Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ISTORINĖ APYSAKA VAIKAMS PDF Spausdinti El. paštas
Parašė M. G.   
VLADAS VIJEIKIS: Saigūnas. Tėviškėlė, Chicago, 1976. 156 psl., 20 paveikslų, iliustruota Vlado Vijeikio.

Tai istorinė apysaka, taikyta vienuolikos su viršum metų vaikams. Knyga įdomi — pilna nuotykių, įtampos. Herojai ne kartą pakliūva į kryžiuočių kalėjimus ir turi pabėgti, ne kartą jie turi gintis nuo užpuolimo.
Jaunasis Saigūnas — tai gabus, narsus Gedimino pasiuntinys. Jis turi giliai į vokiečių žemes nunešti Gedimino laišką. Pavojinga kelionė vaizdžiai aprašyta, skaitytojas pajunta tais laikais lietuvių bei vokiečių žemėse viešpatavusią neramią nuotaiką.
Ypač pasisekę įvairių žmonių charakterių apibūdinimai: štai karštas Saigūno tėvas Vismantas, ramus, bet žodžiais įgnybti mokąs Jūragis, kryžiuočių iš Lietuvos pagrobtasis vienišas Fundenas, kilnusis kryžiuotis Bergardas, kovingas, užsispyręs žemaitis Juodis, kerštingas Vaišilgas, apgaulingas kryžiuotis Glocas Ras-terhausiškis. Gediminas pavaizduotas kaip išmintingas, galingas ir visų gerbiamas Lietuvos valdovas.

Du priekaištai. Knygoje pasirodo tik viena moteris, ir tai labai trumpai. Ji lieka neaiški, lyg moteris netiktų kilnių nuotykių aprašymui. O juk moters vaidmuo šitokiose knygose kaip tik svarbus, iškeliąs karingųjų vyrų charakterio kilniąją bei švelniąją pusę. Antra, knyga užsibaigia Gedimino žuvimu. To galingo valdovo mirčiai aprašyti neskirta nė pusės puslapio. Užtat knygos užbaiga atrodo per staigi, neišvystyta.

Nepaisant trūkumų, knyga tikrai įdomi. Kiekvienas berniukas turėtų ją pavartyti.
M. G.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai