Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
STUDENTŲ IR MOKSLEIVIŲ STOVYKLA PDF Spausdinti El. paštas
Vasaros atostogų metu Studentų ir Moksleivių Ateitininkų Sąjungos surengė vasaros stovyklą prie Bodeno ežero, Kressbronne. Stovykla įvyko nuo 19 iki 29 rugpjūčio.

Kaip įprasta, ateitininkų stovyklos nėra vien sporto ar poilsio stovyklos. Jose kartu dirbama, gilinama ideologiniai bei visuomeniniai klausimai. Šiai stovyklai buvo parinkta viena bendra tema — „Žmogus dabarties amžiuje“, kuri buvo išplėtota ištisu paskaitų ciklu. Paskaitas skaitė: prof. Dr. Z. Ivinskis, Dr. J. Grinius, St. Yla, Br. Stoškus, V. Natkevičius, J. Kavaliūnas, Dr. Pikūnas, P. Jurkus. Kai kurios paskaitos sukėlė gyvų diskusijų, buvo net sušaukti atskiri posėdžiai. Moksleiviai turėjo savo atskirą programą. Be ideologinių ir organizacinių klausimų jie rengė įvairius konkursus: gražaus skaitymo, deklamavimo, korespondencijos rašymo, iškalbos ir t.t. Pasižymėjusieji buvo atžymėti dovanomis. Taip pat vyko ir įvairios sporto varžybos.

Stovyklos gyvenimas prasidėdavo rytmetine mankšta, maudymusi ir pamaldomis. Po to iki pietų buvo paskaitos ir kiti įvairūs užsiėmimai. Vakare vyko įvairūs pasirodymai. Vienas vakaras buvo skirtas išvykusiems draugams; kiekvienas stovyklaujantis parašė laišką į užjūrį. Buvo paminėti Lietuvos partizanai su atskira programa, su partizano kapu ir koncertine dalimi. Tą vakarą stovykla paskelbė visiškos tylos susikaupimą.

22 rugpjūčio atskiru laivu stovyklautojai išplaukė į Bodeno ežerą ir aplankė jo pakrančių įžymiąsias vietas: Konstancą, Mainau salą ir Meersburgo pilį. Ant laivo stiebo buvo iškelta lietuviška vėliava.

Stovyklą aplankė daug įvairių visuomenės žmonių, kurie pasakė atskiras kalbas. Sekmadienį, rugp. 27 d., įvyko iškilmingas pasėdis, kuriame dalyvavo J. E. Dr. Vysk. V. Brizgys ir pasakė sveikinimo kalbą. Posėdžio metu su Ateitininkų Federacija atsisveikino einąs Federacijos Vado pareigas prof. Dr. A. Maceina. (Nuo rugsėjo 1 d. Vyriausioji Ateitininkų Federacijos Taryba perkeliama į JAV).

Stovykloje stovyklavo ,iš įvairių universitetų apie 50 studentų ir iš įvairų mokyklų apie 200 moksleivių. Manoma, kad ši stovykla jau yra paskutinė ateitininkijos stovykla Vokietijoje.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai