Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Pranas Naujokaitis: LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA. IV tomas (1944-1975). JAV LB Kultūros Taryba, Chicago. 1976. 579 psl., 10 dol. Gaunama adresu: A. Kareiva, 7030 So. Rockwell, Chicago, 111. 60629.
Vitalija Bogutaitė: PO VASAROS. Eilėraščiai. Išleido Ateitis. Aplankas — Zitos Sodeikienės. 1976, 72 psl. Kaina 4 dol.

Aldona Veščiūnaitė:
ŽODŽIAI KAIP SALOS. Eilėraščiai. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1976. Iliustracijos Viktoro Simankevičiaus. 64 psl.

Julius Sinius: DAINOS IR GIESMĖS BROLIAMS LIETUVIAMS (su gaidomis). Išleido Veronika Maminskaitė -Kulbokienė. Gaidas įgraviravo Jonas Zdanius. 1976, 100 psl.

Vida Augulytė ir Juozas Plačas: ŠIMTAS ŽAIDIMŲ DIDELIEMS IR MAŽIEMS. JAV LB Švietimo taryba, Chicago, 1976. 124 psl., 2 dol. Užsisakymui adresas: A. Kareiva, 7030 S. Rock-well St., Chicago, 111. 60629.

Į LAISVĘ, 1976 gruodis, Nr. 68. 72 psl., 2.50 dol. Straipsniai: L. Dambriū-nas — Dabartinė Lietuvos būklė ir kelias į ateitį, V. Kutkus — Bendruomenės problemos ir jų priežastys, St. Žymantas — Susitikimai su Pranu Padaliu. Apžvalgose
— LFB savaitėj jaunimo svarstybos. Šio numerio red. — V. Vaitiekūnas.

NAUJOJI VILTIS, Nr. 9 (1976), 128 psl., 3.50 dol. Straipsniai: A. Gerutis
— Pirmieji nepriklausomos Lietuvos metai, L. Dargis — Neprkklausomos Lietuvos 1937 m. tautinės pajamos, A. Bud-reckis — Vilniaus vyskupai XVIII a., VI. Juodeika — K. Markso psichografinis profilis.
įvairūs leidiniai: AKIRAČIAI, 1976, Nr. 8 (K. Reikalo paskutinių poezijos rinkinių recenzija), Nr. 10 (pokalbis su J. Brodskiu); MŪSŲ ŽINIOS, Nr. 18 (paminima a. a. kun. K. Pečkys), Nr. 19 (J. Puzino str. apie Kražių įvykius 1893 m., K. Bradūno — apie "Žemės" antologijos 25 m. sukaktį).

MŪSŲ SPARNAI. Lietuvių Evangelikų Reformatų žurnalas. 1976, gruodis. Straipsniai apie Liudviką Rėzą ir Aleksandrą Kuršių; gvildenami religiniai klau-simiai. Iliustracijos J. Dagio.
ŠALTINIS, 1976, Nr. 4. S. Marulio, MIC, 3-čias tęsinys apie bažnytinės provincijos Lietuvoje 50 m. sukaktį. Nr. 5 paminima Šaltinio ir prel. Juozo Gutausko 80 m. amžiaus sukaktys.

LAIVAS, 1976, Nr. 11. Kun. J. Pruns-kis rašo apie kun. Edmundą Montvilą, kilusį iš Cicero, 111., ir aptarnaujantį raupsuotuosius Indijoje.
Birutė Ciplijauskai tė: THE NOVE NT A YOCHISTAS AND THE CAR-LIST WARS. Atspaudas iš Hispanic Re-view, Vol. 44, No. 3, 1976, p. 265-279.
Andre Martin: LITHUANIE. Terre de foi, terre des croix. Editions Albatros, Paris, 1976. 198 p.

Paulius Jatulis: ORIZZONTI DELLA FEDE OPEROSA IN LITUANIA. Atspaudas iš knygos S. Congregationis de Propaganda Fide memoria rerum 1622-1972, t. II (red. J. Metzler, Herderio leidykla, 1973), p. 791-800. Suglaustai pateikiama, kas apie Lietuvą randama Tikėjimo platinimo kongregacijos archyve XVII-XIX a. (6 temos).

R. J. Girnius and L. W. Anderson: COLLISIONS OF He + IONS V7ITH a Rb VAPOR TARGET. Atspaudas iš Olandijoj leidžiamo žurnalo Nuclear Instruments and Methods 137 (1976), 373-378.

A STRUGGLE FOR HUMAN RIGHTS. LKB Kronikos Nr. 13. Vertė J. Norvilienė. Kunigų Vienybė, Maspeth, N.Y., 1976, 49 psl. Įvadinis žodis red. kun. K. Pugevičiaus.

BOOKS ABROAD, 1976, rudens laida, 743 - 968 psl. Leidžia Oklahomos universitetas. Paminima žurnalo 50 m. sukaktis. Rimvydas Šilbajoris recenzuoja Algimanto Baltakio "Dedikacijas" (Vilnius, 1975), Justino Marcinkevičiaus eilių rinkinį "Mažosios poemos" (Vilnius, 1975). ir Juozo Kralikausko romaną "Martynas Mažvydas Vilniuje" (Chicago, 1976). Kęstutis Keblys recenzuoja Liudo Dovydėno romaną "Broliai Domeikos", kurį Milton Stark išvertė į anglų kalbą (Boston, 1976).

PROBLEMS OF COMMUNISM, 1976 rugsėjo - spalio laida, 96 psl. Leidėjas: US Information Agency, 1776 Pennsyl-vania Ave. N.W., Washington, D.C. Gaunama dažniausiai nemokamai, jei paprašoma. Pirmuoju straipsniu (Adam Bromke) apžvelgia Lenkijos padėtį po 1971 darbininkų sukilimo, kai valdžią perėmė Ed-ward Gierak. William E. Odom rašo apie sovietų visuomenės karinį paruošimą, apimantį visus piliečius nuo pat vaikystės.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai