Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MŪSŲ BUITYJE PDF Spausdinti El. paštas
Parašė Red.   
I š   v i s u r. — Prez. G. Fordas spalio 2 Baltuosiuose Rūmuose priėmė 26 tautybių vadovaujančius asmenis. Lietuviams atstovavo JAV LB krašto valdybos pirm. Algimantas Gečys, vicepirm. dr. A. W. Novasitis ir Kazimieras Ok-sas. Pokalbį su prezidentu rodė televizija. Tą patį rytą Pittsburghe Hiltono viešbuty demokratų kandidatas Jimmy Carter priėmė gausią LB delegaciją, kuriai vadovavo R. Česonis.

Marianapolio gimnazijos, vedamos tėvų marijonų, 50 m. sukaktis paminėta spalio 8-10 iškilminga programa ir gausiu buvusių mokinių dalyvavimu. Gimnazijos direktorius yra kun. Jonas Petrauskas, MIC.

Pasaulio Lietuvių Katalikių Moterų Organizacijų Sąjunga rugsėjo 26 Put-name paminėjo savo gyvavimo 25 m. sukaktį. Su tuo minėjimu buvo sujungta ir jos garbės pirmininkės Magdalenos Galdikienės 85 m. amžiaus sukaktis.
Ta proga įvyko iškilmingos pamaldos, akademinė programa ir koncertas.

Tėv. Jurgis Gailiušis, pranciškonų provincijolas, spalio 11 išvyko į Asyžių dalyvauti pranciškonų ordino generalinėj kapituloj. Grįš lapkričio pradžioj.

Lietuvių Fondo kapitalas šiuo metu yra milijonas ir 294,141 dol. Tai pranešta rugsėjo 22 Chicagoje sušauktame valdybos posėdyje. LF tarybos pirmininkas yra dr. G. Balukas, valdybos pirm. — dr. A. Razma.

Bostono LB kultūros klubui nuo šio rudens pirmininkauja Mykolas Drunga. Spalio 2 pirmajame šio sezono susirinkime prof. Rimvydas Šilbajoris iš Ohio valstybinio universiteto kalbėjo apie Balio Sruogos ryšį su simbolistais.

Jaunimo Centro Chicagoje plečiami pastatai. Spalio 10 prakasta žemė naujai statybai.

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija spalio 2 kultūros premijos 1000 dol. čekį įteikė Kento universiteto lietuvių studijų fondui. Ta proga Clevelande suruoštas pobūvis. Ši premija yra dvidešimtoji. Draugijai vadovauja dr. J. Stankaitis.

Meilutei Žiaugrienei atminti Bostono lietuviai Lietuvių Fondui suaukojo 1000 dol.

Pranas Bražinskas ir jo sūnus Algirdas, ilgai vargę, nuo rugpiūčio 24 yra JAV. Rugsėjo 22 Vliko pirm. dr. K. Valiūno namuose jie susitiko su lietuvių spaudos ir radijo atstovais.

Lietuvių Kunigų Vienybės metinis suvažiavimas įvyko Chicagoje spalio 6-8.

Lietuvių ateivijos paroda vyksta Brooklyno Apreiškimo parapijos mokykloje spalio 24 - lapkričio 14. Iniciatorius — dr. Jonas Lenktaitis

Liet. Kat. Moterų Draugijos Mel-bourno skyrius Australijoje rugsėjo 5 minėjo savo veiklos 25 m. sukaktį. Ta proga buvo pamaldos, moterų dailės paroda, koncertas. Skyriui vadovauja H. Statkuvienė.

Australijos Lietuvių Fondas pagyvino aukų rinkimą. Buvo paskelbtas aukų telkimo mėnuo. Lietuvių visuomenė jautriai atsiliepė. Fondo tikslas — lietuvybės išlaikymas.

Australijos Piliečių Komitetas Lietuvos Teisėms Ginti išleido informacinį leidinį anglų kalba: "Lithuanian Catholic Church in Soviet Concentration Camp" ir "Soviet Terror in Lithuania". Pirmajame pateikiama Nijolės Sadūnaitės bylos aprašymas ir kaltinamosios kalba teisme. Antrajame — 52 sutentiški paveikslai 1941 sovietų įvykdytų Lietuvoje kankinimų ir žudynių.

L i t e r a t ū r a. — Albinui Baranauskui paskirta Lietuvių Rašytojų Draugijos 1000 dol. premija už romaną "Rudenys ir pavasariai".

Sydnėjaus lietuvių rašytojų ir literatų būrelis suruošė poeto Prano Vaičaičio 100 m. gimimo ir 75 m. mirties paminėjimą. Apie poetą kalbėjo Juozas Al-mis Jūragis. Jo kūrybą deklamavo D. Bortkevičienė ir Paulius Rūtenis.

Birutės Pūkelevičiūtės kūrybos vakaras buvo spalio 23 Kultūros Židinyje Brooklyne. Visą programą atliko autorė, atvykusi iš Chicagos. Vakarą ruošė birutietės. Spalio 1 rašytoja interpretavo O. V. Milašiaus kūrybą Jaunimo Centre Chicagoje.

Leonardo Andriekaus poezijos vakarą rugsėjo 18 suruošė Subatvakarių vadovybė Tautiniuose Namuose Bostone. Apie autorių ir jo naujausią eilių rinkinį "Už vasaros vartų" kalbėjo Stasys Santvaras. Subatvakariams vadovauja Edmundas Cibas.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai