Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Universitetiniame pasaulyje PDF Spausdinti El. paštas
AKADEMINIS GYVENIMAS

Jungtinėse Amerikos Valstybėse Columbijos universitetas 30 amerikiečių kariuomenės vadų suteikė garbės daktaro laipsnį. Daktaro laipsnis suteiktas ne tik gen. Eisenhoveriui, bet ir užsienių reikalų ministeriui Marshaliui. Bostone tam tikras komitetas įsteigė „važinėjantį medicinos fakultetą“ Europai, į kurį įeina 8 amerikiečiai medikai ir du šveicarai. „Važinėjantis medicinos fakultetas“ pirmiausia paskaitas skaitys įvairiose Austrijos provincijos vietose ir supa-žindys austrų gydytojus su naujausiomis medicinos problemomis bei gydymo būdais.

Anglijoje Cambridge universitetas priėmė penkmečio planą, pagal kurį universitete bus išskirtos mokomosios ir grynai mokslinio tyrinėjamojo pobūdžio funkcijos. Anglijoje reiškiamas didelis susirūpinimas, kad studentai nepaprastai ruošiasi valdininkų karjerai, imdami studijuoti atitinkamus dalykus, pvz., 1946 m. į 800 laisvų vastybinių vietų buvo paduota net 6.000 prašymų. Dėl to nukenčia kitos universitetinio darbo sritys. Prancūzų rašytojui Andrė Gide'ui Oxfordo universitetas suteikė literatūros garbės daktaro laipsnį. Tokius laipsnius Oxfordo universitetas suteikia labai retais atvejais.

Prancūzijoje akademinis gyvenimas grįžo į prieškarines vėžes. Ypač judrus veikimas pastebimas Sorbonoje. Ten neseniai buvo suruoštos diskusijos, kurių metu buvo priimta rezoliucija, kad prancūzų vyriausybė universitetų reikalams skirtų dvigubai tiek lėšų, kiek kad skyrė ligi šiol. Prancūzų Tulūzos universiteto rektorius įteikė anglų romanistui W. Sonersetui Manghamui garbės daktaro laipsnį.

Kinijoje veikiąs kat. universitetas Pekine tiesiog užverstas prašymais priimti naujų klausytojų. Pas kutinį semestrą studentų skaičius siekė 2537, 20.000 kinų studentų pasirašė peticiją, kurią įteikė vyriausybei, prašydami baigti pilietinį karą ir pakelti kultūrinį ir mokslinį krašto lygmenį, šiaip kraštas, nurodo, nueis į katastrofą.

Lenkijoje visuose universitetuose visiškai. reformuotos teisės mokslų studijos. Ir čia nustatyta tam tikra „linija“. Ateityje teises galės studijuoti tik tie studentai, kurių kandidatūras pasiūlys komunistų vadovaujamos profesinės sąjungos. Kanonų teisė, kaip studijų dalykas, visai išbraukta iš programų. Vietoj jos įvesta „valstybinės konfesijų teisės mokslas“. Reformos aktuose pažymima, kad teisių studijos „turi būti suderintos su liaudies valia ir moderniąja laiko dvasia“, nebūti atsilikusios!... Vokietijoje universitetinis gyvenimas taip pat grįžta visose srityse į prieškarines vėžes. Vokiečių studentai „jau vyksta studijuoti į D. Britaniją, Šveicariją ir JAV, taip pat iš ten atvyksta į Vokietiją su paskaitomis pasižymėjusių mokslo žmonių. Vokietijoj pirmą kartą pradėta skaityti universitete okupacinė teisė. Ją Berlyno universitete skaito Dr. Steinigeris Frankfurto un-to rektorius prieš Forum Academicum skaitė paskaitą, per kurią viso mokslo personalo vardu griežtai pasisakė prieš neleistiną valstybės kišimąsi į mokslo reikalus. Valstybė savo pretenzijas remia tuo, kad ji išmokanti universitetų biudžetą, todėl turinti teisę kontroliuoti universitetinį darbą. Prelegentas įrodinėjo, jog universitetai tarnauja tiesai, o valstybė negali nustatyti, kas yra tiesa, o kas ne, todėl mokslo pasauly turi viešpatauti visiška laisvė. Panašių ginčų kadaise buvo apsčiai kilę ir Lietuvoje, kai buvo užsimota varžyti ir faktiškai suvaržyta universiteto autonomija.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai