Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AKADEMINIS GYVENIMAS PDF Spausdinti El. paštas

Studentija ir muzikinis išsilavinimas. - Matydamas studentijoje mūsų būsimąjį elitą, siaubingai išsigąstu jo baisaus antimuzikalumo... Jei gimnazijoje moksleivis gavo kad ir labai skurdaus muzikos minimumo, tai universitete jis jo visai negauna. Muzikalumo lavinimas paliktas privačiai studentijos iniciatyvai ir tradicijoms. Atrodytų, kad organizacijų konferencijos bei studijų dienos būtų puiki proga ir muzikos studijoms papildyti bei muzikinį skonį lavinti. Aš nemanau, kad aš čia žiūriu pro specialisto akinius. Muzika nėra kokia nors specialybė, kaip ja nėra nei tapyba nei literatūra. Specialybe ji tampa tik specialisto ugdymui. O plačioms masėms ji yra aukščiausios rūšies dvasios penas, kurį priimti bei suprasti reikia ir tam tikro pasiruošimo. Tam reikia nemaža pastangų. Šiandien mes labiausiai atsilikę muzikos srityje. Mūsų elitas pradeda kurti baisią tezę - muzika muzikams! Tai lygiai tas pat, jei kas sakytų: kunigų pamokslai kunigams. Ne, muzikai nėra idijotai, kad „bovytų“ vienas kitą savo kūriniais. Muzikai yra mūsų muzikinės dvasios vadai ir nori tarnauti visuomenei. Būdami mažiausiai pajėgūs visuomeniškai, politiškai, ekonomiškai, sakyčiau net ir moksliškai, jie žūsta gyvenimo nelygioje kovoje, jei visuomenės elitas - inteligentija ir jos ateitis - studentija nenori nieko apie muziką žinoti. Jei mūsų elitui terūpi tik siaura jo specialybė bei jo užimama vieta, kokiu skurdžiu jis tampa ir tai gana trumpu laiku! Kokių siaurų karjeristų sulaukiame iš jo ir kokių baisių aukų atsiranda! Vieninteliu tokio „elito“ maistu tampa kortos ir gėrimai. Tai baisus gyvenimas, o vadovaujančiose vietose visiškai nepateisinamas.


Jeigu pažiūrėtume patriotiškai, turėtume taip pat pripažinti, kad savo pareigų tėvynei pilnai neatliekame muzikos atžvilgiu. Būdami svetimųjų pavergti, pasižymėjome savo muzikalumu. Mūsų tautos masė, susispietusi aplinkui arklą, sukūrė nepaprastą lobyną, liaudies melodijas. Tas lobynas nevieno kultūringo vakariečio atkreipė malonų dėmesį. Muzikalios tautos vardas buvo mums dažnai duodamas. Bet štai, mes išeinam iš primityvios artojų stadijos. Mes susilaukiame savos inteligentijos luomo. Mūsų liaudies menas, būdamas neįkainuojamas lobynas, mūsų inteligentijos sluogsniui tėra tik primityvizmo ir atsilikimo žymė. Jis reiškia ne ką kitą, kaip apsileidimą, kaip tinginystę įsigyti kultūrinių muzikos vertybių. Liaudies menu mes norime lyg užsidengti, lyg pasiteisinti prieš nenorimą ar negalimą įsigyti muzikinę kultūrą. Dažnas suverčia atsakingumą muzikams. Gal būt nevienas muzikas dar nepilnai priaugo prie savo uždavinio. Gal dažnas naudoja muziką tuščioms savo ambicijoms. Gal nevienas ir muziko vardo nėra vertas. Tačiau tarp mūsų yra ir nemažas būrys rinktinių muzikų, kurie gražiausias savo jėgas atidavė muzikinei kūrybai. Atsiremdami į jų laimėjimus, mes galėjome išsivystyti puikų muzikinės kultūros klestėjimą. Bet jų kūryba nerado atramos visuomenėje, svarbiausia inteligentijoje ir valdančiuose sluogsniuose. Ji, kaip nelaistoma gėlė, suskubo savomis jėgomis sukrauti tik žiedą, kad pražydus numirtų, nesubrandinusi nė naujų sėklų. Vieni muzikai yra bejėgiai, nes jie kuria ne sau, o visuomenei. Ir šiandien mes randame jau naujų apibūdinimų svetimoje literatūroje. Būdami iš prigimties muzikali tauta, įėję į kultūrinį savo gyvenimo tarpsnį nepateisinom šio savo vardo. Pasaulis laukė iš mūsų pasaulinių vertybių, tik mes dėl savo nerangumo neskubam tų vertybių siekti. Ir čia yra mūsų patriotinė nuodėmė. Patiekti iš primityvaus ūkio pasaulinės markės sviesto sugebėjome. Bet iš savo praamžinu ir jau pripažintų liaudies muzikos vertybių išvystyti pasaulinių vertybių kultūringa forma nepanorėjome.

Aš, žinoma, nenoriu kaltinti nieko, bet jau pats laikas atkreipti į tai dėmesį. Reikia dėti visas pastangas šią spragą užpildyti. Studentija yra paskutinis tarpsnis pakopoje į inteligentiją. Sutvarkius jos muzikinio lavinimosi programą, būtų galima labai daug pasiekti.

Konkretizuodamas šias mintis norėčiau siūlyti, kad studentų suvažiavimai ar studijų dienos neapsieitų be rimtų koncertų. Du, trys rečitaliai rinktinėm programom iš įvairių sričių turėtų rasti vietos studentiškose konferencijose. Gali būti fortepijono rečitalis, smuiko, violončeles arba vargonų, jei rengiamojoje vietoje yra bažnyčia su gerais vargonais. Gali būti vokalinis koncertas, bet būtinai rimtos programos ir vienos ar vieno vokalisto. Mišrūs koncertai turėtų būti visai išbraukti. Jiems vieta būtų tiktai paprastuose studentų pasilinksminimuose, kurių tikslas yra pramoga, o ne auklėjimas. Kamerinė muzika, kaip trio, kvartetai turėtų būti plačiausiai toleruojami. Praktiškai galėtų susidaryti tradicija kviesti studijų dienoms tuos menininkus, kurie pastaraisiais metais davė naujų rimtų programų. Tokiu būdu studentija būtų įtraukta į pačias muzikos aktualijas ir galėtų sekti mūsų muzikos išsivystymą. Tokiu būdu įsivyrautų puikios tradicijos, ugdančios mūsų muzikinę kultūrą tarp studentų, palaikydamos ryšį su kuriančiaisiais menininkais. Naujos kūrybos parodymas būtų geriausia vieta studentijoje, kuri ją domėtųsi ir ją nagrinėtų. Šiai kūrybai nereiktų pelėti rankraščiuose, o studentijai nereiktų gadinti savo skonio banalia muzika.

* * *

- P-lė Danutė Narutavičiūtė Antiokijos universitete (Kolumbija) organizuoja žurnalistikos katedrą ir tikisi netrukus pradėti šios rūšies paskaitas.

- Prof. Kaz. Pakštas, dėstęs Rytų Europos geografiją ir rusų kalbą kariuomenės kalbų mokykloje Monterey (USA), dėl ligos buvo priverstas iš šios vietos pasitraukti: jam yra padaryta sunki inkstų operacija.

- Dr. K. Alminauskas jėzuitų universitete Los Angeles (USA) dėsto rusų ir vokiečių kalbas. Dėl mažo atlyginimo su šeima verčiasi gana sunkiai.

- Dr. Pr. Padalskis Detroito (USA) universitete dėsto ekonomikos mokslus, turėdamas 14 valandų savaitėje. Jo paskaitos yra studentų mėgiamos.

- Studentai Julius Kakarieka ir Paulius Stelingis, gavę per „Pax Romaną“ Chilės kat. Akcijos stipendijas, studijuoja Santiago (Chile) universitetuose: Kakarieka valstyb. universitete istoriją, Stelingis kat. universite ispanų literatūrą. Abu gyvena kat. Akcijos laikomame studentų bendrabutyje.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai