Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Petras Jonikas: LIETUVIŲ BENDRINĖS RAŠOMOSIOS KALBOS KŪRIMASIS. Išleido Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoj 1972. Mecenatas — Lietuvių fondas. 334 psl., kaina 5 dol.
Kipras Bielinis: GANA TO JUNGO. Atsiminimai. Išleista K. Bielinio ir Amerikos liet. socialdemokratų s-gos literatūros fondo lėšomis New Yorke 1971. Viršelis K. Čerkeliūno. 492 psl., kaina 5 dol.
Jurgis Gliaudą: BRĖKŠMĖS NAŠTA. Romanas. Išleido Lietuviškos knygos klubas Čikagoj 1972. Viršelis G. Vaitienės. 384 psl., kaina 6 dol.
V. Mykolaitis - Putinas, RŪSČIOS DIENOS. Išleido Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoj 1972. Mecenatas — VI. Viję iki s. 40 psl., kaina 2 dol. 1944 išleisto rinkinio antrasis leidimas, perspausdintas "iš mus pasiekusio mašinraštinio nuorašo".
Aloizs Barons: CELI UN PĖDAS. 8 novelių vertimas į latvių kalbą, kurį atliko Janis Zarinš. Išleido Treji Varti 1971. 125 psl., kaina 2 dol. Prie novelių pridėtas dr. A. Klimo parengtas autoriaus aptarimas (119 - 124).
Joseph Ehret: VOM ADAM DER EUROPAER. Basei 1971. 46 psl.
Bronius Budriūnas — gaidų leidiniai: NEMUNAS LAUŽIA LEDUS (iš sonatos "Mano tėvynė") fortepijonui, kaina .2 dol.; LIETUVIO GIESMĖ (V. Mykokolaičio - Putino žodžiai) chorui su fortepijonu, premijuota PLB tautinių giesmių konkurse 1968, kaina 30 ct. — JAV LB Kultūros fondo leidiniai 1970. MIŠIŲ GIESMĖS (žodžiai kun. St. Ylos) chorui arba bendram giedojimui, mecenatas Kunigų Vienybės Connecti-cut apygarda, kaina 50 ct.; MŪSŲ ŽEMĖ LIETUVA (B. Brazdžionio žodžiai), premijuota PLB tautinių giesmių konkurse 1968, ir VALIO bendriniam dainavimui, kaina 30 ct. — Br. Budriūno kūriniams leisti fondo leidiniai, gaunami adresu: Br. Budriūnas, 2620 Griffith Park Blvd., Los Angeles, Calif. 90039.
Stasės Klimaitės (soprano) įdainuota plokštelė "LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ DAINŲ REČITALIS". J. Naujalio, St. Šimkaus, J. Gruodžio, K. V. Banaičio, VI. Jakubėno, J. Gaidelio ir kitų kompozitorių 14 dainų. Išleido "Lietuvių dienos", 4363 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029.
NAUJOJI VILTIS, 1971 - 72 metai, nr. 3, p. 120, kaina 2.50 dol. K. Škirpa rašo apie 1941 m. įvykius, Br. Ne-mickas — Rusijos - Kinijos kivirčą, V. Mingėla — Lietuvos žurnalistų s-gos istoriją, J. Jurevičius — J. Bačiūną.
Kiti leidiniai: AKIRAČIAI, 1971 lap-! kritis, nr. 10; LUX CHRISTI, 1972 vasaris, nr. 1 (V. Gidžiūnas rašo apie J. A. Pabrėžą, F. Gutauskas — parapiją kaip religinę bendruomenę, V. Balčiūnas — liturgiją parapijoje, A. Juška — pokarinę Delegatūrą); TECHNIKOS ŽODIS, 1971 nr. 5-6 (J. Zaikausko str. apie neoklasikinę architektūrą Lietuvoje; VARSNOS, 1971XI-XII, nr. 1 - 2, 16 puslapių mokslo ir kultūros mėnraštis, pradėtas leisti Varšuvoje. Leidėjas — Lietuvių visuomeninė kultūros draugija (turinti 1750 narių).
BOOKS ABROAD, Summer 1971, p. 377 - 568. Numeris skirtas rašytojui J. L. Borges. Lietuvių skyriuje R. Šilbajoris recenzuoja J. Apučio "Horizonte bėga šernai" ir K. Bradūno "Donelaičio kapą", V. Skrupskelytė — 1970 metų "Poezijos pavasarį".
BOOKS ABROAD, Autumn 1971, p. 569 - 744. Numeris skirtas paminėti P. Valery gimimo šimtmečiui. Lietuvių skyriuje R. Šilbajoris recenzuoja J. Degutytės "Šviečia saulė", lietuvių prozos rinktinę "Fische haben kein Ge-dachtsnis", V. Dūkas — A. Miškinio "Poeziia". S. P. Rosenfeld — K. Borutos "Die Muhle des Baltaragis".
BOOKS ABROAD, Winter 1972, p. 1-176. Specialioji numerio tema — dabartinės poezijos hermetizmas. Lietuvių skyriuje V. Dūkas recenzuoja VI. Dautarto "Pokalbį su upokšniu", R. Šilbajoris — B. Pūkelevičiūtės "Rugsėjo šeštadienį", A. Landsbergis — K. Sajos "Šventežerį", I. Gražytė — R. Šil-bajorio "Perfection of Exile".


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai