Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
* VILNIUS THE CAPITAL OF LITHUANIA. By T. J. Vizgirda, Architect. 105 Illustrations. Lithua-nia - Country and Nation II.

* Kristijonas Donelaitis METAI. Spaudai paruošė J. Ambrazevičius, iliustravo medžio raižiniais V. K. Jonynas. Tai V K. Jonyno iniciatyva pakartotas tremtyje 1940 metų Švietimo Ministerijos leidinys.

* PETRAS KIAULĖNĄS. Preface de Maurice Šchere r. Edition „Patria“ Tūbingen. Gausiai iliustruota monografija prancūzų, anglų ir vokiečių kalbose.

* Jonas Grigolaitis NACIŲ PRAGARE Kalinio Nr. 40627 išgyvenimai nacių koncentracijos stovyklose 1941 - 1945 metais. Išleido „Mūsų Kelias“ 1948 m. Kaina 4 DM, viršelio piešinys dail. A. Rūkštelės. 238 psl.

* NAUJOJI AUŠRA. Mėnesinis lietuvių kultūros žurnalas, 1948 m., gruodis, Nr. 1 (10) II metai. Redaktorius Anatolijus Kairys. Redakcijos adresas: 7029 S. California Ave., Chikago 29, 111. USA

* ŽINGSNIAI Kultūros žurnalas. 1948, spalis, Nr. 15, 64 psl. Redakcijos adresas: (2) Diepholz, Litauisches Lager, Britische Zone.

* Gražina Krivickienė ir Viktoras Petravičius DAINOS. VIEUX CHANTS. Fribourg en Bresgau, 1949.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai