Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
I š   v i s u r.Lietuvos nepriklausomybės minėjimui JAV Kongrese vadovavo sen. Charles Percy. Apie Lietuvą kalbėjo 7 senatoriai ir 19 kongresmanų.

JAV prez. Cerald Ford rašte, įteiktame Illinois lietuvių respublikonų vadovybei, tikina, kad Helsinkio konferencija nereiškia Lietuvos okupacijos pripažinimo ir kad tuo reikalu Amerikos politika nėra pasikeitusi. Prezidentas rašo: "JAV politika, o taip pat ir mano atėjimas į valstybinį gyvenimą yra visokiais tinkamais ir taikliais būdais remti laisvės ir tautinius Rytų Europos tautų nepriklausomybės siekimus".

"Tėviškės Aidams" Australijoj vasario mėnesį suėjo 20 ėjimo metų. Jau pasirodė 926 numeriai. Laikraštis pradėtas leisti 1956. Pirmasis redaktorius buvo kun. dr. P. Bačinskas. Šiuo metu laikraštį redaguoja kun. P. Dauknys. "Tėviškės Aidai" turi kultūrinį priedą "Verpetai" ir taip pat priedus moterims, jaunimui ir vaikams.
Kun. Kazimieras Pugevičius pirmininkauja Tarptautinio Eucharistinio Kongreso lietuvių komitetui. Jis taip pat iš kun. S. Railos perėmė tvarkyti Religinės Šalpos įstaigą, veikiančią New Yorke.

Rezoliuciją 319, kuria įpareigojamos JAV nepripažinti Lietuvos ir kitų Pabaltijo tautų prievartinio įjungimo į Sovietų Sąjungą, jau parėmė 23 senatoriai. Tai dar nesudaro daugumos. Rezoliucijų komitetas skatina rašyti laiškus senatoriams, kad visi prisidėtų.

Vliko valdybos išlaidos praėjusiais metais buvo 48,564 dol. Leidiniams įvairiom kalbom — 16,058 dol., radijo transliacijoms į Lietuvą — 7,163 dol., Bražinskų bylai — 5,234 dol., bendriesiems reikalams (patalpų nuomai, raštinei, tarnautojams) — 16,714 dol.

Lietuvių Akademiniam Sambūriui Montrealy suėjo 25 veiklos metai. Jis buvo įsteigtas 1949-tais. Pirmuoju primi-ninku buvo dr. Petras Lukoševičius. Dabar sambūriui vadovauja Jūratė Ciplijauskaitė-Tanner. Per tą laiką kas antri metai teikiama 500 dol. premija už komisijos atrinktą literatūrinę knygą.

D a i l ė. — Septintoji dailės paroda, ruošiama Vasario 16-tos proga, atidaryta Kultūros Židiny Brooklyne, N.Y., vasario 21. Išdėstyta 131 darbas. Parodą atidarė LB NY apygardos pirm. A. Vakselis. Kalbėjo Lietuvos gen. konsulas A. Simutis ir J. Jurašas. Tautinės tematikos ir populiarumo premiją laimėjo Vyt. Kašubą, tradicinio meno premiją — Ona Paške-vičienė, aukso medalį — Elena Urbaitytė, sidabro medalį — Vida Krištolaitytė, bronzos medalį — D. Griežė. Buvo ir jaunųjų skyrius.

Dail. Kajetonas Šklėrius gimė 1876. Šiemet nuo jo gimimo sueina 100 metų. "Aidai" skirs jo kūrybai vieną numerį.

Dail. J. Mieliulio dailės paroda suruošta Jaunimo Centre Chicagoje kovo 12 -21.

Dail. Eva Kubos, Klaipėdos krašto lietuvaitė, gyvenanti Australijoje, ketvirtą metą iš eilės laimėjo Pring konkurse pir-m^ją premiją už paveikslą, pavadintą Vigorous Coast. Ji yra baigusi meno studijas Berlyne ir jas gilinusi Australijoje. Jos kūrinių turi to kontinento meno galerijos.

Dail. Viktorui Petravičiui, šiemet sulaukusiam 70 m. amžiaus, paskirta Lietuvių Fondo 1975 m. 1000 dol. premija. Ši premija skiriama Vasario 16 proga. Premija įteikta vasario 13 Jaunimo Centre Chicagoje, atidarant jo parodą. Tai atliko dr. Jonas Valaitis. Premijai skirti buvo sudaryta komisija, į kurią įėjo A. Valeš-ka, K. Bradūnas, M. Ambrozaitienė, T. Valius ir Liet. Fondo atstovas dr. J. Valaitis. Lietuvių Fondo premija duodama už individualią dailininko parodą, už kolektyvinės parodos atskirus darbus arba už dailininko viso gyvenimo kūrybą.

Dail. Vizgirdos tapybos paroda suruošta Toronte kovo 27, 28, 29 d.d.

Dail. Kazys Varnelis Illinois Bi-centennial tapybos parodoj už iškabintą aliejinį paveikslą gavo 1000 dol. premiją.

M i r t y s. — Bronius Jonušas, kompozitorius ir dirigentas, mirė vasario 12 Omahoje. Buvo gimęs 1899 Pašilės kaime, Mažeikių apskrityje.

— Rapolas Skipitis, teisininkas ir visuomenininkas, mirė vasario 23 Chicagoje.

— Stasys Kalvaitis, muzikas, gyvenęs Long Beach, Kalifornijoje, mirė vasario 25. Velionis buvo gimęs 1890 Svėdasuose, baigęs Petrapilio konservatoriją, reiškęsis kaip muzikos mokytojas. 1936-1944 buvo Lietuvos valstybinio teatro pianistas akompaniatorius ir baleto koncertmeisteris. JAV gyveno nuo 1949.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai