Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
* Vladas Šlaitas, ŽMOGIŠKOS PSALMĖS, eilėraščiai, Detmoldas, 1949, „Pradalgė“, 112 psl., viršelis ir vinjetės dail. Antano Petrikonio.

* T. DamazasDeveau O.F.M., ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, vertė J. Povilonis, Kennebunk Port, Maine 1948 m. Lietuvos Pranciškonų leidinys Nr. 3, 176 psl.


* PASKUTINIŲJŲ POPIEŽIŲ ENCIKLIKŲ ir p. Pijaus XII kalbų rinkinys svarbesniais žmonijos viešojo gyvenimo klausimais, spaudai paruošė vyskupas Dr. Vincentas Brizgys, 1949 m., Lux, 630 psl.

* NOVELLEN VOM BALTISCHEN MEER, Novellen, Skizzen und Legenden von einigen litauischen Schriftstellern, redigiert von Domas Penikas, 1948, Vega-Verlag, 158 psl.

* LIETUVIŲ KNYGA TREMTYJE 1945-1948, sudarė Lietuvių Bibliografinė Tarnyba Memmingen, Bavarijoj, išleido International Exchange Agency Correspond. and Advertisement, Neumuenster, Germany, British Zone.

*K. S. Stanislavskis, AKTORIAUS SAVIRUOŠA, saviruoša kūrybiniame pergyvenimo procese. Mokinio dienoraštis, Adolfo Meko rūpesčiu atspaustas rotatorium iš Algirdo Jakševičiaus vertimo, išleisto Švietimo Ministerijos 1940 m. Kaune, išleido „Žvilgsniai“-“Giedra“ 1948 m. Kassel, 200 egz.

* KANADOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS BIULETENIS N-riai 1, 2, 3, 4, Montreal.

* TĖVYNES SARGAS, kultūros, visuomenės, politikos ir socialinių mokslų žurnalas, 1949 m. Nr. (5) 1.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai