Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Studentų Ateitininkų žiemos stovykla PDF Spausdinti El. paštas
A K A D E M I N I S G Y V E N I M A S

Jau kuris laikas, kaip Studentų Ateitininkų Sąjunga rengia savo žiemos ir vasaros stovyklas. Praeitą vasarą dėl ekonominių sąlygų stovykla negalėjo įvykti. Tai šiai žiemai buvo padėtos nemažos pastangos, ir stovykla įvyko nuo vasario 23 iki kovo 2 d. Garmische, Ir ši stovykla būtų sudužusi į įvairius sunkumus, jei nebūtų pagelbėję „Pax Romaną“. Tuo reikalu valdybos atstovai lankėsi Šveicarijoje. „Pax Romaną“ parėmė stovyklaujančius, duodama net 100 pakietėlių, ir padėdama išrūpinti iš vyriausios IRO vadovybės visiems stovyklaujantiems nemokamus bilietus. Garmischo lietuvių stovykla davė patalpas ir nakvynes. Taip net iš tolimiausių universitetinių miestų (maždaug iš 22 vietovių) galėjo suvažiuoti virš 120 studentų darbui, žiemos sportui ir poilsiui.

Šitoji stovykla buvo skirta šeimos ir katalikiškosios akcijos problemoms nagrinėti. Buvo parengtas ištisas paskaitų ciklas. Šeimos problemoms buvo skirta šios paskaitos: Prof. Dr. Maceina - „Šeimos laimė ir jos tragiką“ (paskaita turėjo tris dalis- pirma bendra visiems, antra - mergaitėms, trečia vyrams); kun. Dr. J. Vaišnora - „Krikščioniškosios santuokos pagrindai“, kun. V. Pikturna -“Mišrių šeimų problema“. Katalikiškąją akciją ir aktualiuosius dabarties klausimus nagrinėjo kun. prof. St. Yla savo dviejose paskaitose: „Naujieji katalikiški sąjūdžiai V. Europoje“ ir „Lietuviškųjų tradicijų išlaikymas išeivijoje“.

Po paskaitų ciklo, vasario 27 dieną, sekmadienį, įvyko Studentų Ateitininkų Sąjungos iškilmingas posėdis, kurį pagerbė savo atsilankymu ir pasakė sveikinimo kalbas aukšti svečiai: Dr. Kirchner, buvęs „Pax Romaną“ sekretorius, dabar tvarkąs studentų pagalbos reikalus Vokietijoje, (jis pasveikino suvažiavimą ne tik „Pax Romaną“ vardu, bet ir nuo kelių tarptautinių studentų sąjūdžių); Dr. Eeagen, amerikiečių karinės valdžios atstovas prie Bavarijos; prof. Dr. A. Wenzl, Mūncheno universiteto prorektorius. Posėdis buvo baigtas specialiu koncertu, kurio programa atliko smuikininkas Iz. Vasyliūnas, čelistas Saulius ir pianistas Ružickis.

Mūncheno un-to prorektorius prof. Dr. A. Wenzl, didelis lietuvių bičiulis, stovykloje svečiavosi bent tris dienas ir vieną vakarą studentams paskaitė paskaitą apie egzistencializmą.

Stovykloje taip pat apsilankė įvairių svečių: Vyriausias Sielovados Tvarkytojas kan. F. Kapočius, BAL-Fo, LTB atstovai ir pasakė sveikinimo kalbas.

Užgavėnių proga patys stovyklautojai vietiniai visuomenei davė muzikos, dainos ir poezijos koncertą.

Stovyklos gyvenimas prasidėdavo rytmetį pamaldomis, kurias laikė ar Sąjungos dvasios Vadas kun. V. Pikturna, ar Tėvas V. Gutauskas SJ. Dienos metu šalia paskaitų buvo surandama laiko sportui, kopimui į kalnus ir įvairių vietovių lankymui. Vakare po visų darbų buvo skaitomas jumoro laikraštėlis ir diena baigiama vakarinėmis maldomis.

Vasario 28 dieną prasidėjo suvažiavimo posėdis. Buvo renkama nauja Sąjungos valdyba, diskutuojama dėl tolimesnės veiklos ir pasisakoma kai kuriais organizacijos bei drausmės reikalais. Visų draugovių ir atskirų vienetų atstovai perrinko valdybą ir jos centrą perkėlė iš Mūncheno į Tūbingeną. Padidėjus ryžiui su užsieniu, su kitų tautų studentų organizacijoms, tam reikalui sudarytas atskiras ušsienio komitetas su centru Mūnchene.

Stovykla praėjo geroje nuotaikoje, ir visi studentai išsiskirstė nusiteikę dirbti, gilintis į savo ideologiją, nešti krikščioniškąją mintį į visą gyvenimą, išeivijoje neišsiblaškyti, visur ir visada remti mūsų tautos reikalus.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai