Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Kultūros naujienos PDF Spausdinti El. paštas

* Rugsėjo vienuoliktą dieną Augsburge mirė lietuvių dramaturgijos pionierius, Lietuvių Rašytojų Tremtinių Draugijos garbės narys J. Vilkutaitis-Keturakis. Jo parašyta ir 1895 metais išspausdinta komedija „Amerika pirtyje“ lietuvių tautinio atgimimo laikotarpyje buvo didelis įnašas mūsų literatūron.

* Lietuvių Bibliografinis Archyvas Šveicarijoje šį rudeni mini savo dviejų metų veikimo sukaktį. Archyvo rinkiniuose jau sutelkta apie 1500 pavadinimų. Bibliografijos archyvo adresas: Archyves Bibliographiąues Lithuaniennes. Dr. A. Gerutis. Berne (Suisse-Switzerland). Karl-Spittelerstr. 22.

* Exange Agency Correspondence and Advitissement Neumūnsteryje, britų zonoje, sutiko atspausdinti tremtyje išleistų lietuviškų knygų katalogą, parengtą Lietuvių Bibliografijos Tarnybos Memingene.

Lietuvių spaustuvės ir nauji laikraščiai užjūryje Kanados lietuviai Montrealyje jau įsigijo nuosavą spaustuvą. Dabar čia bus spausdinamas ir lietuvių laikraštis „Nepriklausoma Lietuva“. Nuvykus Argentinon „Varpo“ spaustuvės vedėjui K. Vaitkevičiui ir ten organizuojama leidykla ir spaustuvė. Tam reikalui sušauktas susirinkimas gyvai pritarė, užprojektuotas kapitalas, į ieškomos pirkti mašinos, nutarta statytis namus Buenos Aires. Savų spaustuvių įsigijimas tuose kraštuose turės didelės reikšmės emigracinei lietuvių spaudos ateičiai. Uragvajaus lietuvių kolonija be seniai einančio mėnesinio kultūros žurnalo „Laisvosios Lietuvos“. rugsėjo 10 dieną išleido naują patriotinį laikraštį „Pietų Amerikos Lietuvį“. Redaktorius-leidėjas Albinas Gumbaragis.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai