Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Korp. Gajos suvažiavimas PDF Spausdinti El. paštas
A K A D E M I N I S   G Y V E N I M A S
 
Šiemet sukanka 20 metų nuo „Gajos“ korporacijos įsikūrimo. Šitą sukaktį atžymėti ir buvo š. m. vasario 19-22 d. d. Garmische sušauktas gydytojų filisterių ir medicinos studentų korporacijų suvažiavimas. Ta proga buvo susirinkę 26 filisterių ir 25 studentų atstovai. Dr. D. Jasaitis skaitė paskaitą apie „Gajos“ uždavinius, prof. Meškauskas - „Gajos“ įsikūrimą, dr. K. Ambrozaitis - „Gajos“ veiklą okupacijų metu. Šalia to buvo nagrinėta ir kai kurios mokslo problemos: prof. Meškauskas - „Strumos problema dabarties metu“, prof. Stankaitis - „Rehzos faktorius ir jo reikšmė medicinai“, kun. prof. A. Šidlauskas - „Medicina ir religija“.

Per dvidešimt metų „Gajos“ korporacija yra išaugusi į stiprų vienetą, davusi visuomenei gerų specialistų, tvirtų moralinių asmenybių. Okupacijų metu ji sudėjo nemažas aukas bendram tėvynės labui, o tremtis jos nepalaužė. Jos nariai sustiprėjo, užsigrūdino ir pasiryžo kovoti už nelygstamus ateitininkijos idealus. Ypač skatinamas narių geras profesinis pasiruošimas, kad būtų galima išlaikyti naikinamos tautos likučius ir kad pati tauta augtų sveika ir gaji. Tuo tikslu jie pasižada moralės principuose, gydytojo etikos problemos sprendime, ypač negimusios gyvybės žudymo klausime, laikytis besąlyginiai lietuvio kataliko gydytojo tradicijų, nepažeidžiant tikrosios žmogaus vertės.
Pakilioje ir darbingoje nuotaikoje praėjęs suvažiavimas išleidžia savo korporacijų narius į pasaulį, uždedamas jiems moralinę pareigą rūpintis naujaisiais broliais ir seserims, padėti jiems kuo geriausiai pasiruošti savo profesijai, palaikyti ryšį su vadovybe, stiprinti ateitininkijos pasaulėžiūros ugdymą ir besąlygiškai jungtis į bendrą kelią Laisvai Nepriklausomai Demokratiškai Lietuvos Valstybei atkurti.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai