Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Vysk. Antanas Deksnys PDF Spausdinti El. paštas
Vysk. Antanas Deksnys,
kuriam gegužės 9 d. suėjo 70 metų amžiaus. Gimė 1906 Rokiškio apskrity, Juodupės valsčiuje, Butėniškio viensėdyje. Baigęs Rokiškio gimnaziją ir Kauno kunigų seminariją, 1931 įšventintas kunigu ir priskirtas Panevėžio vyskupijai. 1936-1940 studijavo Šveicarijoje, Fribourgo universitete filosofiją, kurią baigė daktaro laipsniu. Tuo laiku komunistams okupavus Lietuvą, negalėjo grįžti namo ir pasuko į Ameriką. 1943 paskirtas East St. Louis mieste lietuvių parapijos klebonu, kur dirbo iki 1969 m., kol buvo pašventintas vyskupu lietuvių tremtinių reikalams Europoje. Antanas Deksnys pasižymėjo gyvu pastoraciniu uolumu. Savo parapijoje pastatė lietuvių stiliaus bažnyčią ir už įvairius nuopelnus buvo pakeltas prelatu. Tapęs vyskupu, daug keliauja, lankydamas savo tautiečius visose Europos valstybėse. Jo misija sunki, bet jubiliatas ją atlieka entuziastiškai, nesigailėdamas sveikatos.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai