Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   

RELATIONES STATUS DIOCESI-UM IN MAGNO DUCATU LITUANIAE. 1: DIOECESES VILNENSIS ET SA-MOGITIAE. Pluribus adlaborantibus in unum redegit Paulus Rabikauskas, S. I. Išleido Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Istorijos mokslų sekcija, Romoje 1971. LVI ir 544 psl. Šiuo leidiniu pradedama nauja Lietuvos istorijos šaltinių serija: Fontes Historiae Lituaniae. Plačiame įvade P. Rabikauskas aprašo vizitacijų 'ad limina' bendrą istorinę raidą ir kaip jas atliko Lietuvos vyskupai, iš "kur paimti išleidžiami tekstai, kokiu metodu naudojamasi juos išleidžiant, ir duoda parinktą įvairiuose kraštuose išleistų re-liacijų bibliografiją. Apie kiekvieną vyskupiją duodami trumpi istoriniai bruožai ir pilni vyskupų sąrašai. Be reliacijų teksto, pateikiami ir į jas iš Romos duoti atsakymai bei kiti su jomis artimai susiję raštai. Visa tai: įvadas, reliacijų tekstas, paaiškinimai yra lotynų kalba. Gale vardų ir dalykų rodyklė (70 psl.!). Kaina: kietais viršeliais 15 dol., minkštais — 12 dol.
Leonas Sabaliūnas: LITHUANIA IN CRISIS. Nationalism to Communism 1939 - 1940. Indiana University Press, Bloomington, Ind., 1972. 293 psl., kaina 11.50 dol.
William R. Schmalstieg and Antanas Klimas: LITHUANIAN - ENGLISH GLOSSARY OF LINGUISTIC TERM-INOLOGY. The Pennsylvania State University, 1971. 115 psl., kaina 4 dol. Užsisakymui adresas: Department of Slavic Languages, N-438 Burrowes Building, The Pennsylvania State University, University Park, Pa. 16802.
Kazys Bradūnas (red.): LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJE 1945 - 1971. Antologija. Įvadinį str. "Egzodo poezijos šuoliai" pateikia dr. V. Skrupskelytė. Išleido "Ateities" literatūros fondas Čikagoj 1971. 671 psl., kaina 13 dol.
Algimantas Kezys: FOTO KOMPOZICIJOS. Išleido M. Morkūnas Čikagoj 1972. Hugh Edwards (Čikagos Meno instituto fotografijos skyriaus kuratorius 1959-70) įvadas ir nuotraukų autoriaus žodis. 64 nuotraukos, kurių kiekviena ant atskiro lapo. Šiame numery dedamų nuotraukų 4 yra šioj puošnioj knygoj.
Juozas Kralikauskas: VAIŠVILKAS. Romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas Čikagoj 1971. Aplankas Z. So-deikienės. 234 psl., kaina 4.50 dol.
Kazimieras Barėnas: DVIDEŠIMT VIENA VERONIKA. Nidos knygų klubo leidinys Londone 1971. 458 psl., kaina minkštais viršeliais 4,50 dol., kietais — 5 dol.
Petronėlė Orintaitė: LIEPALOTŲ MEDYNUOSE. Apybraižos. Nidos knygų klubo leidinys Londone 1971, 216 psl., kaina minkštais viršeliais 3 dol., kietais — 3,50 dol.
Lietuvių smulkioji tautosaka (II dalis): MĮSLĖS. Minklių, mįslių šim-tagyslių rinkinys. Surinko ir užrašė Jonas Mingirdas Puikūnas. Los Angeles 1971. 178 psl., kaina minkštais viršeliais 3.50 dol., kietais — 4 dol. Gaunama "Lietuvių dienų" leidykloje: 4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029.
Zenonas Byčinskas: JONAS HUSAS. Iš ukrainiečių kalbos vertė Mykolas Plepys. Įžangos žodį lietuvių ir anglų kalbomis parašė kun. P. Dilys. Išleido Lietuvių evangelikų spaudos centras Čikagoj 1970 (faktiškai 1971). XVI ir 198 psl., kaina 3 dol.
Anatole Kairys: CURRICULUM VI-TAE. Tuo pačiu vardu 1966 išleistos dviveiksmės komiškos tragedijos vertimas anglų kalbon. Vertė A. Milukas. Spausdino "Lietuvių dienos" Los Angeles 1971. 88 psl.
Algirdas Gustaitis: 200,000,000 AND LITHUANIA. 16 psl. informacinis leidinėlis. Išleido LB Los Angeles apylinkės jaunimo sekcija 1971.
Alfonsas Šešplaukis: DER KATE-CHISMUS DES MARTIN MAŽVYDAS VON 1547. Atspaudas iš Gutenberg Jahrbuch 1971, Mainz, p. 144-154.
LITUANUS, 1971, vol. 17, No. 3. Duodami Al. Stulginskio laiškų šeimai vertimai, be to, poros latvių str.
VARPAS. 1970 - 1971, Nr. 10, 222 psl. Red. A. Kučio, K. Karvelio, V. Sruogienės, Pr. Zundės ir kt. straipsniai, be to, beletristika, recenzijos, kritiniai pasisakymai aktualiaisiais klausimais.
Į LAISVĘ, Nr. 53 (90), 1971 gruodis, 96 psl. P. Daužvardžio, A. Musteikio, P. Kisieliaus, Pr. Padalio, V. Vaitiekūno str.
MŪSŲ SPARNAI, Nr. 31, 1971 gruodis, 108 psl. Kun. S. Neimano, kun. M. Kavolio, J. Kregždės, J. Trečioko ir kt. straipsniai.
ŠVIETIMO GAIRĖS, Nr. 5 (9), 96 psl. J. Pikūno, D. Petrutytės, R. Černiaus, red. P. Maldeikio ir kt. straipsniai.
Kiti leidiniai: AKIRAČIAI, nr. 7, 8 ir 9 (rugpiūtis - spalis); LIETUVIŲ JAUNIMAS, NR. 4-5 (nuo šio numerio taip pasivadina bostoniškis Lietuvių jaunimo informacijos centro biuletenis); JAV ir Kanados LFB BIULETENIS, 1971 spalis; MOTERIS, nr. 6 (lapkritis - gruodis); TECHNIKOS ŽODIS, nr. 4 (A. Bublys rašo apie lietuviškas aspiracijas architektūroj, J. Rimkevičius — apie technologą kaip kūrėją); VYTIS, nr. 9 ir 10 (dauguma medžiagos teikiama anglų kalba, bet nr. 9 įdėtas gražus J. Boley-Bu-levičiaus str. "Už lietuviškąjį žodį", nr. 10 — kun. A. Janiūno kreipimasis "Padėkime Lietuvai"); TREJI VARTI, nr. 29 ir 30 (L. Dovydėno knygos ištraukų vertimai).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai