Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
IŠ LIETUVIŠKŲJŲ LEIDYKLŲ VEIKLOS PDF Spausdinti El. paštas
VENTA. — Persikėlusi į Schw. Gmūndą, „Ventos“ leidykla baigia spausdinti šiuos veikalus:

Prof. D r. A. Maceinos „Didžiojo Inkvizitoriaus“ II papildytą ir smarkiai pataisytą leidimą.

Genocide — Lietuvos rezistencijos kovų istorija anglų kalba. Knygą parengė K. Pelėkis. Ji apima Lietuvos įvykius nuo 1940 m. iki 1948 m. ir turi 284 didelio formato puslapius su 100 dokumentinių iliustracijų. Knygos parengime aktyviai dalyvavo E. J. Harrison, buvęs D. Britanijos vicekonsulas Kaune ir Vilniuje.


Lietuvių kalbos vadovas — parengtas prof. Dr. Pr. Skardžiaus, A. Laurinaičio ir St. Barzduko. Vadovas turės apie 700 didelio formato puslapių ir apima virš 20 000 žodžių. Vinco Joniko eilėraščių rinkinys „Pabėgėliai“ 112 puslapių.

PATRIA. — leidžia prof. A. Šapokos „Lietuvos Istoriją“.

SUDAVIJA. — Išleidus V. Krėvės „Dangaus ir žemės sūnus“, š. m. liepos mėn 29. d. sustabdė savo veiklą.

ATSTATYMO — AUFBAU leidykla iš Mūncheno persikėlė į JAV, kur mano savo darbą tęsti toliau.

POVILO ABELKIO leidykla iš Freiburgo i. Br. taip pat bando persikelti į JAV.

AISTIJA, išleidus Vaižganto „Dėdės ir Dėdienės“, užbaigė savo veiklą.

LUX leidykla išleido „Paskutiniųjų popiežių enciklikas“, du psalmynus, B. Brazdžionio rinktinę poeziją, dabar baigia leisti Šv. Rašto VI tomą, Maironio lyriką, J. E. Ark. Dr. J. Skvirecko didžiulę knygą apie Dievo Motinos apsireiškimus Patimoje.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai