Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vincas Ramonas: DULKĖS RAUDONAM SAULĖLEIDY. Antras papildytas leidimas, išleido JAV LB Švietimo taryba, 1976, 399 psl.

Prof. Augustinas Voldemaras: RAŠTAI. 90 metų sukakčiai paminėti. Redagavo Morkus Šimkus. Laisvosios Lietuvos knygų leidykla Nr. 5. Chicaga, 1976. 665 psl., kaina 15 dol.

Benvenutas Ramanauskas, OFM: BROLIAI, PRADĖKIME. Religiniai skaitiniai, išleisti minint 750 m. nuo šv. Pranciškaus mirties. Išleido pranciškonai. Brook-lynas, 1976, 272 psl.

Joseph Ehret: VOM ADAM DER EU-ROPAER. II laida. Basei, 1977. 46 psl. Informacinis leidinėlis kitataučiams apie Pabaltijo valstybes. Pirmuosiuose dviejuose skyriuose autorius rašo apie lietuvių tautos istorinį kelią ir jos kalbą, lygindamas ją su sanskrito, graikų, lotynų ir vokiečių kalbomis. Trečiajame skyriuje piešiama visų trijų Pabaltijo tautų dalia sovietinėje okupacijoje. Ketvirtajame skyriuje Pabaltijo valstybės apžvelgiamos 1918 - 1968 m. laikotarpy kaip kolonializmo bei deportacijų aukos ir iškeliama jų teisė nepriklausomai gyventi.

LIETUVIŲ DIENOS. 1977 sausio numeris, kuriuo pagerbiamas Jurgis Gliaudą 70 metų amžiaus proga. Gen. St. Raštikis rašo tema "Karas ar taika". Jurgis Gliaudą pateikia išsamią savo protėvių apžvalgą. S. Kaunelienė apibūdina Detroito Tarptautinio instituto tautybių patalpose pernai vykusią lietuvių kultūrinės buities parodą. Poezija — Aldonos Prižgintaitės. Numeris iliustruotas Jurgio Gliaudos, minėtis parodos ir kitomis lietuviško gyvenimo nuotraukomis. Angliškoje žurnalo dalyje paminėta dr. J. Bielskis ir Vl. Jakubėnas. Lietuvių Dienas leidžia Antanas Skirius, 4364 Sunset Blvd., Hollywood, Calif. 90029. Metinė prenumerata 12 dol.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai