Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas J. Bagdanavičius: TAUTOS SAMPRATA IR LIETUVIŲ TAUTOS INDIVIDUALYBĖ. Paskaitų kursas Čikagos Pedagoginiame lituanistikos institute. Autoriaus leidinys, Chicago 1977, 132 psl. (didelio formato mašinraštis).

Petras Melnikas: DEBESYS IR PROPERŠOS. Išle-ido Lietuviškos knygos klubas. Chicago 1977, 292 psl. Aplanką piešė O. V. Virkau. Kaina 6 dol.
juozas Toliušis: 13-JI LAIDA. Pasakojimų pynė jaunimui. JAV LB Švietimo tarybos leidinys. Iliustracijos Aleksandro Jakšto. Chicago, 1977, 254 psl., kaina 4 dol.

J. Burkus: DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI. Sūduvos laidinys, Hot Springs, Ark., 1997, 444 psl., kaina 8.50 dol.

LIETUVIŲ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA, III t., 1975-1976. Išleido L. K. Religinės šalpos rėmėjų sąjunga, Chicago, 1977, 424 psl., kaina 5 dol. Aplankas ir iliustracijos — ses. Mercedes.

Dr. Konstantinas Jurgėla: LITHUA-NIA: THE OUTPOST OF FREE-DOM. Published by The National Guard of Lithuania in Exile in cooperation with Valkyre Press, Inc., St. Petersburg, Fla., 1977, 387 psl., kaina 15 dol.
Joseph L. Navickas: CONSCIOUS-NESS AND REALITY. HegeVs Philoso-phy of Subjectivity. Martinus Nijhoff, The Hague, 1976. 284 psl., 22 dol. (60 guldenų).

Povilas Rėklaitis: KLEINLITAUEN IN DER KARTOGRAPHIE PREUSSENS. Ein Beitrag zur Gechichte des Gebiets namens Litauen im ehemaligen Koenig-reich Preussens. Atspaudas iš: Lithuania Minor, III (1976, p. 69-119.
Anatole C. Matulis: LANGUAGE . . . HOPE. An introduction to metaglosso-therapy. National Research Institute for Psychoanalysis and Psychology, Detroit 1977, 113 p.

THE VIOLATION OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED LITHUANIAN. A Report for 1976. Išleido JAV Lietuvių Bendruomenė, Glenside (Pa.) 1977, 160 psl.

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA, No. 14. Kunigų Vienybės leidinys, redaguotas kun. K. Pugevičiaus. Putnam 1977, 42 psl.
HEIMATGRUSS. Jahrbuch der Deutschen aus Litauen 1977. Redagavo
A. Franzheit ir Edith Kunfert. Bremerhaven 1977, 120 psl. Duodami straipsniai iš vokiečių gyvenimo nepriklausomoj Lietuvoj ir po karo sovietinėj okupacijoj. Prof. E. Boettcher pamini prof. J. Straucho 85 m. sukaktį.

WORLD LITERATURE TODAY. A Literary Quarterly of the University of Oklahoma. 1977 žiemos laida, kuria pagerbiama poetė Elizabeth Bishop, kaip žurnalo 1976 m. laureatė. Apžvelgiama ir vertinama įvairių tautų naujausia literatūra. Lietuvos skyriuje Rimvydas Šilbajoris recenzuoja Leonardo Andriekaus eilėraščių rinkinį "Už vasaros vartų" ir Prano Naujokaičio Lietuvių literatūros istoriją.

LITUANUS, 1976, Vol. 22, Nr. 3, p. 80. Šiame A. Klimo redaguotame numery
B. V. Mačiuika rašo apie dabartinės sukolektyvintos Lietuvos socialinius rūpesčius, A. M. Jurašienė — kūrybinės meninės išraiškos problemą dabartinėj
Lietuvoj, poezijai atstovauja K. Bradūnas, dailei — Alt. Dargis.

ĮVAIRŪS LEIDINIAI: AKIRAČIAI, 1977, Nr. 1 (pokalbis su Lituanistikos instituto pirm. dr. J. Gimbutu), 2 (pokalbis su rašytoju J. Jankumi); BULLETIN DES JEUNES D'ORIGINE LITHUA-NIENNE, 1977, No. 1 (Prancūzijos lietuvių kilmės jaunimo pradėtas leisti biuletenis prancūzų kalba); GAUDEA-MUS, 1977, Nr. 2 (studentų ateitininkų leidinys); LITUANUS, 1976 Nr. 4 (J. A. Račkausko str. apie Lietuvos švietimą XVII a. gale); MŪSŲ ŽINIOS 1977, Nr. 1, 2, 3, 4 (T. J. Venckaus 50 metų kunigystės sukakties paminėjimas), 5, 6 (T. Br. Krištanavičiaus nekrologas); PASAULIO LIETUVIS, 1977, Nr. 28/29 ir 29/92 (platus jaunimo skyrius).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai