JAV. Susitikimą su prezidentu išrūpino JAV LB tarybos prezidiumas, talkinant Algiui Zaparackui.

Philadelphijoj šią vasarą įvyksiančiam 41-jam Eucharistiniam kongresui parinkta tema "Eucharistija ir žmonių alkis". Lietuvių sekcijos šūkis bus "Lietuviai alksta žmogaus teisių!" Kongrese laisvieji lietuviai atstovaus pavergtai Lietuvai. Planuojama kongreso metu sudaryti simpoziumą anglų kalba apie tikėjimo persekiojimą komunistų užimtuose kraštuose. Ištisą savaitę vyks lietuviškų drožinių bei audinių paroda. Planuojama turėti ir genocido parodą. Parodas koordinuoja dr. J. Juozaitis.

Tėvynės Prisiminimai, lietuvių radijo valanda Toronte, vadovaujama J. R. Simanavičiaus, sausio 31 atšventė 25 metų sukaktį. Programa girdima ketvirtadieniais nuo 10:30 iki 11 vai. vak. ir sekmadieniais nuo 1:30 iki 2 vai. po pietų per radijo stotį CHIN banga 101 FM.

Daivai Alytaitei - Kezienei paskirta Vydūno Jaunimo Fondo 1975 m. pasižymėjusio asmens premija. Chemikė, pen-krų vaikų motina, D. Kezienė sugeba rasti laiko ir visuomeninei bei politinei
• lai. Ji reiškėsi Simo Kudirkos lais--jTiimo eigoj, o taip pat ir Bražinskų idavime. D. Kezienė yra Akademinio f kautų sąjūdžio narė. JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos narė, Laisvės Ži-bcrio radijo programos angliškosios da-jes vedėja, Amnesty International organizacijos narė, buvo Americans for Simą* komiteto pirmininkė.

Dirvos laikraščio 60 metų sukaktis išminėta New Yorke, Kultūros Židiny, vasario 1. Apie lietuvių spaudą kalbėjo Pr, Naujokaitis, apie Dirvos vystymąsi — Algirdas Budreckis. Poemą apie lietuvišką žodį perdavė J. Rūtenis. Programai vadovavo Irena Veblaitienė.

Kun. Ričardas T. Saudis, priklausąs prie Chicagos arkivyskupijos, paskirtas Anchorage, Aliaskoj, arkivyskupijos apaštaliniu administratorium. Kun. Saudis yra gimęs Chicagoj 1930 vasario 17, kunigu Įšventintas 1955 gegužės 3. Dirbęs vikaro pareigose keliose lietuvių parapijose, aštuonerius metus profesoriavo Quigley North seminarijoj, kol 1968 išvyko darbuotis į Aliaską.

Sala, dokumentinis filmas apie Los Angeles, Calif, lietuvių kolonijos kultūrinį ir visuomeninį gyvenimą, sulaukė premjeros Chicagoj, Jaunimo Centre, vasario 1.

R a š y t o j u o s e. — Praėjusiais metais apie spalio 24 d. Philadelphijoje mirė poetas Benediktas Rutkūnas. Kauno universitete jis buvo pasiruošęs mokytojo darbui gimnazijose. Dėstė vokiečių kalbą. Yra parašęs ir išleidęs šiuos eilių rinkinius: 'Eilėraščiai marėse" (1930), "Versmės" (1937), "Gyvenimo tvanas" (1941), ""Sparnus man meta paukštės" (1947), "Mėlyna diena" (1967) ir "Žirgeliai žvengia** (1971). 1932 m. išleido novelių rmkinį "Nuodėmės". Taip pat pasižymėjo ir vertimais. Sirgo nuo tremties stovyklų Vokietijoje iki mirties. Gyvenimą užbaigė vienišose aplinkybėse. Palaidotas Philadelphijoje, kur nuolat gyveno. Velionis buvo Lietuvių Rašytojų Draugijos narys

JAV Kongrese virš 30 jo narių yra įnešę (pavieniui ar grupėmis) rezoliucijas, kuriomis reikalaujama grąžinti Lietuai ir kitom Pabaltijo valstybėm pilną Laisvę ir nepriklausomybę. Rezoliucijoms rengti komitetas, kuriam vadovauja Xieonardas Valiukas, kviečia visus lietuvius rašyti Kongreso atstovams laiškus, prašant prisidėti prie Lietuvos gelbėjimo žygio Kongrese. Komitetas turi eilę labai žymių garbės narių, tarp kurių yra ir prez. Gerald Fordas. Taip pat lietuvių visuomenė prašoma padėti ir aukomis. Aukos siunčiamos šiuo adresu: Rezoliucijoms Remti Komitetas, P.O. Box 75893, Los Angeles, Calif. 90075.

Prof. Vytautas Klemas pakviestas į redakcinius kolektyvus dviejų tarptautinių mokslinių žurnalų. Pirmasis — Re-mote Sensing of Environment — koncentruojasi į gamtos ir jūros tyrinėjimą moderniomis priemonėmis, kaip pav. satelitais, lėktuvais ir laivais. Antrasis — Solar Energy — leidžiamas tarptautinės saulės energijos tyrinėjimo draugijos. Prof. Klemas šiuo metu dėsto Delaware universitete, priklauso universiteto senatui ir vadovauja keliems tyrinėjimo projektams Atlante ir Viduržemio jūroj. Be tarptautinių suvažiavimų, jis taip pat yra dalyvavęs su paskaitomis ALIAS suvažiavimuose ir mokslo bei kūrybos simpoziumuose.

— Šį pavasarį norima išleisti dvi knygas apie vysk. Motiejų Valančių — "Žemaičių didysis" ir "Šviesa sutemus". Autorius — dr. Grigas Valančius, vyskupo giminaitis. Knygoms išleisti ieškomi prenumeratoriai. Auka: rėmėjo — 75-100 dol., garbės prenumeratoriaus — 25-70 dol., prenumeratoriaus — 17-18 dol. Užsisakyti iš anksto šias knygas galima pas autorų — dr. G. Valančių, 3111 Ettrik St., Los Angeles, Cal. 90027, ir pas dr. D. Jasaitį, 220 N. 7 Ave., Mt. Vernon, N.Y. 10550.

T e a t r a s. — Stasys Pilka, žinomas dramos aktorius, vasario 5 mirė Chicagoj, Central Community ligoninėj. Velionis buvo gimęs 1898.V.8 Petrapily.

Jonas Jurašas, buvęs Kauno dramos teatro vyr. režisierius, 1974 gruodžio gale su šeima emigravęs iš okupuotos Lietuvos, 1976 sausio 20 pasiekė New Yorką. Kultūros Židiny buvo sutikti vietos kultūrininkų. Sausio 24-25 Jurašai dalyvavo Los Angeles, Calif., Liet. Fronto Bičiulių surengtam politinių studijų savaitgaly, o sausio 30 - vasario 1 susitiko su Chicagos lietuviais.

Aktorius Vitalis Žukauskas, gyv. New Yorke, pakviestas Australijos Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos, lapkričio 12 buvo išvykęs Australijon ir iki gruodžio 3 d. sėkmingai gastroliavo su "Vieno žmogaus teatro" humoristine programa Perthe, Adelaidėje, Melbourne, Sydney ir Canberroje.

— Australijos Sydney LB teatras Atžala 1976 metus pradėjo su V. Alanto "Šiapus uždangos". Dalyvavo aktoriai: J. Dambrauskas, S. Skorulis, P. Rūtenis, G. Zigaitytė, J. Maksvytis, D. Karpavičienė, K. Dauguvietytė - Šniukštienė. Premjera įvyko sausio 11 Sydney Lietuvių klube.

A. Rūko komediją "Bubulis ir Dundulis" Toronte sausio 17 sėkmingai suvaidino Hamiltono Aukuras.

Juozas Palubinskas, dramos aktorius, sausio 24 dalyvavo Bostone vykusiame Kultūriniame subatvakary. Apie svečią kalbėjo Antanas Gustaitis, J. Palubinskas, gyvenąs Baltimorėj, šioj programoj deklamavo lietuvių poetų kūrinius.
— Lietuvių tautinių šokių šventės komitetas yra įsiregistravęs Chicagos Bi-centennial komitete. Komiteto koordinatorė Rose Farina pareiškė, kad tai bus didingiausia šventė iš visų etninių grupių Bicentennial minėjime.

— Komp. Broniaus Budriūno kantata "Tu Vilniuj pasilik, Valdove", pirmą kartą adikta Los Angeles, Calif., vasario 15, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. Šv. Kazimiero parapijos chorui dirigavo komp. Br. Budriūnas, solo partiją atliko sol. Rimtautas Dabšys, o deklamatoriaus — Vincas Dovydaitis.

— Solistė Gina Čapkauskienė, sausio vidury sėkmingai dainavusi Miami Lietuvių Klube, sausio 24 dainavo Otta-woj, Kanadoj.

Čiurlionio ansamblis iš Clevelando atliks koncerto programą Philadelphijoj šią vasarą įvykstančiame Eucharistiniame kongrese. Muzikos pakomisei pirmininkauja muz. J. Matonis.

Emilija Pakštaitė yra Dainavos ansamblio chormeisterė ir akompaniatorė. Jau nuo pereito rudens ji drauge su dirigentu Aloyzu Jurgučiu ruošia chorą ansamblio muzikiniam pastatymui "Pamario pasaka".

Muz. B. Kiveriui pasitraukus, Sydney lietuvių chorui Daina vadovaus Zita Belkutė.

D a i l ė. — Dail. K. Žoromskio kūrinių paroda gruodžio 6-7 vyko Hartforde, Conn. Parodą pristatė Audronė Dragūnevičiūtė-Pakštienė.

Dail. Viktoro Petravičiaus meno darbų paroda Chicagoj, Čiurlionio galerijoj. Jaunime Centre, vyko vasario 13-22.

Dail. Elena Urbaitytė 1975 m. dalyvavo šiose grupinėse parodose: Heck-sher muziejuje Huntingtone, N.Y., kur gavo premiją "Award of Excellence"; East Hampton muziejuje East Hamptone, Long Island dailininkų dvimetinėje parodoje; Brooklyno muziejuje Brooklyne moterų dailininkių parodoje; Performance of Art Center New Yorke moterų dailininkių parodoje. Dailininkė taipgi pakviesta dalyvauti ir Paryžiuje rengiamoje Amerikos dailininkų parodoje šios šalies 200 metų nepriklausomybės proga.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai