Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Pilka, aktorius, režisierius, teatro istorikas, miręs vasario 5 Chicagoje. Velionis buvo gimęs Petrapily 1898, ten baigęs Sv. Kotrynos gimnaziją, studijavęs teatro meną, vaidinęs. 1922 grįžęs Lietuvon, įsijungė į teatrą, kaip aktorius ir režisierius. Amerikoje gyveno 1926-1929, su K. Dineika ir A. Vanagaičiu atlikdamas Dzimdzi-Drimdzi teatrines gastroles po lietuvių kolonijas ir statydamas vaidinimus bei pats vaidindamas. Grįžęs Lietuvon, 1929-1944 buvo Kauno Valstybės dramos teatro aktorius ir režisierius. Tremty taipgi tęsė savo teatrinę veiklą. Vokietijoje pasižymėjo literatūriniais rečitaliais, Chicagoje — taip pat rečitaliais ir savo režisuojamais vaidinimais. Teatro ir kultūros temomis rašė St. Meringio ir S. Aukštaičio slapyvardžiais tiek Lietuvoj, tiek Amerikoj. Čia paruošė lietuvių teatro almanachą. Be to, parašė išeivijos teatro istoriją, kuri dar neatspausdinta. Senatvės metus praleido varge, globojamas geraširdžių žmonių.

Bronius Jonušas,

miręs vasario 12 Omahoje, Nebr. Buvo gimęs 1899 Pašilės kaime, Mažeikių apskrity. Mokėsi Rygos konservatorijoje. Kauno konservatorijoje baigė trompe-tės ir karo kapelmeisterių klases. Buvo Lietuvos policijos orkestro dirigentas ir Šaulių sąjungos orkestrų instruktorius, "Dainavos" ansamblio kūrėjas bei dirigentas, vyrų choro vadovas Chicagoje ir "Rambyno" choro — Omahoje, harmonizavo liaudies dainas, kūrė maršus, iki mirties aktyviai dalyvavo lietuvių muzikiniame gyvenime.


Rapolas Skipitis, teisininkas ir visuomenininkas, vasario 23 miręs Chicagoje. Jis buvo gimęs 1887 Panevėžio apskrity, Stulgių valsčiuje. Gimnazijos mokslą išėjo Palangoje ir Šiauliuose. Teisių mokslus baigė Maskvoj 1916. Teisės srity Kaune užėmė svarbias tarnybas, kaip advokatas, teisėjas, apygardos teismo valstybės gynėjas. 1920-22 buvo Lietuvos vidaus reikalų ministeris, be to, ilgametis Draugijos užsienio lietuviams remti pirmininkas ir advokatų tarybos narys. Velionis taip pat bendradarbiavo spaudoje, reiškėsi vertimais, paliko 4 tomus atsiminimų, kurių du išleisti.


I š   v i s u r. — Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 1976 metus paskelbė Lietuvos Katalikų Bažnyčios metais.

Dienraščiui "Draugui" suėjo 60 metų. Kaip dienraštis jis pradėjo eiti 1916 kovo 31.

Tarptautiniame Eucharistiniame Kongrese rugp. 1 - 8 d. skatinami gausiai dalyvauti ir lietuviai. Washingtone įsteigtas mūsų reikalams informacinis centras, kuriam vadovauja Kęstutis Či-žiūnas. Adresas: 7766 Trevino Lane, Falls Church, Va. 22043.
Los Angeles Darmos Sambūrio scenos veikalų konkursas, kurio pirmoji premija 1000 dol., antroji — 500 dol., baigiasi birželio 1 d. Dramos Sambūrio adresas: 19534 Haynes St, Reseda, Ca. 91335. Vertintojų komisija: Vincė Jonuš-kaitė, Alė Rūta Arbienė, Irena Tamošaitienė, Viltis Jatulienė ir Dalila Mackia-lienė.

Lietuvos gen. konsulei Chicagoje Juzei Daužvardienei paskirta Lietuvių Fondo 1000 dol. premija už visuomeninę veiklą.

Dr. Vaclovas Paprockas staiga mirė kovo kovo 12 New Yorke. Velionis buvo gimęs 1905 Degučių valsčiuje, Zarasų apskrity. Buvo baigęs mokytojų seminariją, kai pradėjo studijuoti mediciną. Gavęs gydytojo diplomą, Kauno universiteto medicinos fakultete buvo asistentas. Medicinos studijas gilino užsienyje. Tremties metu dirbo savo specialybėj Austrijoj. Gyvendamas New Yorke, reiškėsi visuomeninėj ir kultūrinėj veikloj, ypač Liet. Gydytojų sąjungoje. Bendradarbiavo Medicinos žurnale.

R a š y t o j u o s e. — Juozas Švaistas (Balčiūnas) sulaukė 85 m. amžiaus. Jis yra gimęs 1891 kovo 18 Rokiškyje. Gyvena Los Angeles mieste.

Juozui Kralikauskui "Draugo" 1500 dol. premija už romaną iškilmingai įteikta Chicagoje kovo 28.

Leonardo Andriekaus poezijos vakaras įvyko kovo 28 Toronte. Jis jungėsi su V. Vizgirdos parodos atidarymu.

Dailė. — Viktoro Vizgirdos tapybos paroda kovo 28 - 29 suruošta Toronte Prisikėlimo parapijos parodų salėje. Dailininkas buvo iškabinęs 28 didelio formato paveikslus. Atidarant parodą jo kūrybą apibūdino Telesforas Valius. Parodą globojo parapijos katalikių moterų draugija.

Antano Tamošaičio tapybos darbų paroda Toronte Lietuvių namuose vyko kovo 13 - 14 d.d. Parodoje kabėjo 30 paveikslų.

Dail. Elenos Kepalaitės skulptūros darbų ir piešinių paroda įvyko New Yorke Phoenix galerijoje. Buvo rodoma 14 skulptūrų ir 12 piešinių. Tai ketvirtoji dailininkės paroda šioje galerijoje.

M u z i k a. — Aldonos Dvarionaitės piano koncertas įvyko kovo 13 Bostone konservatorijos rečitalių salėje.

Izidorius Vasyliūnas 70 m. amžiaus proga balandžio 3 pagerbtas Bostone Tarptautinio Instituto patalpose. Apie jubiliatą kalbėjo Vytautas Rastonis ir Leonardas Andriekus. Koncertinę programą adiko Aldona Kepalaitė iš New Yorko.
Gauta sveikinimų raštu. Dalyvavo apie 150 kultūrinius renginius lankančių žmonių. Pagerbimo proga leidinėlį apie Izidoriaus Vasyliūno muzikinę veiklą paruošė kun. V. Valkavičius. Aiduose jubiliatas bus paminėtas atskiru straipsniu.

Sol. Jūratė Veblaitytė nuolat dainuoja solo su Phoenix Woodwind kvintetu New Yorke, parūpindama jam taip pat lietuvių muzikos kūrinių. Kvintetas su baltiečių muzika koncertuos ir kituose miestuose.

Keramikė Jolanta Janavičienė savo dekoratyvinės keramikos dirbiniais yra žinoma Australijoje ir už jos ribų. Baigusi Freiburge (Vokietijoje) Ecole des Arts et Metiers, dar tęsė studijas Sydnejuje. Dabar dirba individualiai. Už savo dirbinius J. Janavičienė yra gavusi bendrose parodose Australijoje premijų. Ji rengia ir individualias parodas. Dalyvavo Val-lauris (Pietų Prancūzijoje) ir Faenza (Italijoje) įvykusiose Tarptautinės keramikos parodose. Netrukus J. Janavičienė išvyksta į Tarp. Keramikos Centro seminarą Romoje. J. Janavičienė dėsto keramiką Sydney moterų kalėjime. Būdama Romoje ji nori susipažinti su keramikos dėstymu Italijoje. Jos vyras Jurgis Janavičius yra hidrografas,

Valdos Šiugždaitės dailės paroda atidaryta kovo 26 Jaunimo Centre Chicagoje.

Canberros Nacionaliniam un-tete Australijoj pradėta dėstyti ir lietuvių kalba. Dėstymas suskirstytas j 3 grupes: truputį mokančių lietuviškai, visai nemokančių ir lingvistų, norinčių pramokti lietuvių kalbos mokslo reikalams. Lietuvių kalbos kurso organizatorius ir dėstytojas — Gintautas Kaminskas. Klausytojų šiuo metu per 30.

Jurgis Janavičius (Sydney, Australija), Naujosios Gvinėjos vyriausybei konsultuojančios firmos pakviestas, ilgoką laiką dirbo N. Gvinėjoje, vadovaudamas Furari upės aukštupio baseino tyrimo ir matavimo darbams. Šių darbų tikslas — ištirti hidrografinių stočių įrengimo sąlygas ir parengti atitinkamus planus, paruošti raportą. J. Janavičius baigė darbą ir grįžo į Sydnėjų. Jurgis Janavičius yra poetas, rašąs lietuviškai ir angliškai, yra išleidęs 2 poezijos rinkinius, bendradarbiaująs periodinėje spaudoje.


Patikslinimas
"Aidų" kovo mėn. nr. 103 psl. po paveikslu "Pasibučiavimas" turi būti parašas: Constantin Brancusi, o ne Bran-cuse.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai